Ca mestre Gaspar – PO [-f]

Malnom i nom de casa procedent del mateix nom personal, duit a Pòrtol per Gaspar Vallcaneres Simonet, que vengué d’Alaró per casar-se amb Antònia Cloquell Roca.
Apunts genealògics (del XIX a ara)
Gaspar Vallcaneras Simonet, d’Alaró, fill de Gaspar i Francesca = Antònia Cloquell Roca, filla de Bernat i Antònia >

Gaspar Vallcaneras Cloquell =x.Canyelles =Jaumeta Sans Ramis (vivien a can Gaspar, del c/Major) >>>
Francesca Vallcaneras Cloquell = Miquel Villalonga Guasp, de Santa Eugènia > Gabriel, Gaspar i Angela es casa a StaE=Josep Coll Coll
Joan Vallcaneras Cloquell

>>> Antònia = Gabriel Seguí Serra
Jaumeta = Jaume Serra Canyelles
Gaspar = Catalina Castellà Serra > Jaumeta=Bartomeu Frau Serra, Catalina(+2008)=Miquel Tous Barrera
Gabriel = Esperança Cabot Ramis > Jaumeta= Gabriel Bover Crespí> Josep Lluis, Aina = Jesús Comas Morro> Julia
Francesca = Josep Serra Frau > Antoni = Esperança Matas Ramis > Francesca=Antonio Gutiérrez Lucas, Josep
Salvador = Catalina Serra Garau,de can Franco > Gaspar = Catalina Rubí Ramis > Marta

[BMM, IV ’15]

 

(Visited 50 times, 1 visits today)