1era – 1979

Candidatures municipals
1a. candidatura — 1979. Vegeu el consistori resultant

Agrupació Independent del terme de Marratxí
Antoni Company Quetglas      01
Bartomeu Nicolau Pascual     02
Joan Cardona Marí                    03
Miquel Ribas Tugores               04
Francisco Gomez Ruiz              05
Sebastià Romaguera Daviu     06
Miquel Fiol Frontera                 07
Antoni Lladó Ribas                    08
Nicolau Barceló Grimalt          09
Margalida Tugores Frau          10
Ignacio Cádiz Soria                    11
Margalida Capó Canyelles       12
Maria Ferrà Marconi                 13
Miquel Pizà Rigo                         14

Independents de Marratxi
Guillem Vidal i Bibiloni            01 batle
Miquel Bestard i Parets            02 regidor
Jaume Homar Canyelles          03 regidor
Joan Juan Ramis                         04 regidor
Gabriel Moyà Sastre                   05 regidor
Antoni Montilla i Peinado        06 regidor
Jeroni Jaume i Capellà              07 regidor
Jaume Amengual Bestard        08
Bartomeu Serra i Jordà             09
Josep Pocoví Salom                   10
Joan Bestard Juan                       11
Joan Palou i Canyelles               12
Maria Bestard i Juan                   13
Antoni Frau Mairata                   14
Joana Maria  Llobet Capellà    15

Partido Comunista de España (PCIB)
Guillem Juan i Mas                       01 Reg.Oposició
Agrícola  Marí Escandell           02
Víctor Jimeno Pérez                   03
Jose Jiménez Vidal                      04
Marçal Bestard i Serra                05
José Luis  Grau Meseguer         06
Maria Isabel  Santander Vilchez 07
Jesús M.N.  Ramírez Vadell     08
Rosa Pinya Miró                          09
Maties Ribas Gomila                  10
Joana J.  Ferrer García             11
Antonio Maldonado Gómez   12
Manuel Hernández                     13

Partido Socialista Obrero Español
Miquel Angel  Ferrer Monserrat 01 Reg.Oposició
Jaime Serra Vidal                               02 Reg.Oposició
Jaume Bibiloni Ferrà                        03
Aina Maria  Olmo Ribas                   04
Guillem Coll Poquet                          05
Joan Rebassa Palau                           06
Baltasar  Reynés Moyà                    07
Fermin de la  Iglesia Campesino 08
Magdalena  Torres Pericàs            09
Jaume Ramis Juan                            10
Pedro Román Redondo                   11
Josep Vallejo i Amengual              12
Manuel Bernad Mené                       13
Josep Serra Vidal                              14
Maria Lluïsa  Iglesias Caballé       15

[Mxp ’15, darrera revisió VIII ’18]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 216 times, 1 visits today)