Bernat, Jaume (1329)

 

Imatge del Llibre de comptes – Procuració Reial (ARM) – Inclòs a la portada de l’obra RRV2007

 

 

 

 

 

 

“Dia 8 de juliol de 1329. Jaume Bernat, de la parròquia de Marratxí, disposava el seu testament. Vol ser enterrat a l’església de Marratxí i nomena marmessor la seva muller Elisenda. Pren per la seva ànima i obra pia 15 lliures. Deixa 20 sous en ajuda de comprar un calze per ús de dita església […] Vol que sien cantades diverses misses a l’església de Marratxí […] Funda una llàntia a l’església de Marratxí, la qual cremi contínuament mentre visqui la seva dona. Més vol que sia entregat, durant 20 anys, una quartera de blat als pobres. Deixa 60 sous a sa neboda Francisca, filla del seu germà Bernat. Més altres 60 sous a sa neboda Bartomeva, filla del seu germà Joan Bernat, difunt. Més altres 60 sous a sa neboda Florença, filla de sa germana Margalida, viuda de Pere ses Esgleies. Nomena hereva universal la seva filla Alemanya. Foren testimonis: Pere Babiloni, Bernat Ferrer, Pere des Pi, Nicolau Godor, Bernat de Lledó i altres.”

[RRV2007:6]

[Mxp, VI ’17] [Darrera revisió, I ’19]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 66 times, 1 visits today)

Cap comentari.

Deixa un comentari