Josep Massot i Muntaner – Bibliografia

BIBLIOGRAFIA
(1961-2019)

 1. “El romancero tradicional español en Mallorca”, Revista de Dialectología y Tradiciones
  Populares 17 (1961), 157-173.
 2. “Fray Benito Pañelles, obispo de Mallorca”, Analecta Sacra Tarraconensia 34 (1961),
  197-209.
 3. “Sobre la poesía tradicional catalana”, Revista de Dialectología y Tradiciones
  Populares 18 (1962), 416-469.
 4. “Entorn de l’opus de mossèn Costa i Llobera”, Lluc 42 (1962), 316-318.
 5. Ressenya de Rafael Ginard Bauçà, El Cançoner popular de Mallorca, Serra d’Or, juny
  1963, 37-38.
 6. Ressenya de Dámaso Alonso-José M. Blecua, Antología de la poesía española: Poesía
  de tipo tradicional i José M. Blecua, Floresta lírica española, Estudis Romànics 6
  (1957-58 [1964]), 173-175.
 7. Ressenya de Teatro medieval, a cura de Fernando Lázaro Carreter, ibid., 186-177.
 8. Ressenya de Josep Romeu i Figueras, Les nadales tradicionals, ibid., 181-182.
 9. Ressenya de Guillem Díaz-Plaja, Literatura catalana. Estudis i interpretacions, ibid.,
  193-194.
 10. Ressenya de “Nueva Revista de Filología Hispánica”. Vols. I-X, ibid., 198-208.
 11. “Aportació a l’estudi del Romancer balear”, Estudis Romànics 7 (1959-60 [1964]), 63- Tiratge a part amb un índex final (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1964).
 12. Ressenya de José Simón Díaz, Bibliografía de la literatura hispánica. Vols. I-III, ibid.,
  168-170 i 203.
 13. Ressenya de Ramón Menéndez Pidal, Poesía árabe y poesía europea, con otros
  estudios de literatura nedieval. Castilla: la tradición, el idioma. Tres poemas
  primitivos: Elena y María, “Roncesvalles”, Historia Troyana Polimétrica. De
  primtiiva lírica española y antigua épica. Los españoles en la literatura. Los godos y
  la epopeya española. España, eslabón entre la Cristiandad y el Islam, ibid., 170-173.
 14. Ressenya de Pedro Sainz Rodríguez, Espiritualidad española, ibid., 173-175 i 203.
 15. Ressenya de Josep Romeu i Figueras, La dramaturgia catalana medieval. Urgencia de
  una valoración. La Légende de Judas Iscarioth dans le Théâtre Catalan et Provençal.
  Essai de classification des Passions Dramatiques Catalanes. Teatre hagiogràfic.. La
  “Representació de la Mort”, obra dramática del siglo XVI y la Danza de la Muerte.
  Notas al aspecto dramático de la procesión del Corpus en Cataluña, ibid., 181-188 i
  203.
 16. Ressenya de Miquel Gayà, La poesia de Miquel Ferrà, ibid., 193-194.
 17. Ressenya de Joan Amades, Folklore de Catalunya. Vols. I-II, ibid., 194-197 i 203.
 18. Ressenya de Rafael Ginard Bauçà, El Cançoner Popular de Mallorca, ibid., 197-198.
 19. “Dos nuevos documentos para la historia del eremitismo mallorquín”, Yermo 2 (1964),
  243-247.
 20. Missal català-llatí. Versió i introduccions pels monjos de Montserrat. Andorra: Casal i
  Vall 1964 (traducció de les festes dels sants i, en col·laboració amb Bernat Ambròs, del
  Tríduum pasqual; revisió general).
 21. “Reflexions sobre l’espiritualitat contemporània als Països Catalans”, Qüestions de vida
  cristiana 29 (1965), 67-106.
 22. “Notes sobre una nova història de la literatura catalana”, Serra d’Or, maig 1965, 58-61.
 23. Salms. Versió del text original i notes pels monjos de Montserrat. Andorra: Casal i Vall
  1965 (revisió general).
 24. “Un comentario mallorquín desconocido de la Regla de San Benito”, Yermo 4 (1966),
  215-226.
 25. Signe del temps [La nova versió francesa del Parenostre], Qüestions de vida cristiana
  30 (1966), 109-110.
 26. Signe del temps [Desvetllament col·lectiu a Mallorca], Qüestions de vida cristiana 31
  (1966), 181-163.
 27. “Els documents del Concili Vaticà II en català”, Qüestions de vida cristiana 33-34
  (1966), 184-187.
 28. “Montserrat, ayer y hoy”, Revista Pintores 29 (22 febrer 1966), 25-27.
 29. “Llibres d’espiritualitat. La col·lecció Blanquerna”, Serra d’Or, març 1966, 19-20.
 30. Ressenya de Miquel Melendres, L’esposa de l’Anyell, Serra d’Or, agost 1966, 41-42
 31. Ressenya de Jordi Rubió i Balaguer, La cultura catalana del Renaixement a la
  Decadèmcia, Serra d’Or, setembre 1966, 55-56.
 32. Llibres sapiencials. Versió dels textos originals i notes pels monjos de Montserrat.
  Andorra: Casal i Vall 1966 (revisió general).
 33. Col·laboració a la Gran Enciclopedia Larousse, II (Barcelona: Editorial Planeta, s.a.
  [1967]).
 34. “Notes sobre la supervivència del teatre català antic”, Estudis Romànics 11 (1962
  [1967]), 49-101. Reimprès a Joan Castaño i Garcia / Gabriel Sansano i Belso (eds.),
  Història i crítica de la Festa d’Elx (Universitat d’Alacant 1998), 15-57.
 35. “Bibliografia del cardenal Albareda”, Studia monastica 9 (1967), 195-206.
 36. “Llibres mallorquins”, Qüestions de vida cristiana 38 (1967), 84-94.
 37. “Per una bibliografia dels monjos catalans”, I Col·loqui d’Història del Monaquisme
  Català, I (Santes Creus 1967), 179-182.
 38. Ressenya de Joan-Lluís Marfany, Poesia catalana medieval, Serra d’Or, abril 1967, 81-
  82.
 39. Ressenya de Rafel Ginard Bauçà, Cançoner popular de Mallorca, vol. I, Serra d’Or,
  juny 1967, 70-71.
 40. Profetes. Versió dels textos originals i notes pels monjos de Montserrat (revisió general)
 41. “Una descripción dieciochesca de la Cartuja y las ermitas de Valldemossa”, Studia
  monastica 10 (1968), 151-160
 42. “El II Congrés Litúrgic de Montserrat”, Qüestions de vida cristiana 42 (1968), 87-89.
 43. “Mossèn Alcover i la nostra cultura popular”, Lluc, setembre 1968, 9-12.
 44. Ressenya de Rafel Ginard Bauçà, Cançonrt popular de Mallorca, vol. II, Serra d’Or,
  setembre 1968, 67.
 45. “Josep M. Quadrado i la Renaixença”, Serra d’Or, desembre 1968, 87-88.
 46. “El Cardenal Albareda”, Estudios Lulianos 12 (1968), 217-228.
 47. “Deu anys de l’Editorial Estela. Perspectives del llibre cristià”, Qüestions de vida
  cristiana 45 (1969), 101, 115.
 48. “Tomàs Aguiló i la poesia popular”, Lluc, abril 1969, 8-10.
 49. “Petita crònica de Mallorca”, Qüestions de vida cristiana 46 (1969), 80-88.
 50. “Un article oblidat de Joan Alcover”, Lluc, juny 1969, 4-6.
 51. “Barcelona i Mallorca”, Lluc, juliol-agost 1969, 6-7.
 52. “Pompeu Fabra i Mallorca”, Serra d’Or, agost 1969, 41-42.
 53. “Aguiló i Fuster, Marià”, Gran Enciclopèdia Catalana, I (Barcelona: Edicions 62
  1969), 303.
 54. Pentateuc. Llibres històrics. Versió dels textos originals i notes pels monjos de
  Montserrat. Andorra: Casal i Vall 1969 (revisió general)
 55. “Els mallorquins i la llengua autòctona”, Lluc, desembre 1969, 6-8; març 1970, 8-12;
  juny 1970, 4-8.
 56. “No a la carta dels escriptors francesos”, Lluc, maig 1969, 1-2.
 57. “Raoul Follereau i la lluita contra la lepra”, Lluc, gener 1970, 9-11.
 58. “Antologia Catalana”, Gran Enciclopèdia Catalana, II (Barcelona: Edicions 62 1970),
  253.
 59. “Antoni de Sant Jeroni”, ibid., 256.
 60. “Fe i Església”, Qüestions de vida cristiana 52 (1970), 80-82.
 61. “L’abat Guillem Riera i el seu comentari a la Regla de sant Benet”, Miscel·lània
  històrica catalana. Homenatge al P. Jaume Finestres, historiador de Poblet (Poblet
  1970), 521-531.
 62. “Veinte años de investigación sobre la literatura catalana (1950-1969). a. De la Edad
  Media a la «Renaixença»”, Norte (Revista hispánica de Amsterdam) 11 (1970), 67-92.
 63. “Col·loqui internacional sobre el català (Amsterdam, 16-19 març 1970)”, Serra d’Or,
  abril 1970, 43-44.
 64. Ressenya de Rafael Ginard Bauçà, Cançoner popular de Mallorca, vol. III, Serra d’Or,
  setembre 1970, 53.
 65. “L’opinió dels catòlics alemanys”, Qüestions de vida cristiana 53 (1970), 85-91
 66. “Dachau, vint-i-cinc anys després”, Qüestions de vida cristiana 54 (1970), 74-80
 67. “Els catòlics holandesos”, Qüestions de vida cristiana 54 (1970), 84-87.
 68. Nou Testament. Versió dels textos originals i notes pels monjos de Montserrat. Quarta
  edició, revisada. Andorra: Casal i Vall 1970 (revisió general).
 69. La Bíblia. Versió dels textos originals i notes pels monjos de Montserrat. Andorra:
  Casal i Vall 1970 (revisió general).
 70. “Balaguer, Antoni”, Gran Enciclopèdia Catalana, III (Barcelona: Enciclopèdia
  Catalana 1971). 58.
 71. “Barceló i Tortella, Bartomeu”, ibid., 192.
 72. “Berard i Solà, Jeroni”, ibid., 454.
 73. “Biblioteca de escritores baleares”, ibid., 539.
 74. “Biblioteca Les Illes d’Or”, ibid., 540.
 75. “Binimelis i Garcia, Joan”, ibid., 565.
 76. “Bisbetó”, ibid., 586 (en col·laboració amb Jordi Tomàs).
 77. “Bohigas i Balaguer, Pere”, ibid., 662-663.
 78. “Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana”, ibid., 688.
 79. “Bover, Rafael”, ibid., 786.
 80. “Bover de Rosselló, Joaquim Maria”, ibid.
 81. “Noms bíblics amb “-es” o amb “-as”?”, Qüestions de vida cristiana 55 (1971), 117- Aparegut igualment, una mica més curt, al Butlletí interior dels Seminaris d’Ensenyament de Català 56, gener 1971, 6-7.
 82. “Els mallorquins, l’Església i la llengua autòctona”, Lluc, març 1971, 10-13.
 83. “Tenim una versió “tradicional” del Parenostre?”, Qüestions de vida cristiana 56
  (1971), 135-140.
 84. “Un vocabulari mallorquí-castellà del segle XVIII”, Estudis Romànics 13 (1963-68
  [1971]), 147-163.
 85. “Els nostres clàssics i nosaltres”, Serra d’Or, maig 1971, 31-32.
 86. “Encara sobre els noms bíblics en –es”, Butlletí interior dels Seminaris d’ensenyament
  de català 60, maig 1971, 45-46.
 87. “Publicacions periòdiques en la nostra llengua”, Lluc, juny 1971, 8-9.
 88. “Una miscel·lània d’homenatge a Pompeu Fabra”, Lluc, juny 1971, 21.
 89. “Joaquim M. Bover vist per Bartomeu Rosselló-Pòrcel”, Lluc, juliol-agost 1971, 25-27.
 90. “Els abats de Sant Feliu de Guíxols (segles XVII-XIX)”, Studia monastica 13 (1971), 331- Edició a part, amb la mateixa paginació, a la col·lecció “Subsidia monastica”, 2 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1971).
 91. “Sobre el romanç de «Les transformacions»”, Lluc, novembre 1971, 1.
 92. Ressenya de Francesc de B. Moll, Rudiments de gramàtica normativa per a ús dels
  escriptors baleàrics. Promptuari d’ortografia per a ús dels escriptors baleàrics,
  Estudis Romànics 14 (1969 [1062]), 254-255.
 93. Ressenya de Contribució a l’epistolari de Joan Alcover, a cura de Miquel Gayà, ibid.,
  260.
 94. Revisió, adaptació i pròleg d’Anselm M. Albareda, Història de Montserrat, 5a edició
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1972). Traducció castellana, amb
  noves modificacions, Historia de Montserrat (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1974). Sisena edició catalana, revisada i ampliada, amb fotografies en color,
  Història de Montserrat (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1977;
  Biblioteca Abat Oliba, 12). Reedició d’aquesta sisena edició (per error, “setena”), amb
  un plec de fotografies en blanc i negre (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat, 2005). Anteriorment n’hi havia hagut diverses reedicions de butxaca.
 95. Els mallorquins i la llengua autòctona (Barcelona: Curial 1972; Biblioteca de cultura
  catalana,1).
 96. “La Federació de Joves Cristians de Catalunya, avui”, Qüestions de vida cristiana 62
  (1972), 90-94.
 97. Pròleg a Anselm M. Albareda, L’abat Oliba, fundador de Montserrat, nova edició
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1972; Biblioteca Abat Oliba, 1), 7-
  8.
 98. Ressenya de Ferran Soldevila, Les quatre grans Cròniques, Serra d’Or, març´1972, 45-
  46.
 99. Ressenya d’Entremesos mallorquins del segle XVIII, a cura d’Antoni Serrà-Campins,
  Serra d’Or, abril 1972, 101.
 100. “Estudis recents de literatura catalana antiga”, Serra d’Or, agost 1972, 41-43.
 101. “Revistes i editorials”, Lluc, setembre 1972, 25.
 102. “Mossèn Dalmau i la Federació de Joves Cristians”, Serra d’Or, octubre 1972,
  33.
 103. “Llengua i societat”, Lluc, octubre 1972, 27. Reproduït a Polèmica d’en Pep
  Gonella (Palma de Mallorca: Moll 1972).
 104. “Sobre les «tesis àrabs»”, Lluc, novembre 1972, 2.
 105. “Bulbena i Tusell, Antoni”, Gran Enciclopèdia Catalana, IV (Barcelona:
  Enciclopèdia Catalana 1973), 3-4.
 106. “Cabrit, Guillem”, ibid., 75 (en col·laboració amb Pere Jofre i Bosch).
 107. “Calafat, Nicolau”, ibid., 114.
 108. “Calafat, Ramon”, ibid.
 109. “Calafat i Danús, Baltasar”, ibid.
 110. “Campaner i Fuertes, Àlvar”, ibid., 209 (en col·laboració amb Roger Alier).
 111. “Cançó” [popular a Catalunya, història], ibid., 264.
 112. “Cançoner popular de Mallorca”, ibid., 268.
 113. “Cano, Alonso” [monjo de Sant Feliu de Guíxols], ibid., 285.
 114. “Carbonell i de Ballester, Jordi”, ibid., 370.
 115. “Caro i Sureda, Josep, ibid., 463 (en col·laboració amb Vicent Gascó i Pelegrí).
 116. “Caro i Sureda, Pere”, ibid. (en col·laboració amb Vicent Gascó i Pelegrí).
 117. “Casas i Homs, Josep Maria”, ibid., 532.
 118. “Quinze anys de revistes religioses catalanes”, Qüestions de vida cristiana 65
  (1973), 98-101.
 119. “Aportació estrangera a la història de la literatura catalana”, Serra d’Or, febrer
  1973, 31-32.
 120. “Anselm Turmeda, actual”, Serra d’Or, març 1973, 31-32.
 121. “La literatura catalana al segle XVIII”, Serra d’Or, abril 1973, 71-73.
 122. Aproximació a la història religiosa de la Catalunya contemporània (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1973; Saurí, 11).
 123. “La literatura sobre la guerra a Mallorca”, Lluc maig 1973, 22-23.
 124. “Encara sobre Turmeda”, Serra d’Or, juny 1973, 2.
 125. “Sobre la cultura autòctona a Mallorca”, Lluc, juliol-agost 1973, 22-23.
 126. Edició d’Anselm M. Albareda, “Els preveres de Montserrat”, Studia monastica
  15 (1973), 57-63.
 127. “Estudis recents sobre llengua i literatura catalanes”, Serra d’Or, desembre
  1973, 91-92.
 128. “La Societat d’Amics del País, Jaume Pujol i el català de Mallorca”, In
  memoriam Carles Riba (1959-1965) (Barcelona 1973), 261-275.
 129. “De l’anatema al diàleg”, Lluc, desembre 1973.
 130. Ressenya de García Jiménez de Cisneros, Obras completas, a cura de Cebrià
  Baraut, Estudis Romànics 15 (1970 [1973]).140-141.
 131. Ressenya de Joanot Martorell i Martí Joan de Galba, Tirant lo Blanc. Edició del
  V centenari de la mort de Joanot Martorell, a cura de Martí de Riquer, ibid., 149.
 132. Ressenya de Jean-Marie Petit i Jean Tena, Romancero occitan, ibid., 155-156.
 133. Ressenya de José Simón Díaz, Manual de bibliografía de la literatura española,
  ibid., 157.
 134. Ressenya de Francesc de B. Moll, Un home de combat (Mossèn Alcover).
  Mossèn Alcover i el País Valencià. Epistolari del bisbe Carsalade a mossèn Alcover.
  Bernhard Schâdel i els inicis de la lingüística catalana. Cartes de tema lul·lià d’En
  Mateu Obrador a mossèn Alcover, ibid., 160-162.
 135. “Cervera i Bru, Antoni Maria”, Gran Enciclopèdia Catalana, V (Barcelona:
  Enciclopèdia Catalana 1973), 42.
 136. “Cirer, Francina Aina”, ibid., 147.
 137. “Ciutat de Mallorca. Història” (des de “Palma, municipi romà” fins a “La fi de
  l’Antic Règim”), ibid., 185-191.
 138. “Cocchiara, Giuseppe”, ibid., 276 (sense signar).
 139. “Coirault, Patrice”, ibid., 296 (sense signar).
 140. “Col·lecció Blanquerna”, ibid., 318 (sense signar).
 141. “Colom i Ferrà, Guillem”, ibid., 337.
 142. “Colombàs i Llull, Benet”, ibid., 338.
 143. “Comte Mal, el”, ibid., 429.
 144. “Conrado i Berard, Jaume”, ibid., 501.
 145. “Consueta” [Lit.], ibid., 541 (sense signar).
 146. “Corranda”, ibid., 632.
 147. “Dansa de la mort”, Gran Enciclopèdia Catalana, VI (Barcelona: Enciclopèdia
  Catalana 1974), 41.
 148. “Denk, Viktor Martin Otto”, ibid., 125.
 149. “Díaz i Carbonell, Romuald”, ibid., 241.
 150. “Díaz i Sicart, Jacint”, ibid., 242.
 151. “Domènec i Bover, Pere Gaietà”, ibid., 344-345.
 152. “Doncieux, George”, ibid., 363.
 153. “Drama litúrgic”, ibid., 388.
 154. “Edicions 62”, ibid., 463.
 155. “Entwistle, William James”, ibid., 662.
 156. “Epístola farcida”, ibid., 680.
 157. “Estudios Lulianos”, Gran Enciclopèdia Catalana, VII (Barcelona:
  Enciclopèdia Catalana 1974), 171.
 158. “Estudis Romànics”, ibid.
 159. “Federació de Joves Cristians de Catalunya”, ibid., 332-333.
 160. “Ferrer i Ginard, Andreu”, ibid., 401.
 161. “Forteza i Cortès, Tomàs”, ibid., 614.
 162. “Fouché, Pere”, ibid., 638.
 163. “Furió i Sastre, Antoni”, ibid., 741.
 164. “Galdácano i Melià, Josep Maria”, ibid., 767.
 165. “Galmés i Sanxo, Salvador”, ibid., 790.
 166. “García, Jerónimo”, ibid., 809.
 167. “García Villada, Zacarías”, ibid., 815 (sense signar).
 168. “Sobre la història religiosa de la Catalunya contemporània”, Serra d’Or, febrer
  1974, 13-15.
 169. “Presentació” a Michel Lafon, El pare Peyriguère (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 1974), 5-7.
 170. “Llibres d’història de Mallorca”, Serra d’Or, març 1974, 38-39.
 171. “Noves publicacions sobre literatura catalana medieval”, Serra d’Or, abril 1974,
  75-76.
 172. Ressenya de Ramon Bassa, Jaume Bover i Pere Carlos, Llibres editats a
  Mallorca (1939-1972), Serra d’Or, abril 1974, 79.
 173. “El fons monàstic de Sant Feliu de Guíxols de la Biblioteca de Montserrat”, II
  Col·loqui d’Història del Monaquisme Català, II (Poblet 1974), 343-358.
 174. “La literatura catalana a l’estranger”, Serra d’Or, agost 1974, 44-45.
 175. Edició i anotació d’Alexandre de Laborde, Viatge pintoresc i històric. I. El
  Principat (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1974; Biblioteca Abat
  Oliba. Sèrie il·lustrada, 1). [Cf. Studia monastica 22 (1980), 359-360, amb una
  rectificació important.] Nova edició facsímil, en format més gran, 2013.
 176. “Passat, present i futur del llibre religiós”, Serra d’Or, octubre 1974, 47-48.
 177. “Mil anys de Cuixà”, Àngel Guimerà (1845-1924) (Barcelona 1974), 14.
 178. “Gayà i Sitjar, Miquel”, Gran Enciclopèdia Catalana, VIII (Barcelona:
  Enciclopèdia Catalana 1975), 33.
 179. “Gelabert i Riera, Sebastià”, ibid., 38.
 180. “Glosador”, ibid., 143-144.
 181. “Goig”, ibid., 155-156.
 182. “Gomis i Mestres, Cels”, ibid., 164.
 183. “Grand Selva, la”, ibid., 214 (sense signar)
 184. “Guasp i Gelabert, Bartomeu”, ibid., 292.
 185. “Gubianas i Santandreu, Alfons Maria”, ibid., 295.
 186. “Guerau, Francesc”, ibid., 300.
 187. “Gulsoy, Joseph”, ibid., 334.
 188. “Haensch, Günther”, ibid., 350.
 189. “Hillgarth, Jocelyn N.”, ibid., 429.
 190. “Iacopo da Varazze”, ibid., 530.
 191. “Illes d’Or, Les”, ibid., 558.
 192. “Joan de Gal·les”, ibid., 763.
 193. “Junqué i Tauran, Benet”, ibid., 803.
 194. “Estudis recents sobre literatura medieval i popular”, Serra d’Or, gener 1975,
  39-40.
 195. “Montserrat, realitat i mite”, Qüestions de vida cristiana 75-76 (1975), 107-110.
 196. “Un llibre a imitar: «Campos, ahir i avui»”, Serra d’Or, març 1975, 35.
 197. Edició i anotació d’Alexandre de Laborde, Viatge pintoresc i històric. II. El
  País Valencià i les Illes Balears (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
  1975; Biblioteca Abat Oliba, Sèrie il·lustrada, 2). Nova edició facsímil, en format més
  gran, 2013; reeditada el 2014.
 198. “El abad Miguel Muntadas y la restauración monástica en la Península Ibérica”,
  Studia monastica 17 (1975), 73-91.
 199. “Eduard Valentí i Torras i Bages”, Serra d’Or, maig 1975, 35-36.
 200. L’Església catalana al segle XX (Barcelona: Curial 1975; Biblioteca de cultura
  catalana,14).
 201. “Presentació” de Randa 1 (1975), 5-6 (signada conjuntament amb Margalida
  Tomàs).
 202. “La guerra civil a Mallorca (I)”, Randa 1 (1975), 153-180.
 203. “La clerecia mallorquina i la «Renaixença»”, Lluc, juliol-agost 1975, 19-21.
 204. “Els bisbes catalans i la llengua de l’Església”, Serra d’Or, agost 1975, 7-9.
 205. “Sobre el Centre de Pastoral Litúrgica”, Foc Nou, novembre 1975, 22.
 206. “Noves publicacions sobre la literatura catalana”, Serra d’Or, novembre 1975,
  51-54.
 207. “Miquel Costa i Llobera i el mallorquinisme”, Lluc, octubre 1975, 12-13.
 208. “Església i poble a la Mallorca del segle XX”, Lluc, desembre 1975, 10-13.
 209. “Barberà (Josep de), dins Émile Brouette, Anselme Dimier et Eugène Manning
  (eds.), Dictionnaire des auteurs cisterciens, I (Rochefort, Abbaye Notre-Dame de St-
  Remy 1975), 82.
 210. “Barthélemy de Canals (de Canalibus)”, ibid., 85.
 211. “Barthélemy de la Dernosa”, ibid., 86.
 212. “Bernard (Mallol)”, ibid., 108-109.
 213. “Laborde, Alexandre de”, Gran Enciclopèdia Catalana, IX (Barcelona:
  Enciclopèdia Catalana 1976), 38.
 214. “Lete i Triay, Manuel de”, ibid., 115.
 215. “Llabrés i Bernal, Joan”, ibid., 171.
 216. “Llabrés i Quintana, Gabriel”, ibid.
 217. “Lladó i Ferragut, Jaume”, ibid., 174.
 218. “Llompart i Moragues, Gabriel”, ibid., 284.
 219. “Llorens i Carreres, Sara”, ibid., 291.
 220. “Lluc” (revista), ibid., 304.
 221. “Lluís de Vilafranca”, ibid., 319.
 222. “Lorda i Alaiz, Felip Maria”, ibid., 358.
 223. “Mallorca, bisbat de” (a partir de la guerra civil), ibid., 492.
 224. “Mallorca Dominical”, ibid., 496.
 225. “Literatura mallorquina” (dins l’entrada “mallorquí”), ibid., 497-498.
 226. “Mallorca” (història, guerra civil 1936-39), ibid., 491 (sense signar).
 227. “Mallorquinisme” (durant la guerra civil), ibid., 499.
 228. “Manent i Segimon, Albert”, ibid., 522.
 229. “Martí de Barcelona”, ibid., 649-650.
 230. “Maspons i Labrós, Maria del Pilar”, ibid., 690.
 231. “Massot i Beltran, Guillem”, ibid., 700.
 232. “Melià i Pericàs, Josep”, ibid., 776.
 233. “La literatura religiosa de l’Edat Mitjana en la tradició oral d’avui”, dins R. B.
  Tate i Alan Yates (eds.), Actes del Tercer Col·loqui Internacional de Llengua i
  Literatura Catalanes (Oxford 1976), 271-282.
 234. “Estudis sobre història religiosa contemporània de Catalunya”, Qüestions de
  vida cristiana 80 (1976), 98-102.
 235. “La guerra civil a Mallorca (II)”, Randa 2 (1976), 151-181.
 236. “L’antologia de poetes mallorquins de B. Rosselló-Pòrcel”, Randa 2, 1976, 203-
  210.
 237. Pròleg a Baruch Braunstein, Els xuetes de Mallorca (Barcelona: Curial 1976),
  5-9.
 238. Pròleg i “Introducció a la història dels Països Catalans”, dins A. M. Badia i
  Margarit, Vint-i-cinc anys d’estudis sobre la llengua i la literatura catalanes. I. La
  llengua (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1976), 5-6 i 9-30.
 239. “Noves publicacions sobre la literatura catalana”, Serra d’Or, abril 1976, 77-82.
 240. “La guerra civil a Mallorca (III)”, Randa 3 (1976), 107-166.
 241. “Precisions sobre el Col·loqui de Llengua i Literatura Catalanes de Basilea”,
  Canigó 450 (22 de maig de 1976), 2.
 242. “Un missal per als catalans de València”, Serra d’Or, juliol 1976, 11.
 243. “La Regla de San Benito a través de la historia”, La regla benedictina bajo un
  enfoque pastoral y psicológico (Arévalo 1975 [1976]), 1-10.
 244. “Dificultades en la interpretación de la RB”, ibid, 11-17.
 245. “La Iglesia en la sociedad contemporánea”, ibid., 18-25.
 246. “El monacato benedictino contemporáneo”, ibid., 26-34.
 247. “Contra la manipulació de Vidal i Barraquer”, Avui, 6 agost 1976, 15 (i 12
  agost, 3).
 248. Edició i nota editorial de Problemes de llengua i literatura catalanes, Col·loqui
  d’Amsterdam (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1976; Biblioteca
  Abat Oliba, 8).
 249. La guerra civil a Mallorca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
  1976; Biblioteca Serra d’Or, 9).
 250. Adaptació i nota editorial de Ramon Muntanyola, Vidal i Barraquer, cardenal
  de la pau (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1976; Biblioteca Abat
  Oliba, 9).
 251. “Milà i Fontanals, Manuel”, Gran Enciclopèdia Catalana, X (Barcelona:
  Enciclopèdia Catalana, 1977), 67.
 252. “Mir i Noguera, Joan”, ibid., 102.
 253. “Mir i Noguera, Miquel”, ibid., 102-103,
 254. “Miralles i Sbert, Josep”, ibid., 109.
 255. “Miscel·lània”, ibid., 119.
 256. “Misteri” (representacions catalanes), ibid., 127.
 257. “Misteri de Santa Àgata”, ibid., 128.
 258. “Molas i Batllori, Joaquim”, ibid., 162.
 259. “Molho, Maurice”, ibid., 165.
 260. “Moll, Editorial”, ibid., 173-174.
 261. “Moll i Casasnovas, Francesc de Borja”, ibid., 174.
 262. “Montoliu i de Togores, Manuel de”, ibid., 262.
 263. “Morel-Fatio, Alfred”, ibid., 304.
 264. “Munar i Oliver, Gaspar”, ibid., 364.
 265. “Muntadas i Romaní, Miquel”, ibid., 371.
 266. “Mut, Maties”, ibid., 408.
 267. “Nin blauet”, ibid., 539 (sense signar).
 268. “Nolasc del Molar”, ibid., 568.
 269. “Nostres Clàssics, Els”, ibid., 592-593.
 270. “Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, ibid., 649.
 271. “Obra d’Exercicis Parroquials”, ibid.
 272. “Olesa, Jaume d’”, ibid., 705.
 273. “Olesa i Rovira, Pere Bernat”, ibid.
 274. “Oleza i d’Arredondo, Josep Maria d’”, ibid., 707.
 275. “Olivar i Daydí, Alexandre”, ibid., 721.
 276. “Oliver i Feliu, Antoni, ibid., 725.
 277. “Muntaner i Garcia, Joan”, ibid., 372.
 278. “Mussafia, Adolf”, ibid., 405 (sense signar).
 279. Col·laboració al manual Iglesia y sociedad. Veinte siglos de historia, I (Madrid-
  Barcelona 1976) i II (Madrid-Barcelona 1977).
 280. “Noves publicacions sobre la literatura catalana”, Serra d’Or, desembre 1976,
  81-83.
 281. “La guerra civil a Mallorca (IV)”, Randa 4 (1976 [1977]), 53-142.
 282. Testimonis de la guerra i de l’exili a Mallorca, Randa 4 (1976 [1977]), 217-243.
 283. “Cronologia de Mallorca (1930-1939)”, Randa 4 (1976 [1977]), 244-266 (en
  col·laboració amb Pere Gabriel i Damià Ferrà-Ponç).
 284. “Riera, Guillaume”, dins Émile Brouette et Eugène Manning (eds.),
  Dictionnaire des auteurs cisterciens, II (Rochefort, Abbaye Notre-Dame de St-Remy
  1977), 611.
 285. “Historiador de la cultura catalana” (homenatge a Jordi Rubió i Balaguer en els
  seus noranta anys), La Vanguardia, 30 de gener de 1977, 28.
 286. “Vidal i Barraquer, cardenal de Catalunya”, Serra d’Or, gener 1977, 11-14.
 287. “Evolució de l’Església catalana durant el segle XX”, La integració de les
  religioses a Catalunya (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1977), 59-
  135.
 288. “Les festes de l’Entronització i la cultura catalana”, Serra d’Or, abril 1977, 49- Ampliat a L’Església catalana entre la guerra i la postguerra (Barcelona: Rafael Dalmau 1978) i reproduït, a partir d’aquesta segona redacció, a Les Festes de l’Entronització de la Mare de Déu de Montserrat (Barcelona: Publicacions de l’Abadia
  de Montserrat 1997), 41-52.
 289. Església i societat a la Mallorca del segle XX (Barcelona: Curial 1977;
  Biblioteca de cultura catalana, 28).
 290. “Bernanos y la represión nacionalista en Mallorca”, Historia y vida 110 (maig
  1977), 33-42.
 291. “Els clergues escriptors davant la guerra civil”, Serra d’Or, agost 1977, 10-12, i
  setembre 1977, 15-17.
 292. Col·laboració a Expectatives i perspectives de l’Església catalana (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1977; Scripta et Documenta, 26).
 293. “La «Llorençada», un alzamiento carlista en Mallorca”, Historia y vida 113
  (agost 1977), 5 i 7.
 294. “El 19 de julio en Sa Pobla (Mallorca) y los carabineros”, Historia y vida 114
  (setembre 1997), 14.
 295. “L’aventura del llibre religiós a la postguerra”, Serra d’Or, octubre 1977, 11-
  12.
 296. “Els poetes de les Illes i Montserrat”, Randa 6 (1977), 152-173.
 297. “Desvetllament de consciència nacional. [Ressenya de] Josep Melià, La nació
  dels mallorquins, Serra d’Or, novembre 1977, 41-42.
 298. “Pacheco i Ransanz, Arseni”, Gran Enciclopèdia Catalana, XI (Barcelona:
  Enciclopèdia Catalana 1978), 58.
 299. “Palaol, Bernat de”, ibid., 196 (sense signar).
 300. “Pasqual i Fleixes, Antoni Ramon”, ibid., 343.
 301. “Passió” [Lit/Teat], ibid., 347.
 302. “Passió de Cervera”, ibid., 347 i 349.
 303. “Pastoret” [Teatr], ibid., 354.
 304. “Pérez i Martínez, Llorenç”, ibid., 479.
 305. “Pey-Ordeix, Segimon”, ibid., 554.
 306. “Pla i Deniel, Enric”, ibid., 649.
 307. “Ponç de Melguelh”, ibid., 775 (sense signar).
 308. “Pons i Pastor, Antoni”, ibid., 780.
 309. “Pou i Ordinas, Antoni Josep”, Gran Enciclopèdia Catalana, XII (Barcelona:
  Enciclopèdia Catalana 1978), 15 (sense signar).
 310. “Pring-Mill, Robert D. F.”, ibid., 82.
 311. “Raguer i Suñer, Hilari”, ibid., 304.
 312. “Raixa, Biblioteca”, ibid., 310.
 313. “Real, la” (monestir cistercenc de Palma), ibid., 369.
 314. “Refranyer”, ibid., 409 (sense signar).
 315. “Representació de la Sibil·la i l’emperador”, ibid., 484.
 316. “Representació de l’Assumpció de Madona Santa Maria”, ibid.
 317. “Revista de Dialectología y Tradiciones Populares”, ibid., 544.
 318. “Ribas i Ribas, Benet”, ibid., 571.
 319. “Ribbans, Geoffrey W.”, ibid.
 320. “Riber i Campins, Llorenç”, ibid., 573.
 321. “Riera i Mesquida, Guillem”, ibid., 603.
 322. “Romancerillo catalán”, ibid., 714-715.
 323. “Romanística” (als Països Catalans), ibid., 726.
 324. “Rondallística” (als Països Catalans), ibid., 737-738.
 325. “Rossi, Aldo” (Arconovaldo Bonacorsi), ibid., 771.
 326. Edició de Ramon d’Alòs-Moner, “L’Institut d’Estudis Catalans”, Serra d’Or,
  gener 1978, 38.
 327. L’Església catalana entre la guerra i la postguerra (Barcelona: Rafael Dalmau
  1978; Episodis de la història, 223-224).
 328. “Estudis recents sobre la literatura catalana medieval”, Serra d’Or, febrer 1978,
  42-44.
 329. “Vidal i Barraquer, metropolità de Catalunya”, Quaderns de Pastoral 53 (maig
  1978), 39-48.
 330. Cultura i vida a Mallorca entre la guerra i la postguerra (1930-1950)
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1978; Biblioteca Serra d’Or, 14).
 331. “El pare Batllori i monsenyor Junyent, doctors «honoris causa»”, Serra d’Or,
  juny 1978, 29.
 332. “L’abat Pere Celestí Gusi o el final d’una època”, Serra d’Or, juliol-agost 1978,
  65-68.
 333. “Catalunya sota el règim franquista” (de Josep Benet), Serra d’Or, juliol-agost
  1978, 83.
 334. “La repressió contra la llengua a Mallorca (1936-1939)”, Segones Jornades del
  Ciemen, 1ª part (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1978), 9-17.
 335. “L’abat Marcet, impulsor de cultura”, Qüestions de vida cristiana 93 (1978),
  88-105.
 336. “Eliza eta Kultura katalana” (Església i cultura catalana), Jaunaren Deia 62
  (1978), 53-59.
 337. “Pròxima edició d’un «Nou Testament» popular en català”, Full Dominical,
  Bisbat d’Urgell, 10 de setembre de 1978, 4 (i Bisbat de Barcelona, el mateix dia).
 338. “Sobre Baltasar Samper”, Serra d’Or, setembre 1978, 4.
 339. “Manuals per a l’estudi de la literatura catalana”, Serra d’Or, setembre 1978,
  47-48.
 340. “Joan Triadú i la literatura de postguerra”, Serra d’Or, setembre 1978, 60.
 341. “El comunista Quiñones González”, Historia y vida 128 (novembre 1978), 42.
 342. “L’abat Antoni M. Marcet, home de país”, Serra d’Or, novembre 1978, 27-32.
 343. “Escola i societat a les illes Balears i Pitiüses”, Serra d’Or, novembre 1978, 59.
 344. “L’Església contemporània al País Valencià”, Serra d’Or, novembre 1978, 59.
 345. “Sobre «Ciutat de Mallorca» i «La Ciutat de Mallorca»”, Lluc, setembre-
  octubre 1978, 2.
 346. “Las «pérdidas de la guerra» y los ejecutados en Mallorca”, Nueva Historia 23
  (desembre 1978), 60.
 347. “Sacerdots Amics dels Joves”, Gran Enciclopèdia Catalana, XIII (Barcelona:
  Enciclopèdia Catalana 1979), 20.
 348. “Sala, Bernat”, ibid., 65.
 349. “Sala i de Caramany, Benet de”, ibid., 66.
 350. “Salvà i Munar, Miquel”, ibid., 102.
 351. “Salvà i Salvà, Bartomeu”, ibid., 103.
 352. “Sansone, Giuseppe Edoardo”, ibid., 148.
 353. “Sbert i Massanet, Antoni Maria”, ibid., 383.
 354. “Serra i Boldú, Valeri”, ibid., 512.
 355. “Serra i Buixó, Eudald”, ibid., 513.
 356. “Serra i Pagès, Rossend”, ibid., 516.
 357. “Spanische Forschungen der Görresgesellschaft”, ibid., 797.
 358. Ressenya d’Edmon Vallès, Història gràfica de la Catalunya contemporània,
  Serra d’Or, gener 1979, 43.
 359. “Sanchis Guarner i la llengua dels valencians”, Serra d’Or, gener 1979, 45.
 360. Edició de Manuel Folguera, “La fòbia anticatalana”, Serra d’Or, febrer 1979,
  19-23.
 361. “L’abat Brasó entre la cultura i la política”, Serra d’Or, febrer 1979, 27-32.
 362. “L’Oratori de Sant Felip Neri de Barcelona”, Qüestions de vida cristiana 95
  (1979), 40-42.
 363. “Notícies sobre Francesc Barrado”, Lluc, gener-febrer 1979, 2.
 364. “Joan Pons i Marquès, català de Mallorca”, Serra d’Or, maig 1979, 45.
 365. “Publicacions recents sobre literatura catalana medieval”, Serra d’Or, juny
  1979, 33-35.
 366. Els creadors del Montserrat modern. Cent anys de servei a la cultura catalana
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1979; Biblioteca Serra d’Or, 23).
  Segona edició sense canvis –només amb una coberta nova, a la mateixa col·lecció i
  amb el mateix número, 2012.
 367. “Gabriel Janer Manila i la poesia popular eròtica”, Serra d’Or, juliol-agost
  1979, 80-81.
 368. “Guerra civil i màrtirs”, Avui, 15 d’agost de 1979, 12. Reproduït a Documents
  d’Església 378 (15 de novembre de 1983), 1275-1278.
 369. Pròleg a Miquel Batllori, A través de la història i la cultura (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1979), 5-11.
 370. “Col·loqui a les Valls d’Andorra. L’Associació Internacional de Llengua i
  Literatura Catalanes”, Avui, 18 de novembre de 1979, 23.
 371. Edició de Miquel Gayà, “Guillem Colom en el meu record”, Serra d’Or,
  novembre 1979, 35.
 372. Codirecció (1977-1979) del Diccionari de la literatura catalana (Barcelona:
  Edicions 62 1979), en col·laboració amb Joaquim Molas (1965-1971).
 373. “Pròleg”, ibid., 7-10 (en col·laboració amb Albert Manent i Margalida Tomàs).
 374. “Adoració dels Reis Mags”, ibid., 19.
 375. “Aguilar i Serrat, Francesc d’Assís”, ibid., 21.
 376. “Aguiló, Estanislau de K.”, ibid.
 377. “Aguiló, Francesc de Sales”, ibid., 22.
 378. “Aguiló i Fuster, Marià”, ibid., 22-23.
 379. “Aguiló i Pinya, Joan”, ibid., 24.
 380. “Andreu de Palma de Mallorca”, ibid., 46.
 381. “Anglo-Catalan Society”, ibid., 47.
 382. “Anna Maria del Santíssim Sagrament”, ibid., 48.
 383. “Antoni de Sant Jeroni”, ibid., 49.
 384. “Associació d’Escriptors en Llengua Catalana”, ibid., 59.
 385. “Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes”, ibid.
 386. “Baborés i Homs, Josep”, ibid., 67.
 387. “Baldelló, Francesc”, ibid., 71.
 388. “Ballarín i Monset, Josep M.”, ibid.
 389. “Barceló i Tortella, Bartomeu”, ibid., 74.
 390. “Barrera i Escudero, Jaume”, ibid., 75.
 391. “Bofarull i Cendra, Jaume”, ibid., 97.
 392. “Boix i Selva, Maur Maria”, ibid., 100-101.
 393. “Bover, Rafael”, ibid., 108.
 394. “Caimari i Noguera, Andreu”, ibid., 117.
 395. “Camps i Mercadal, Francesc”, ibid., 123.
 396. “Cançoner tradicional”, ibid., 128-130.
 397. “Cançons paral·lelístiques”, ibid., 130.
 398. “Catalanística”, ibid., 148-150.
 399. “Claret i Clarà, Antoni Maria”, ibid., 161.
 400. “Clascar i Sanou, Frederic”, ibid., 161-162.
 401. “Codina i Formosa, Joan”, ibid., 164.
 402. “Codolada”, ibid., 165.
 403. “Coll i Bernat, Andreu”, ibid.
 404. “Coll i Soler, Josep Maria”, ibid.
 405. “Colom i Mateu, Miquel”, ibid., 167.
 406. “Colomar, Miquel Àngel”, ibid.
 407. “Colomer, Eusebi”, ibid., 168.
 408. “Comalada, Miquel”, ibid., 169.
 409. “Conques i Garcia, Jeroni”, ibid., 174.
 410. “Consueta”, ibid., 174-175.
 411. “Corbella i Llobet, Ramon”, ibid., 176-177.
 412. “Corrandes”, ibid., 179-180.
 413. “Corrons, Ignasi”, ibid., 180.
 414. “Criterion”, ibid., 185-186.
 415. “Dansa de la Mort”, ibid., 194-195.
 416. “Descoll, Bernat”, ibid., 200-201.
 417. “Drama litúrgic”, ibid., 209.
 418. “Duran i Cañameras, Fèlix”, ibid., 209-210.
 419. “Duran i Saurina, Miquel”, ibid., 211.
 420. “Epístoles farcides”, ibid., 221.
 421. “Estudios Lulianos”, ibid., 235.
 422. “Febrer i Cardona, Antoni”, ibid., 244-245.
 423. “Ferrà-Ponç, Damià”, ibid., 247.
 424. “Ferrer i Ginard, Andreu”, ibid., 254.
 425. “Flors de virtut”, ibid., 260.
 426. “Fuster, Jeroni”, ibid., 274.
 427. “Garcia Estragués, Jaume”, ibid., 280-281.
 428. “Garcias Palou, Sebastià”, ibid., 281.
 429. “Gener, Jaume”, ibid., 286.
 430. “Glosadors”, ibid., 292.
 431. “Goigs”, ibid., 294-295.
 432. “Grau i Colell, Josep”, ibid., 299.
 433. “Guasp i Gelabert, Bartomeu”, ibid., 302.
 434. “Guerau, Francí”, ibid.
 435. “Herreros i Sorà, Manuela de los”, ibid., 312.
 436. “Història literària”, ibid., 313-317.
 437. “Institut d’Estudis Catalans”, ibid., 333-334.
 438. “Jusama i Barceló, Pere Antoni, àlias Serral”, ibid., 345-346.
 439. “Literatura religiosa”, ibid., 381-383.
 440. “Llabrés i Quintana, Gabriel”, ibid., 394-395.
 441. “Llompart i Moragues, Gabriel”, ibid., 411.
 442. “Llovera, Josep Maria”, ibid., 414.
 443. “Lluch/Lluc”, ibid.
 444. “Llúria i de Magarola, Maria de”, ibid., 421.
 445. “Marquès i Ortegas, Sebastià (àlias de Sa Portella)”, ibid., 440-441.
 446. “Martínez Ferrando, Daniel”, ibid., 445.
 447. “Masdovelles, Joan de”, ibid., 450.
 448. “Matheu i Sanç, Llorenç”, ibid., 457.
 449. “Mayans i Siscar, Gregori”, ibid., 458.
 450. “Miralles i Monserrat, Joan”, ibid., 472.
 451. “Miret i Sans, Joaquim”, ibid.
 452. “Misteri de santa Àgata”, ibid., 472-473.
 453. “Mistral als Països Catalans”, ibid., 473
 454. “Montanyes, Jaume”, ibid., 483-484.
 455. “Montengon i Paret, Pere”, ibid., 484.
 456. “Muntanyola, Ramon”, ibid., 493.
 457. “Nadala”, ibid., 497-498.
 458. “Noguera i Ripoll, Pau, àlias Cerol”, ibid., 503.
 459. “Omar, Jaume”, ibid., 521.
 460. “Pacheco, Arseni”, ibid., 529.
 461. “Pasqual, Joan”, ibid., 537.
 462. “Pasqual i Flexas, Antoni Ramon”, ibid.
 463. “Passions”, ibid., 537-539.
 464. “Pastorets”, ibid., 540.
 465. “Perarnau, Josep”, ibid., 546.
 466. “Pérez Martínez, Llorenç”, ibid., 551.
 467. “Pons i Bonet, Miquel”, ibid., 571.
 468. “Pou i Martí, Josep Maria”, ibid., 574.
 469. “Prats, Francesc”, ibid., 576.
 470. “Profecies de Bernat de Mogoda”, ibid., 579.
 471. “Reina de Mallorca”, ibid., 597.
 472. “Representació de la Sibil·la i l’emperador”, ibid., 603.
 473. “Representacions dramàtiques medievals”, ibid., 603-605.
 474. “Revista Musical Catalana”, ibid., 607-608.
 475. “Riera i Mesquida, Guillem”, ibid., 613-614.
 476. “Riera i Sans, Jaume”, ibid., 614.
 477. “Riquer, Martí de”, ibid., 615-616.
 478. “Rius, Pere de”, ibid., 617.
 479. “Sabruguera, Romeu”, ibid., 647.
 480. “Sans i Rosselló, Elvir”, ibid., 660.
 481. “sermó del bisbetó, El”, ibid., 667.
 482. “Serra i Buixó, Eudald”, ibid., 668.
 483. “Serrano Pérez, Tomàs”, ibid., 672.
 484. “Sibil·la, Cant de la”, ibid., 674-675.
 485. “Soberanas i Lleó, Amadeu-J.”, ibid., 677-678.
 486. “Societat Catalana d’Estudis Històrics”, ibid., 678.
 487. “Tastu, Josep”, ibid., 693.
 488. “Torres, Jaume”, ibid., 705-706.
 489. “Tretzevents”, ibid., 713.
 490. “Tropus”, ibid., 716.
 491. “Ubach, Bonaventura”, ibid., 719.
 492. “Valls, Lluís Maria de”, ibid., 724.
 493. “Vilar i Costa, Joan”, ibid., 744.
 494. “Vives i Gatell, Josep”, ibid., 753.
 495. Col·laboració a Petit Curial Enciclopèdic (Barcelona: Curial 1979).
 496. “La literatura catalana, de l’Edat Mitjana a la Renaixença”, Serra d’Or, desembre 1979, 71-74.
 497. Ressenya de Ramon Muntaner, La croada de França contra els catalans, a cura de Ramon Sumoy, Estudis Romànics 16 (1971-1975 [1980]), 255.
 498. Ressenya de Rafel Ginard Bauçà, Cançoner popular de Mallorca, vols. I-IV, ibid., 258-259.
 499. Ressenya de R. Menéndez Pidal, Estudios sobre el romancero, ibid., 263-264.
 500. Ressenya de “Miscel·lània Anselm M. Albareda”, vols. I-II, ibid., 290-292.
 501. Introducció a “Homenatge a Francesc de B. Moll”, Randa 9 (1979 [1980]), 5-7.
 502. “Francesc Sureda Blanes i les seves «Confidencials»”, Randa 9 (1979 [1980], 195-200.
 503. “Sureda i Blanes, Francesc”, Gran Enciclopèdia Catalana, XIV (Barcelona:Enciclopèdia Catalana 1980), 87.
 504. “Sureda i Blanes, Josep”, ibid., 87-88.
 505. “Sureda i Font, Joan Facund”, ibid., 88 (sense signar).
 506. “Togores i Sanglada, Josep de”, ibid., 475-476.
 507. “Tomàs i Gallard, Catalina”, ibid., 498 (sense signar).
 508. “Torras i Bages, Josep”, ibid., 536.
 509. “Valentes Dones, ses”, Gran Enciclopèdia Catalana, XV (Barcelona: Enciclopèdia Catalana 1980), 197.
 510. “Valperga i Simó, Bartomeu”, ibid., 272.
 511. “Veny i Clar, Joan”, ibid., 353.
 512. “Verges, festa de les”, ibid., 569-570 (sense signar).
 513. “Verjús, Antoni de”, ibid., 373.
 514. “Viatge pintoresc i històric d’Espanya”, ibid., 404.
 515. “Vida Cristiana” (revista), ibid., 428.
 516. “Vidal i Vidal, Llorenç”, ibid., 433.
 517. “Vila, Benet”, ibid., 459.
 518. “Vilalta, Bernat”, ibid., 484.
 519. “Vilafranca, Lluís de”, ibid., 474.
 520. “Vilanova i Bosch, Joan Evangelista”, ibid., 493.
 521. “Vinyanova, la”, ibid., 549
 522. “Vinyavella, la”, ibid.
 523. “Violant i Simorra, Ramon”, ibid., 552.
 524. “Virolai”, ibid., 559.
 525. “Vives i Roger, Guillem”, ibid., 593 (sense signar).
 526. “Zaforteza i Musoles, Dídac de”, ibid., 803.
 527. “Zayas i de Bobadilla, Alfons de”, ibid., 816.
 528. “Sobre las limitaciones de un diccionario”, La Vanguardia, 26 de gener de 1980
  (en col·laboració amb Joaquim Molas).
 529. “El «Diccionari de Literatura Catalana» demana col·laboració”, Avui, 2 de
  febrer de 1980, 3-4.
 530. Prefaci a Miscel·lània Aramon i Serra, I (Barcelona 1979 [1980]), 5-9 (en
  col·laboració amb Antoni M. Badia i Margarit, Max Cahner, Jordi Carbonell, Germà
  Colón, Antoni Comas, Joaquim Molas i Anscari M. Mundó).
 531. “Un projecte d’Associació d’intel·lectuals catòlics (1936)”, Miscel·lània
  Aramon i Serra, I (Barcelona 1979 [1980]), 425-433.
 532. “Instruments per a l’estudi de la literatura catalana”, Serra d’Or, abril 1980, 73-
  78.
 533. “Contribucions recents a la història de la literatura catalana”, Serra d’Or, juny
  1980, 45-47.
 534. “Otra vez el «Diccionari de la literatura catalana»”, La Vanguardia, 5 de
  setembre de 1980, 5.
 535. “La represa del llibre català a la postguerra”, Els Marges 17 (1979 [1980], 88-
  102.
 536. Ressenya de M. Ardit, A. Balcells, N. Sales, Història dels Països Catalans, vol.
  II, Serra d’Or, juliol-agost 1980, 73.
 537. “Una petita rectificació a la GEC”, Serra d’Or, setembre 1980, 1.
 538. “Darreres publicacions sobre la història de la literatura catalana”, Serra d’Or,
  setembre 1980, 41-44.
 539. Trenta anys d’estudis sobre la llengua i la literatura catalanes (1950-1980). II.
  La literatura. De l’Edat mitjana a la Renaixença (Barcelona: Publicacions de l’Abadia
  de Montserrat 1980; Biblioteca Serra d’Or, 5) .
 540. “Sobre les banderes de les Balears”, Baleares, 14 de novembre de 1980, 2
  (signat conjuntament amb Gabriel Bibiloni, Joan Miralles i Monserrat, Isidor Marí i
  Josep M. Llompart).
 541. Edició de les Actes del Cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura
  Catalanes (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1980; Biblioteca Abat
  Oliba, 19) (en col·laboració amb J. Bruguera).
 542. “Marià Aguiló, col·lector de cançons populars”, dins J. Bruguera i J. Massot i
  Muntaner (eds.), Actes del Cinquè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura
  Catalanes (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1980), 287-324.
 543. “Els morts de l’expedició de Bayo”, Avui, 7 de desembre de 1980, 3-4.
 544. Pròleg d’Estudis de llengua i literatura catalanes/ I. Homenage a Josep M. de
  Casacuberta/1 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1980), 5-7 (en
  col·laboració amb Germà Colón).
 545. Ressenya d’Edmon Vallès.Història gràfica de Catalunya sota el règim
  franquista, Serra d’Or, gener 1981, 41.
 546. Introducció, notes (en col·laboració amb Pietro Copiz) i apèndix a Georges
  Bernanos, Els grans cementiris sota la lluna. Traducció d’Antoni-Lluc Ferrer
  (Barcelona: Curial 1981; La mata de jonc, 14).
 547. “Publicacions recents sobre literatura catalana”, Serra d’Or, abril 1981, 79-82.
 548. “Mil cent anys d’història de Montserrat”, Foc nou 84 (abril 1981), 3-13.
 549. “Marià Aguiló i la poesia popular”, Estudis de llengua i literatura catalanes 2
  (1981), 307-332.
 550. “Josep M. de Casacuberta, Premi d’Honor 1981”, Serra d’Or, juny 1981, 39-42.
 551. “Eines per a l’estudi i l’ensenyament de la literatura catalana”, Serra d’Or,
  setembre 1981, 49-52.
 552. “Un altre epistolari de Maria-Antònia Salvà”, Estudis de llengua i literatura
  catalanes 3 (1981), 219-242.
 553. “El pare Gregori M. Sunyol i la Dictadura de Primo de Rivera”, Studia
  monastica 23 (1981), 417-427.
 554. “Llorenç Riber, home d’Església”, Lluc, setembre-octubre 1981, 15-17.
 555. “El Vaticà i Catalunya”, Qüestions de vida cristiana 109 (1981), 43-63.
 556. “Bibliografia de la cançó popular mallorquina”, Randa 12 (1981), 223-235.
 557. “Textos de literatura catalana”, Serra d’Or, febrer 1982, 45-48.
 558. “Revistes, manuals i textos de literatura catalana”, Serra d’Or, abril 1982, 71-74.
 559. Nota editorial a Pere Bohigas, Aportació a l’estudi de la literatura catalana
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1982).
 560. “Francesc de B. Moll, impulsor de cultura”, Homenatge a Francesc de B. Moll
  (Mallorca 1982), 13-17. Reeditat, amb algun afegit, a Randa 13 (1982), 213-219.
 561. Tria i pròleg d’Obra selecta de Jacint Verdaguer (Barcelona: Kapel S.A. 1982)
  [per badada dels editors diu Obres selectes i és tan ple d’errors de tota mena que resulta
  inutilitzable; se’n preparà una segona edició corregida, que no aparegué mai].
 562. Pròleg a El català a Europa i Amèrica. Estudis de llengua i literatura catalanes,
  V (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1982), 5-7.
 563. “Edicions i estudis de literatura catalana”, Serra d’Or, setembre 1982, 45-48.
 564. Edició i introducció de Carles Gerhard, Comissari de la Generalitat a
  Montserrat (1931-1939) (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1982;
  Biblioteca Abat Oliba, 26). La introducció fou reeditada, amb el títol “Carles Gerhard,
  comissari de la Generalitat a Montserrat” a Quaderns de Vilaniu 2 (novembre 1982),
  11-37.
 565. “La relación de los Papas con la Santa Montaña”, La Vanguardia, 7 de
  novembre de 1982, 12 (títol de la redacció).
 566. “L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i els seus
  Col·loquis”, Serra d’Or, novembre 1982, 22-24.
 567. “Mossèn Antoni Maria Alcover i les Rondalles”, Lluc, setembre-octubre 1982,
  12-14.
 568. “Catalunya i el Vaticà sota el franquisme”, Serra d’Or, desembre 1982, 35-36.
 569. Edició de Teatre medieval i del Renaixement (Barcelona: Edicions 62 1983; Les
  millors obres de la literatura catalana, 95).
 570. Edició de L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1983).
 571. Edició d’Antoni M. Alcover, Per la llengua (Barcelona-Palma de Mallorca:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Universitat de les Illes Balears 1983; Biblioteca
  Marian Aguiló 2). Reimprès sense canvis el 2001.
 572. “Breu història de les publicacions de l’Abadia de Montserrat”, El Correo
  Catalán, 22 d’abril de 1983.
 573. “«Els Segadors», de cançó popular a himne patriòtic”, dins J. Massot i
  Muntaner, S. Pueyo i O. Martorell, Els Segadors, himne nacional de Catalunya
  (Barcelona: Generalitat de Catalunya 1983), 7-30. Nova edició revisada, ibid. (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Generalitat de Catalunya 1993), 7-
 574. Nota editorial a Pere Bohigas, Cançoner popular català, I (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1983), 5-6.
 575. Edició de Contribució a la història de l’Església catalana. Homenatge a
  mossèn Joan Bonet i Baltà (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1983;
  Biblioteca Abat Oliba, 27) (en col·laboració amb Albert Manent i Amadeu J.
  Soberanas).
 576. “El bisbe Josep Miralles davant la Dictadura, la República i la guerra civil”,
  dins A. Manent, J. Massot i Muntaner i A. J. Soberanas (eds.), Contribució a la història
  de l’Església catalana. Homenatge a mossèn Joan Bonet i Baltà (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1983), 285-316.
 577. “L’abat Josep Deàs i Montserrat”, Studia monastica 25 (1983), 133-152.
  Reproduït dins L’abat Josep Deàs (1837-1921) (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1983), 29-48.
 578. “Textos de literatura catalana”, Serra d’Or, maig 1983, 33-34.
 579. “El mestratge de R. Aramon i Serra”, Serra d’Or, juny 1983, 35-36. Reeditat a
  Llengua Nacional 11 (febrer 1993), 21-23.
 580. “Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes”, Gran
  Enciclopèdia Catalana. Suplement. Volum 16 (Barcelona: Enciclopèdia Catalana
  1983), 83.
 581. “Colon i Domènech, Germà”, ibid., 232.
 582. “Moll i Casasnovas, Francesc de Borja”, ibid., 558 (sense signar).
 583. “Raimundus Lullus Institut”, ibid., 672.
 584. Nota editorial a Joan Baptista Manyà, Les meves confessions, 2a edició
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1983), 5-6.
 585. “Notes sobre el text i l’autor de la Representació de la Mort”, Serta Philologica
  F. Lázaro Carreter, II (Madrid 1983), 347-353.
 586. “Mossèn Antoni M. Alcover, amic i deixeble de Marià Aguiló”, Randa 14
  (1983), 93-107.
 587. Edició d’Antoni M. Alcover, “Com he fet mon «Aplec de Rondaies
  Mallorquines»”, Randa 14 (1983), 121-136.
 588. “Montserrat i la guerra civil (1936-1939)”, Studia monastica 25 (1983), 273-
  370.
 589. Edició d’Actes del Tercer Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1983; Biblioteca Abat Oliba, 30)
  (en col·laboració amb Patricia Boehne i Nathanael B. Smith).
 590. “Les tres millors poesies de Maria-Antònia Salvà”, Maria A. Salvà, 25 anys
  després (Llucmajor, Obra Cultural Balear 1983), 18-20.
 591. “Antoni M. Alcover, deixeble de Fèlix Sardà i Salvany”, Randa 15 (1983), 85-
  104.
 592. “La projecció exterior de la cultura catalana”, Butlletí Fundació Congrés de
  Cultura Catalana 4 (desembre 1983 [gener 1984]), 4-5. Reproduït a Saó 79 (juny
  1985), 20-21.
 593. La guerra civil a Montserrat (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1984; Subsidia monastica, 12).
 594. Edició i pròleg de Repertori de catalanòfils, I (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 1983 [1984]).
 595. Edició de Repertori de catalanòfils, II (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1984).
 596. “Sardà i Salvany i Antoni M. Alcover davant el Primer Congrés de la Llengua i
  la Solidaritat Catalana” (en col·laboració amb Joan Bonet i Baltà), Els Marges 26 (1982
  [1984]), 89-105.
 597. “El nom i la unitat de la llengua catalana segons mossèn Antoni M. Alcover”,
  L’Espill 17-18 (1983 [1984]), 79-89.
 598. “El bisbe Josep Miralles i «Les Grands Cimetières sous la lune»”, Studia
  historica et philologica in honorem M. Batllori (Roma 1984), 715-730.
 599. “El pare Bonaventura Ubach i l’evolucionisme”, Miscel·lània Fort i Cogul
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1984), 233-239.
 600. “El llibre religiós, ahir i avui”, Catalunya Cristiana, 22-28 d’abril de 1984, 22.
 601. “Textos de literatura catalana”, Serra d’Or, maig 1984, 41-45.
 602. “Joan Puig i Ferreter, delegat de la Generalitat a Montserrat”, Miquel Coll i
  Alentorn. Miscel·lània d’homenatge en el seu vuitantè aniversari (Barcelona 1984),
  351-389.
 603. “Miscel·lània de miscel·lànies [1]”, Serra d’Or, setembre 1984, 45-47.
 604. Nota editorial a Joan Bonet i Baltà, L’Església catalana, de la Il·lustració a la
  Renaixença (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1984), 5-6.
 605. Nota editorial a Jordi Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, I
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1984), 5-6.
 606. “Problemes del llibre català”, Serra d’Or, octubre 1984, 115-117.
 607. Edició i pròleg de Josep Massot i Planes, Cançoner musical de Mallorca (Palma
  de Mallorca: Caixa de Balears “Sa Nostra” 1984) (en col·laboració amb Baltasar
  Bibiloni).
 608. “Mossèn Antoni M. Alcover i Guerau de Liost”, Randa 16 (1984), 121-128.
 609. “Andreu Crespí i la repressió nacionalista a Mallorca”, Randa 16 (1984), 143-
  152.
 610. Presentació de Josep Carner, Deu rondalles de Jesús Infant (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1984).
 611. “M. Milà i Fontanals”, Arrels de la Catalunya mil·lenària. Nadala de la
  Fundació Jaume I (Barcelona 1984), 117-118.
 612. Nota editorial a Josep Torras i Bages, Obres completes, I (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1984), 5-6.
 613. “Mossèn Antoni M. Alcover i la llengua literària”, Miscel·lània Sanchis
  Guarner, I (Universitat de València 1984), 213-224.
 614. “Els religiosos i el redreçament de Catalunya”, Montserrat. Butlletí del Santuari
  10 (setembre-octubre 1984 [gener 1985]), 8-10. Reproduït dins Els religiosos en el
  redreçament nacional de Catalunya (Barcelona: C.e.v.r.e. 1985), 11-15.
 615. “La Iglesia catalana”, col·leccionable de La Vanguardia “Los años del
  franquismo”, suplement dominical del 13 de gener de 1985, 32-33.
 616. “La Renaixença, avui”, Serra d’Or, gener 1985, 41-42.
 617. “Una persona no gaire coneguda [títol original: Josep M. de Casacuberta, editor
  exemplar]”, Avui, 26 de febrer de 1985, 20.
 618. Els mallorquins i la llengua autòctona. Segona edició augmentada (Barcelona:
  Curial 1985; Biblioteca de cultura catalana,1).
 619. “Miscel·lània de miscel·lànies, 2”, Serra d’Or, febrer 1985, 43-45.
 620. Nota editorial a Jordi Rubió i Balaguer, Ramon Llull i el lul·lisme (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1985), 5.
 621. “Pere d’Alcàntara Penya i la llengua catalana”, Estudis de llengua i literatura
  catalanes 9 (1984 [1985]), 139-171.
 622. Pròleg a Anselm M. Albareda, El llibre a Montserrat (del segle XI al segle XX)
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1985), 5-13.
 623. “Llengua i literatura a l’IEC”, Serra d’Or, maig 1985, 43-44. Reproduït a
  Llengua & Literatura 1 (1986), 625-628.
 624. “Estudis de literatura catalana”, juliol-agost 1985, 61-63.
 625. Nota editorial de Jordi Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, II
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1985).
 626. “Documents del bisbe Josep Miralles contra «Les Grands Cimetières sous la
  lune» de Bernanos”, Randa 18 (1985), 157-203.
 627. “Gaietà Soler i la Solidaritat Catalana”, Recerques 17 (1985), 105-122.
 628. “Jeroni Pons, defensor de mossèn Alcover”, Homenatge a Antoni Comas.
  Miscel·lània in memoriam (Barcelona 1985), 251-275.
 629. Antoni M. Alcover i la llengua catalana (Barcelona: Publicacions de l’Abadia
  de Montserrat – II Congrés Internacional de la Llengua Catalana 1985).
 630. Edició de les Actes del IV Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1985; Biblioteca Abat Oliba, 43)
  (en col·laboració amb N. B. Smith, J. M. Solà-Solé i M. Vidal Tibbits).
 631. “El Dr. Lluís Carreras vist per Dolors Viñas”, Qüestions de vida cristiana 130
  (1986), 124-126.
 632. “La trama civil de l’«Alzamiento»”, Memòria civil, 9 (Suplement a Baleares, 2
  de març de 1986), IV-V.
 633. Cançonetes mallorquines recollides per Marià Aguiló, I (Barcelona: Barcino
  1985 [1986]; Biblioteca folklòrica Barcino, 19).
 634. “Textos de literatura catalana medieval”, Serra d’Or, febrer 1986, 51-53.
 635. “Els estudis sobre la nostra llengua a l’estranger”, Pòrtula 47 (febrer 1986), 32.
  Reproduït a diverses revistes de la “premsa forana” de Mallorca.
 636. “L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes”, Pòrtula 48
  (març 1986), 63. Reproduït a diverses revistes de la “premsa forana” de Mallorca.
 637. Edició d’Estudis de literatura catalana en honor de Josep Romeu i Figueras, 2
  volums (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1986; Biblioteca Abat
  Oliba, 44-45) (en col·laboració amb Lola Badia).
 638. “Agustí Eura i la seva «Descripció de la muntanya i santuari de Montserrat»”,
  dins Lola Badia i Josep Massot i Muntaner (eds.), Estudis de literatura catalana en
  honor de Josep Romeu i Figueras, II (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1986), 99-126.
 639. “Gènesi del desembarcament de Bayo a Mallorca”, Memòria civil, 19
  (Suplement a Baleares, 11 de maig de 1986), III.
 640. “Els catòlics catalans davant la guerra civil”, Qüestions de vida cristiana 131-
  132 (1986), 51-81.
 641. “Escrits de presó de Llorenç M. Duran”, Pòrtula 50, 1986, 64-65.
 642. “La intervención catalana en Mallorca”, Cataluña en la Guerra Civil española. Suplement de La Vanguardia, 6 de juliol de 1986, 53-60.
 643. “La guerra dels tres anys a Montserrat (1936-1939)”, Montserrat. Butlletí del
  Santuari 14 (gener-abril 1986), 45-50; 15 (maig-agost 1986), 35-43 i 16 (setembre-
  desembre 1986 [març 1988], 47-51.
 644. “La guerra civil i l’Església catalana”, Catalunya Cristiana 356 (20-26 de juliol
  de 1986), 3.
 645. “La guerra civil, 50 anys després”, Pòrtula 51 (juliol-agost 1986), 23. Reproduït
  a Perlas y Cuevas, 23 agost 1986, 13.
 646. “Estudis de literatura catalana”, Serra d’Or, juliol-agost 1986, 57-59.
 647. “Ressò a Barcelona de la retirada de l’expedició republicana a Mallorca”,
  Memòria civil, 37 (Suplement a Baleares, 14 de setembre de 1986), VI-VII.
 648. Edició de L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 1978-
  1986 (Barcelona; Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1986).
 649. “Cristianisme i catalanisme”, Catalanisme: història, política i cultura
  (Barcelona: L’Avenç 1986), 179-191.
 650. Pròleg de Miquel Gayà, Històries i memòries (Ciutat de Mallorca: Moll 1986),
  7-11.
 651. “Sobre l’etimologia del nom Marià/Marian/Mariano”, Llengua & Literatura 1
  (1986), 275-279. [Vegeu també la nota de lectura al volum X del Diccionari etimològic
  i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines, a Serra d’Or, maig 2002,
  73.]
 652. Col·laboració a Joaquim Molas (dir.), Història de la literatura catalana, VIII
  (Barcelona: Ariel 1986), 11-18 (“La nova literatura popular”).
 653. “Estudis sobre la literatura catalana del segle XIX”, Serra d’Or, novembre 1986,
  55-57.
 654. “La primera etapa de la repressió a Mallorca (juliol-setembre de 1936)”, Randa
  20 (1986), 155-183.
 655. “El bisbe Miralles i la guerra civil”, Memòria civil 42 (Suplement a Baleares,
  19 octubre 1986), IV-V.
 656. Nota editorial a Jordi Rubió i Balaguer, Història de la literatura catalana, III
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1986 [1987]).
 657. El desembarcament de Bayo a Mallorca. Agost-setembre de 1936 (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1987; Biblioteca Serra d’Or, 61).
 658. Edició i introducció de La persecució religiosa de 1936 a Catalunya.
  Testimoniatges (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1987; Biblioteca
  Serra d’Or. 66).
 659. “Una nova revista «Llengua & Literatura»”, Serra d’Or, abril 1987, 81-82.
  Reproduït a Llengua & Literatura 2 (1987), 611-613.
 660. Ressenya de Joan Julià i Muné, Mossèn Antoni M. Alcover i l’Obra del
  Diccionari a la llum dels epistolaris de Barnils, Griera i Montoliu, Llengua &
  Literatura 2 (1987), 571-573.
 661. “Una gran obra dispersa” (Jordi Rubió i Balaguer), Quadern d’El País 241 (10
  de maig de 1987), 3.
 662. “Un historiador monàstic” (J. J. Piquer i Jover), Bibliografia de Josep-Joan
  Piquer i Jover (1911-1985). In memoriam (Vallbona de les Monges 1987), 25.
 663. “Jordi Rubió i Balaguer, una fita inesborrable”, Serra d’Or, desembre 1987, 20-
  22.
 664. “La guerra civil a les Illes Balears”, Revista de Catalunya 14 (desembre 1987),
  48-56.
 665. “Inauguració del curs 1986-1987 a la Societat Catalana de Llengua i Literatura”,
  Llengua & Literatura 2 (1987), 605-606.
 666. Vida i miracles del “conde Rossi”. Mallorca, agost-setembre 1936 / Màlaga,
  gener-febrer 1937 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1988; Biblioteca
  Serra d’Or, 72).
 667. “Georges Bernanos a Mallorca (1934-1937), Revista de Catalunya 17 (març
  1988), 140-153. Reeditat, amb petites modificacions, a Perlas y Cuevas, des del núm.
  708 (23 juliol-5 agost 1988).
 668. “La «Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes» (1968-1987)”,
  Anthropos 81 (1988), VIII-IX.
 669. “La diòcesi de Mallorca durant la Segona República i els primers anys de la
  guerra civil (Relació del bisbe Josep Miralles al Nunci Apostòlic, 3 de juliol de 1938)”,
  Randa 22 (1987 [1988]), 139-171.
 670. Nota editorial a Jordi Rubió i Balaguer, Història i historiografia (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1987 [1988]), 5.
 671. “«Les Grands Cimetières sous la lune” davant la història”, Serra d’Or, març
  1988, 15-20. Reeditat, amb petites modificacions, a Perlas y Cuevas, a partir del núm.
  708 (23 juliol-5 agost 1988) fins al núm. 712 (17-30 setembre 1988).
 672. “Cartes d’Antoni M. Alcover a Marià Aguiló”, Els Marges 38 (1987 [1988]),
  81-90.
 673. “L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1968-1988)”,
  Revista de Catalunya 20 (juny 1988), 153-157. N’hi ha una edició en forma d’opuscle.
 674. “Unes «Cobles de Nadal» mallorquines del segle XVIII”, dins Albert Manent i
  Joan Veny (eds.), Miscel·lània d’homenatge a Enric Moreu-Rey, II (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1988), 393-400.
 675. Edició de Miscel·lània Joan Gili (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1988; Biblioteca Abat Oliba, 65) (en col·laboració amb Albert Manent).
 676. “Tomàs Forteza i la polèmica dels plurals en -es”, dins Albert Manent i Josep
  Massot i Muntaner (eds.), Miscel·lània Joan Gili (Barcelona: Publicacions de l’Abadia
  de Montserrat 1988), 361-374.
 677. “Sobre la gènesi d’«Els grans cementiris sota la lluna»”, Randa 23 (1988), 205-
  228.
 678. “El conde Rossi, un fantasma en la guerra civil”, Historia 16 149 (setembre
  1988), 12-19 (amb un greu error de correcció, rectificat al núm. 150 (octubre 1988),
  16).
 679. “Els inicis del «Movimiento» a Mallorca. De l’expedició de Bayo als
  bombardeigs de Barcelona”, Catalunya i la guerra civil (1936-1939) (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1988), 37-81.
 680. “La literatura sobre la guerra civil a les Illes Balears”, Homenatge a Lluís
  Guarner, 1902-1986 (Universitat de València 1988), 189-200.
 681. “La llengua arcaica durant la Renaixença”, Studia in honorem prof. M. de
  Riquer, III (Barcelona: Quaderns Crema 1988), 67-86.
 682. Edició i pròleg de Repertori de catalanòfils, III (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 1988 [1989]).
 683. “Bernanos and Majorca (1934-1937)”, Renascence, XLI, núms. 1-2 (1988-
  1989), 29-42.
 684. “Les etapes de la repressió feixista a Mallorca”, Randa 24 (1989), 53-86.
 685. Nota editorial a Jordi Rubió i Balaguer, Il·lustració i Renaixença (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1989).
 686. “«Primetxer», un mossarabisme mallorquí?”, La Corona de Aragón y las
  lenguas románicas. Miscelánea de homenaje para Germán Colón (Tübingen 1989),
  435-440.
 687. Georges Bernanos i la guerra civil (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1989; Biblioteca Serra d’Or, 88).
 688. Edició de L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1986-
  1989) (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1989; Biblioteca Serra d’Or,
  93).
 689. “Montserrat” (Publicacions de l’Abadia de Montserrat), Quaderns de Pastoral
  112-113 (1989), 39-41.
 690. “Alberto Bayo o la història d’una ambició” Gran Enciclopèdia de Mallorca, II
  (Palma: Promomallorca s. d. [1989]), 56.
 691. “Arconovaldo Bonacorsi, un mite incòmode”, ibid., 187-188.
 692. “Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, Gran Enciclopèdia de Mallorca,
  XII (Palma: Promomallorca s.d.), 28-29.
 693. “Weekes, Agnes Russell”, Gran Enciclopèdia de Mallorca, XVIII (Palma:
  Promomallorca s.d.), 232 (sense signar).
 694. “Els estrangers i l’expedició de Bayo”, Perlas y Cuevas, 22 juliol-4 agost 1989,
  11; 3 agost 1989, 50-51; 2-15 setembre 1989, 13; 22-31 desembre 1989, s.p.
 695. “Sang i foc. La Guerra Civil a Montserrat”, Montserrat. Butlletí del Santuari
  18-19 (febrer-desembre 1987 [1989]), 59-62.
 696. “Joan Mascaró i la guerra civil”, Estudis de llengua i literatura catalanes 18
  (1989), 317-339.
 697. “Sobre les Cobles al naixement del segle XVIII”, Randa 25 (1989), 47-55.
 698. “Sobre la situació político-militar a Mallorca durant la guerra civil (1936-
  1938)”, Randa 25 (1989), 183-219.
 699. “Miquel Batllori, català i historiador universal”, Revista de Catalunya 34
  (octubre 1989), 5-7.
 700. “La poesia popular i la Renaixença”, dins Caplletra 5 (1988 [1989]), 51-71.
  Publicat igualment dins Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença, II
  (Barcelona: Curial 1994), 243-264.
 701. “Bernanos and the Spanish Civil War. Diary of My Times”, The Chesterton
  Review 15/4-16/1 (novembre 1989-febrer 1990), 495-511.
 702. Els escriptors i la guerra civil a les Illes Balears (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 1990; Biblioteca Serra d’Or, 94).
 703. “Algo más sobre Bernanos”, Historia y Vida 464 (març 1990), 68.
 704. “Poesia franquista en català a Mallorca”, dins Antoni Ferrando i Albert Hauf
  (eds.), Miscel·lània Joan Fuster, II (Barcelona-València: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat-Universitat de València 1990), 227-256.
 705. “Das andere Gesicht Mallorcas”, Die Horen 158 (1990), 27-31.
 706. Pròleg a Mn. Francesc Rodergas, Dietari de guerra (Avià 1990), 11-17 i notes a
  95-99.
 707. “[Joan Amades]”, El món de Joan Amades (Barcelona: Departament de Cultura
  de la Generalitat de Catalunya, 1990), 327.
 708. Col·laboració al Gran Larousse Català, a partir del volum I (Barcelona:
  Edicions 62 1990.
 709. “L’AILLC (Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes)”,
  Cultura 18 (desembre 1990), 41.
 710. El bisbe Josep Miralles i l’Església de Mallorca. De la Dictadura a la guerra
  civil (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1991; Biblioteca Serra d’Or,
  101).
 711. “Partits polítics i organitzacions obreres a Marratxí durant la Segona República.
  I. La dreta”, Pòrtula, 100 (desembre 1990-gener 1991), 70-72.
 712. “Partits polítics i organitzacions obreres a Marratxí durant la Segona República.
  II. Els republicans de Pòrtol”, Pòrtula 101 (gener-febrer 1991), 10-11.
 713. “Partits polítics i organitzacions obreres a Marratxí durant la Segona República.
  III i IV. Els socialistes de Sa Cabaneta”, Pòrtula 102 (març 1991), 10-11 i 103 (abril
  1991), 10-11.
 714. “Les Illes Balears el 1939: l’altra cara de la victòria”, Randa 28 (1991), 97-114.
 715. “Els «Estudis de llengua i literatura catalanes»”, Butlletí Fundació Congrés de
  Cultura Catalana 11 (desembre 1990 [1991]), 41-42.
 716. “Josep M. Llompart, impulsor de cultura”, Lluc, març-abril 1991, 3-11.
 717. “Els primers dies de la guerra civil a Montserrat. Diari de l’escolà Ignasi Civil i
  Desveus”, Montserrat. Butlletí del Santuari 27 (maig-agost 1990 [1991]), 42-44.
 718. “Partits polítics i organitzacions obreres a Marratxí durant la Segona República.
  V i VI. L’Agrupació Socialista del Pont d’Inca”, Pòrtula 105 (juny 1991), 16-17; 106
  (juliol 1991), 18-19.
 719. “Partits polítics i organitzacions obreres a Marratxí durant la Segona República.
  VII. Cloenda”, Pòrtula 107 (agost 1991), 18-19.
 720. “Joan Estelrich i la guerra civil”, Estudis de llengua i literatura catalanes 22
  (1991), 235-276.
 721. Pròleg a David Ginard, La resistència antifranquista a Mallorca (1939-1945)
  (Palma de Mallorca 1991), 11-15.
 722. Nota editorial a Jordi Rubió i Balaguer. Mestres, companys i amics (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1991; Biblioteca Abat Oliba, 101), 5.
 723. “Les campanyes patriòtico-religioses de Jaume Collell”, Ausa 125 (1990
  [1991]), 181-186.
 724. “El pare Andreu de Palma, historiador frustrat de la guerra civil”, Miscel·lània
  d’homenatge a Josep Benet (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1991),
  537-560.
 725. Nota editorial de Miquel Coll i Alentorn, Historiografia (Barcelona: Curial
  Edicions Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1991) i de la resta de
  volums de les obres completes de Coll: Història I i II (1992), Llegendari (1993) i
  Escrits polítics, cívics i religiosos (1993).
 726. “Introducció” a Randa 30 (1991 [1992]), 5-6.
 727. “Setze cartes de Miquel Ferrà a Lluís Nicolau d’Olwer (1923-1934)”, Els
  Marges 45 (1992), 71-86.
 728. Els intel·lectuals mallorquins davant el franquisme (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 1992; Biblioteca Serra d’Or, 110).
 729. “Els materials de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, Montserrat.
  Butlletí del Santuari 31 (1991 [1992]), 36-37.
 730. “Cent volums de la «Biblioteca Abat Oliba»”, Serra d’Or, abril 1992, 20-21.
 731. Edició de L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (1968-
  1992) (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1992; Biblioteca Serra d’Or,
  113).
 732. Edició d’Actes del Sisè Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1992; Biblioteca Abat Oliba, 115)
  (en col·laboració amb Karl I. Kobbervig i Arseni Pacheco).
 733. “Feliu Sardà i Salvany a Mallorca (1871-1915)”, L’Església mallorquina durant
  la Restauració (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1992), 21-88.
 734. “Una obra desconeguda de l’etapa mallorquina de Sanchis Guarner: l’antologia
  de literatura medieval de Mallorca” (en col·laboració amb Maria Josepa Gallofré), dins
  Antoni Ferrando (ed.), Miscel·lània Sanchis Guarner, I (Barcelona-València:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Universitat de València 1992), 95-102.
 735. “Els intel·lectuals de Felanitx davant la Guerra Civil”, 1992 Felanitx Fires i
  Festes de Sant Agustí (s. p.).
 736. “Jordi Carbonell: un home de país”, Revista de Menorca, quart trimestre 1991
  [1992], 568-570. Reproduït dins Homenatge a Jordi Carbonell (Ateneu Científic,
  Literari i Artístic de Maó, Institut Menorquí d’Estudis s.a. [1993]), 12-14.
 737. Presentació de Josep Riu Porta, Records de fa anys (1938-1939-1940)
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1992), 7-10.
 738. “Els nous camins de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, Revista
  Musical Catalana, desembre 1992, 6-9.
 739. “Confidències de Miquel Ferrà a Hermínia Grau i a Agustí Duran i Sanpere”,
  Randa 32 (1992), 135-176.
 740. Llengua, literatura i societat a la Mallorca contemporània (Barcelona: Curial-
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993; Textos i estudis de cultura catalana, 29).
 741. “Patriarca de las letras catalanas en Mallorca” (títol original: Josep M.
  Llompart, “català de Mallorca” universal), La Vanguardia, 29 de gener de 1993, 29.
 742. “El control policíac a la Mallorca de la postguerra”, Avui diumenge (suplement
  de cultura), 7 de febrer de 1993, 38.
 743. “Palma, ciutat oberta”, Brisas (suplement dominical de Baleares i Última
  Hora), 14 de febrer de 1993.
 744. Nota editorial a Fortià Solà i Moreta, Biografia de Josep Torras i Bages, I
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993), 5-6.
 745. “Marratxí dins l’Obra del Cançoner Popular”, Pòrtula 124 (gener 1993), 12-13;
  125 (febrer 1993), 15-16; 126 (març 1993), 14-15; 127 (abril 1993), 15; 128 (maig
  1993), 12-13; 129 (juny 1993), 13; 130 (juliol 1993, 11; 131 (agost 1993), 11; 132
  (setembre 1993), 11; 133 (octubre 1993), 11; 134 (novembre 1993), 11; 135 (desembre
  1993), 15; 136 (gener 1994), 14; 138 (març 1994), 14; 139 (abril 1994), 11; 140 (maig
  1994), 11, i 141 (juny 1994), 14.
 746. “La recuperació de l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”,
  Revista d’etnologia de Catalunya 2 (1993), 132-133.
 747. Presentació d’August Bover i Font, Manual de catalanística (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993), 7-10.
 748. “Falsificacions i falsificadors a la literatura catalana”, Serra d’Or, juliol-agost
  1993, 66-67.
 749. “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, avui”, Revista d’etnologia de
  Catalunya 3 (1993), 12-17.
 750. “Deu cartes de Maria-Antònia Salvà a Ramon Muntanyola”, dins Albert Manent
  i Ramon Pla i Arxé (eds.), Miscel·lània Joan Triadú (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 1993), 243-262.
 751. Inventari de l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, fasc. 1
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993; Obra del Cançoner Popular
  de Catalunya. Materials 4/1). Reeditat el 2013.
 752. Nota editorial a Jordi Rubió i Balaguer, Llibreters i impressors a la Corona
  d’Aragó (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1993), 15.
 753. Edició i pròleg de Joan Puntí i Collell, Ideari cançonístic Aguiló (Barcelona-
  Palma de Mallorca: Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Universitat de les Illes
  Balears 1993; Biblioteca Marian Aguiló, 16).
 754. “Una carta de Lluís B. Nadal a Marià Aguiló sobre la tragèdia verdagueriana”,
  Anuari Verdaguer 1992 (Vic: Eumo, 1993 [1994]), 101-106.
 755. “La recuperació de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, Serra d’Or,
  gener 1994, 25-27.
 756. “Baltasar Samper i l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, dins Salvador
  Rebés (ed.), Actes del Col·loqui sobre Cançó Tradicional. Reus, setembre 1990
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1994), 23-27.
 757. “El «Diccionari de la Dansa», 1936?”, Paper Groc 10 (1994), 86.
 758. “Conèixer la llengua i la cultura catalanes”, El Mirall, gener-febrer 1994, 37-40.
 759. Presentació de Josep Torras i Bages, Obres completes, X (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1994), 5-7.
 760. Edició i pròleg de Baltasar Samper, Estudis sobre la cançó popular (Barcelona-
  Palma de Mallorca: Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Universitat de les Illes
  Balears 1994; Biblioteca Marian Aguiló, 18).
 761. “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, avui”, Llengua & Literatura 5
  (1992-1993 [1994]), 739-751.
 762. “Llorenç Villalonga, confident de Georges Bernanos”, Randa 34 (1994), 89-
  109.
 763. “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya a Manacor”, Perlas y Cuevas 867
  (29 juliol-11 agost 1994), 12-13; 868 (12-25 agost 1994), 8-10.
 764. “El «Llibre dels poetes» de Mercè Massot”, Estudis de llengua i literatura
  catalanes 28 (1994), 249-261.
 765. Inventari de l’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, fasc. 2
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1994; Obra del Cançoner Popular
  de Catalunya. Materials, 4/2). Reeditat el 2013.
 766. “Rafael Patxot retrobat”, Serra d’Or, novembre 1994, 21-23.
 767. Presentació a “Miscel·lània Josep M. Llompart, I”, Randa 35 (1994 [1995]), 5.
 768. “Miquel Costa i Llobera i el Congrés de la Llengua de 1906”, Randa 35 (1994
  [1995]), 91-100.
 769. “Punt i seguit”, Serra d’Or, gener 1995, 9.
 770. “La repressió franquista a Mallorca vista pel cònsol Hillgarth (1936-1937)”,
  Afers 19 (1994 [1995]), 695-707.
 771. El cònsol Alan Hillgarth i les Illes Balears (1936-1939) (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1995; Biblioteca Serra d’Or, 142).
 772. “Gabriel Alomar i els clergues intel·lectuals”, Miscel·lània en honor del Doctor
  Casimir Martí (Barcelona: Fundació Vives Casajuana 1994), 301-312.
 773. “L’arxiu de l’Obra del Cançoner Popular”, Revista de Catalunya 94 (1995),
  123-126.
 774. Nota editorial de Jordi Rubió i Balaguer, Sobre biblioteques i biblioteconomia
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1995), 13.
 775. “Mallorca, massacre i mentida”, El Temps 572 (5 de juny de 1995), 4.
 776. “Els estudis literaris” [entre el 1939 i el 1994], Quaderni ibero-americani 77
  (juny 1995), 9-20.
 777. “Ramon Muntanyola, home d’Església, home de país”, Serra d’Or, setembre
  1995, 10-14.
 778. Pròleg a Gemma Estrada, La guerra civil al Bruc (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 1995), 5-7.
 779. Història de l’Obra del Cançoner i complement a l’inventari de l’Arxiu
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1995; Obra del Cançoner Popular
  de Catalunya. Materials, 5).
 780. “Mallorca i el franquisme. El paper dels intel·lectuals”, Avui, 7 de desembre de
  1995, suplement d’Història, pàg. XII.
 781. “La cultura del catalanisme, de Joan-Lluís Marfany”, Serra d’Or, gener 1996,
  29-30.
 782. “Estelrich, entre la vida y los libros”, La Vanguardia, 20 gener 1996, 31.
 783. “Llorenç Villalonga a debat”, Serra d’Or, febrer 1996, 154-156.
 784. El primer franquisme a Mallorca. Guerra civil, repressió, exili i represa
  cultural (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1996; Biblioteca Serra
  d’Or, 162).
 785. “Sobre Llorenç Villalonga”, Diario de Mallorca, 27 de febrer de 1996, 26.
 786. “Polèmica sobre Villalonga”, El Temps, 19 d’agost de 1996, 4.
 787. Col·laboració a L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes,
  1992-1995 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1996; Biblioteca Serra
  d’Or, 163).
 788. “Joaquim Molas, entre Barcelona, Mallorca i Montserrat”, A Joaquim Molas
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1996), 115-121.
 789. “Joan Pons i Marquès, entre la cultura i la política”, Bolletí de la Societat
  Arqueològica Lul·liana 51 (1995 [1996]), 263-286.
 790. “Marià Aguiló, precursor d’Antoni M. Alcover”, Lluc, gener-febrer 1996, 26-
  28.
 791. Escriptors i erudits contemporanis. [P rimera sèrie] (Barcelona: Publicacions
  de l’Abadia de Montserrat 1996; Biblioteca Serra d’Or, 167).
 792. “Pere Bosch, un eclesiàstic recuperat”, Serra d’Or, juliol-agost 1996, 616-617.
 793. “Polèmica sobre Villalonga”, El Temps, 19 d’agost de 1996, 4.
 794. “Manuel Pérez i el desembarcament de Bayo”, Perlas y Cuevas 920 (16 agost
  1996), 3-5.
 795. Presentació a I Jornades d’Estudis Locals a Marratxí 1995 (Ajuntament de
  Marratxí 1996), 11-12.
 796. Mallorca durant la guerra civil (1936-1939) (Palma de Mallorca: Documenta
  Balear, 1996; Quaderns d’història contemporània de les Balears, 1). N’hi ha una
  reimpressió del 2000.
 797. Edició i presentació de Mossèn Joan Bonet i Baltà: noranta anys al servei de
  l’Església de Catalunya (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1996), 5-6.
 798. “Un pas endavant”, Serra d’Or, novembre 1996, 8.
 799. “Francesc Cambó i la guerra civil”, Serra d’Or, novembre 1996, 16-17.
 800. Edició de Ferran Soldevila, Cronistes, joglars i poetes (Barcelona: Publicacions
  de l’Abadia de Montserrat 1996; Biblioteca Abat Oliba, 175) (en col·laboració amb
  Joaquim Molas).
 801. “Problemes del llibre català”, Serra d’Or, desembre 1996, 41.
 802. “Jaume Pomar i Llorenç Villalonga”, Lluc, juliol-agost 1996, 49.
 803. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1996; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 6).
 804. “Paraules de l’editor”, Artur Martorell (1894-1967) en el centenari del seu
  naixement (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Societat Catalana de
  Pedagogia 1997), 37-38.
 805. “Record de Miquel Àngel Riera”, La claror que us don… Homenatge a Miquel
  Àngel Riera (Palma de Mallorca 1997), 106-108.
 806. “Un gegant de la filologia” [Joan Coromines], Serra d’Or, març 1996, 24-25.
 807. “Presentació [de] «Quaderns d’història contemporània»”, Lluc 794 (setembre-
  octubre 1996 [1997]), 50.
 808. “Monjo i escriptor” [En la mort de Jordi Pinell], Serra d’Or, abril 1997, 18-19.
 809. Nota editorial a Les Festes de l’Entronització de la Mare de Déu de Montserrat
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1997; Biblioteca Serra d’Or, 181),
  7-8.
 810. “Lliurament dels premis Crítica «Serra d’Or» 1997”, Serra d’Or, maig 1997,
  24-26.
 811. Guerra civil i repressió a Mallorca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1997; Biblioteca Serra d’Or, 188). Segona edició no venal, sense índex de noms i amb lleugeríssims canvis, a la “Biblioteca d’Escriptors Mallorquins” del Diari de Balears (Palma: Diari de Balears 2005 [2006]).
 812. “Joan Estelrich i el manifest dels intel·lectuals francesos a favor de Franco”,
  Miscel·lània Joan Estelrich (Palma de Mallorca 1997), 175-214.
 813. “La trajectòria vital de Miquel Batllori”, Serra d’Or, setembre 1997, 36-38.
  Resum del text publicat complet a Jornades sobre l’obra de Miquel Batllori. Barcelona,
  3 i 4 de març de 1997 (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 1998), 13-22.
 814. “Miquel Batllori, un jesuïta universal”, El Temps 694 (6 octubre 1997), 68-69.
 815. “En el centenario de [Josep M. de] Casacuberta”, La Vanguardia, 4 d’octubre
  de 1997, 45.
 816. “Casacuberta, trabajador oculto”, La Vanguardia, 7 d’octubre de 1997, 22.
 817. “Record del pare Miquel Estradé”, Serra d’Or. octubre 1997, 9.
 818. “Joan Coromines, filòleg”, Llengua & Literatura 8 (1997), 609-618.
 819. “Mossèn Pere Xamena, historiador de Mallorca”, El Mirall 86 (setembre 1997),
  21.
 820. “Les Festes de l’Entronització de la Mare de Déu de Montserrat (1947). Un inici
  de redreçament”, Qüestions de vida cristiana 187 (1997), 138-158. Reeditat dins
  Montserrat al llindar del segon mil·lenni (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1998), 138-158.
 821. “Comiat a Jordi Sarsanedas”, Serra d’Or, novembre 1997, 9.
 822. “Marià Aguiló i la descoberta de la poesia popular”, Actes del Col·loqui sobre el
  Romanticisme (Vilanova i la Geltrú 1997), 115-135. N’hi ha una altra edició, més
  completa i més correcta, a Randa 40 (1997), 51-70.
 823. “Josep M. Quadrado dins la Renaixença”, Publicacions des Born. Treballs de la
  secció d’estudis 2 (Ciutadella de Menorca: Cercle Artístic 1997), 93-103.
 824. “Georges Bernanos i Mallorca”, Les literatures catalana i francesa al llarg del
  segle XX. Primer Congrés Internacional de Literatura Comparada. València, 15-18
  abril 1997 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1997), 175-207.
 825. Edició d’Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, 2 volums
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1997-1998; Biblioteca Abat Oliba,
  187 i 190).
 826. Pròleg a Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, I (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1997), 5-9.
 827. “El darrer període de la vida de Miquel Ferrà”, El Mirall 88 (desembre 1997).
  12-13.
 828. Pròleg a Antoni Gili i Ferrer. Aportació al Cançoner popular de Mallorca, IV
  (Palma de Mallorca: El Tall 1997), 9-14.
 829. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1997 [1998]; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 7).
 830. “Llorenç Villalonga i la Falange”, Serra d’Or, febrer 1998, 31.
 831. “Aproximació a la biografia de Joan Coromines”, Serra d’Or, febrer 1998, 74-
  75 i maig 1998, 5.
 832. Els bombardeigs de Mallorca durant la guerra civil (1936-1938) (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1998; Biblioteca Serra d’Or, 200).
 833. “Els exiliats mallorquins”, V Jornades d’Estudis Catalano-Americans. Maig
  1993 (Barcelona: Generalitat de Catalunya 1997 [1998]), 47-58.
 834. Antoni M. Alcover i el monestir de Montserrat (Manacor: Patronat de l’Escola
  Municipal de Mallorquí, 1998; Papers de Sa Torre, 43).
 835. “El pare Ireneu Segarra, monjo i director de l’Escolania”, Ireneu Segarra. Mig
  segle de mestratge musical (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1998),
  13-30.
 836. “Record de Manuel Sanchis Guarner”, dins Antoni Ferrando i Francesc Pérez i
  Moragon (eds.), Manuel Sanchis Guarner: el compromís cívic d’un filòleg (València:
  Universitat 1998), 81-84.
 837. “El pare Miquel Estradé, monjo i escriptor”, Setmana Santa. Tarragona 1998,
  99-102. Integrat al pròleg a Miquel Estradé, La darrera crida (Barcelona: Publicacions
  de l’Abadia de Montserrat 1998), 5-8.
 838. “Llorenç Villalonga i la guerra civil”, dins Josep Massot i Muntaner (ed.),
  Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny, II (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 1998), 395-429.
 839. “Miquel Batllori i la història contemporània”, Miquel Batllori, historiador
  humanista. Cicle sobre la seva obra (17 de febrer-17 de març de 1998) (Barcelona:
  Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona-Fundació Caixa de Sabadell, 1998), 69-
  78.
 840. “Cent vint-i-cinc anys d’estudis sobre la lingüística catalana” (a propòsit de la
  Història de la lingüística catalana de Pere Marcet i Joan Solà), Serra d’Or, octubre
  1998, 76-78.
 841. Presentació de “Miscel·lània Joan Veny”, Randa 41 (1998), 5-6.
 842. Tres escriptors davant la guerra civil. Georges Bernanos-Joan Estelrich-
  Llorenç Villalonga (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1998;
  Biblioteca Serra d’Or, 215).
 843. “Alfredo Giannini, traductor de Solitud”, dins Dietrich Briesemeister i Axel
  Schönberger (eds.), Ex nobili philologorum officio. Festschrift für Heinrich Bihler zu
  seinem 80. Geburtstag (Berlin: Domus Editoria Europaea 1998), 127-132.
 844. “Miquel Ferrà i Maria-Antònia Salvà”, Serra d’Or, desembre 1998, 106-108.
 845. “Alcover i Sureda, Antoni Maria”, Diccionari d’història eclesiàstica de
  Catalunya, I (Barcelona: Generalitat de Catalunya/Editorial Claret 1998), 47-48.
 846. “Brasó i Tulla, Gabriel M.”, ibid., 350-351.
 847. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1998; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 8). Reeditat el
  2013,
 848. Nota editorial de Jordi Rubió i Balaguer, Obra dispersa (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1999), 5-6.
 849. “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya i Sardenya”, dins Paolo
  Maninchedda (ed.), La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo, I (Càller
  1998 [1999]), 397-405.
 850. Pròleg a Maria Pilar Perea, Complements a La flexió verbal en els dialectes
  catalans. Dotze quaderns de camp d’Antoni M. Alcover (Barcelona: Curial Edicions
  Catalanes-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 1999), V-IX.
 851. “El diari d’una miliciana de l’expedició de Mallorca”, dins Hilari Raguer (ed.),
  Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, IX (Barcelona: Enciclopèdia
  Catalana 1999), 228-229.
 852. “Els cementiris sagnants de Mallorca”, ibid., 262.
 853. “Els informes del cònsol Hillgarth sobre Mallorca”, ibid., 276-277.
 854. “L’aïllament de Menorca”, ibid., 312-313.
 855. “Jacint Verdaguer i la poesia popular”, Anuari Verdaguer 1995-1996 (Vic:
  Eumo Editorial 1999), 157-188.
 856. “Un doble homenatge a Germà Colón”, Serra d’Or, abril 1999, 105-107.
 857. “L’abat Marcet i la creació d’una editorial moderna”, Montserrat. Cinc-cents
  anys de publicacions, 1499/1999 (Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura, 1999), 43-53. Reimprès a Cinc-cents anys de Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2005), 69-88.
 858. “La segona etapa de la revista Occident, dirigida per Joan Estelrich (París,
  1940-1941)”, dins Sybille Groe i Axel Schönberger (eds.), Dulce et decorum est
  philologiam colere: Festschrift für Dietrich Briesemeister zu seinem 65. Geburtstag
  (Berlin: Domus Editoria Europaea 1999), 455-480.
 859. “Lliurament dels premis Crítica «Serra d’Or». Paraules de benvinguda”, Serra
  d’Or, maig 1999, 40-41.
 860. “Tretze volums d’una obra imprescindible” (obra completa de Jordi Rubió i
  Balaguer), Serra d’Or, juny 1999, 53.
 861. “Al llindar dels quaranta anys”, Serra d’Or, juliol-agost 1999, 5.
 862. “Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1499-1999”, ibid., 10-12.
 863. “Un homenatge al catalanòfil Heinrich Bihler”, ibid., 99.
 864. “Rafel Ginard, home d’Església, home de país”, dins Rafel Ginard Bauçà. Sant
  Joan, la meva terra (Sant Joan, 1999; Monografies santjoaneres, 9), 39-45.
 865. “Les memòries de Miquel Forteza”, Lluc, març-abril 1999, 30-31.
 866. “Dues mexicanes al desembarcament de Bayo”, Perlas y Cuevas 999 (20 agost-
  2 setembre 1999), 10-11 (sense paginar).
 867. “Els primers quaranta anys de «Serra d’Or»”, Serra d’Or, octubre 1999, 7-8.
 868. “Un manual d’història de les Illes Balears” (ressenya de Miquel Àngel
  Casasnovas Camps, Història de les Illes Balears). ibid., 133-134.
 869. Ressenya de Pere Marcet i Salom i Joan Solà, Història de la lingüística
  catalana1775-1900. Un repertori crític, 2 vols. Llengua & Literatura 10 (1999), 521-
  533.
 870. Semblances i comentaris (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
  1999; Biblioteca Serra d’Or, 230).
 871. “Serra d’Or passa revista a la història”, Regió 7, 24 de novembre de 1999, 5.
  [Publicat, amb petitíssimes variacions, a Pòrtula 221 (febrer 2000), 43, amb el títol
  original –modificat per la redacció de Regió 7 “Passat, present i futur de Serra d’Or”.
  Amb el mateix títol, una mica ampliat, fou publicat igualment a Montserrat. Butlletí del
  Santuari 60-61 (maig-desembre 2001 [2004]), 71-72.]
 872. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 1999; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 9).
 873. “El desembarcament de Bayo i la teoria militar”, Perlas y Cuevas 1000 (extra
  1999), 4 pàgs. (sense paginar).
 874. “Menorca dins l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, Publicacions des
  Born 6 (Ciutadella de Menorca, desembre 1999), 181-205.
 875. Antoni M. Sbert, intel·lectual i polític (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans
  2000)
 876. Resposta a l’enquesta “Existeixen les Balears?”, Quatre illes 1 (24 febrer-8
  març 2000), 6.
 877. “Aproximació a Miquel Coll i Alentorn”, Serra d’Or 483 (març 2000), 71-72.
  [Vegeu també el breu comentari a la rèplica d’Albert Balcells, ibid. 486 (juny 2000), 5.]
 878. “Marià Aguiló, entre la poesia i l’erudició”, dins Joan Mas i Vives, Joan
  Miralles i Monserrat i Pere Rosselló Bover (eds.), Actes de l’Onzè Col·loqui
  Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, III (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2000), 347-372.
 879. “Salutació als assistents al sopar de «Serra d’Or»”, Serra d’Or 486 (juny 2000), 12.
 880. “Vint-i-cinc anys de ‘Randa’”, Randa 44 (2000), 5-6.
 881. “La trajectòria d’Antoni M. Sbert (1901-1980)”, Randa 44 (2000), 7-62.
 882. “La primera biografia de Llorenç Villalonga”, Estudis de llengua i literatura
  catalanes /XL. Homenatge a Arthur Terry, IV (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2000), 87-91.
 883. “Joan Coromines i Francesc de B. Moll. Cinquanta anys de filologia catalana”,
  Serra d’Or, setembre 2000, 69-71.
 884. De la guerra i de l’exili. Mallorca, Montserrat, França, Mèxic (1936-1975)
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2000; Biblioteca Serra d’Or, 247).
 885. “Maur M. Boix, monje intelectual”, La Vanguardia, 13 de setembre del 2000, Traduït al català –sense tenir al davant el text original, aparegut amb algun error al diari al Full diocesà de Solsona, Tarragona/Vic 2.821 (29 d’octubre del 2000), 6 (igualment al de Tarragona, Vic/Solsona i Vic, Tarragona/Solsona).
 886. “Les memòries del pare Miquel Batllori”, Serra d’Or 490, octubre 2000, 73-74.
  Versió ampliada al volum col·lectiu La saviesa de Batllori (València 2001), 147-155.
 887. “Llorenç Capellà i la recerca de la veritat”, Diari de Balears, 18 d’octubre del
  2000, 26 (carta al director precisant alguns punts de l’article de Llorenç Capellà “La
  recerca de la veritat”, aparegut al mateix diari, 5 d’octubre del 2000, 27).
 888. “Maur M. Boix, escriptor”, Regió 7 Idees. Suplement mensual de cultures 49 (1 de novembre del 2000) 4.
 889. Edició i nota preliminar de Maur M. Boix, “El dossier de “Serra d’Or” sobre Carner i la censura”, Serra d’Or 492 (desembre 2000), 14-19.
 890. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2000; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 10).
 891. “Joan Estelrich i la propaganda franquista a París (1939-1942)”, dins Ferran Carbó, Dolores Jiménez, Elena Real i Ramon X. Rosselló (eds.), Les literatures catalana i francesa: postguerra i engagement (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2000), 261-295.
 892. Antoni M. Sbert, agitador, polític i promotor cultural (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2000; Biblioteca Serra d’Or, 255).
 893. Ressenya de Mila Segarra, Pompeu Fabra. L’enginy al servei de la llengua, a Llengua & Literatura 10 (2000), 572-574.
 894. Ressenya de Maria Antònia Juan i Nebot i Jordi Mascarella (eds.), Cançoner del Ripollès, ibid., 592-595.
 895. “El primer exili d’Antoni M. Sbert”, dins Manuel Aznar Soler (ed.), Las literaturas del exilio republicano de 1939. Actas del II Congreso Internacional (Bellaterra, 1999), Volumen I (Universitat Autònoma de Barcelona, 2000), 81-95.
 896. “Maur M. Boix, escriptor”, Serra d’Or 493 (gener 2001), 18-21.
 897. “Ernest Lluch i «Serra d’Or»”, Serra d’Or 494 (febrer 2001), 19-23. Reproduït dins Ernest Lluch, Apunts sobre economia i cultura. Articles de “Serra d’Or” (Barcelona: Pòrtic 2002), 13-18.
 898. “R. Aramon i Serra, l’home de l’Institut”, dins INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS, Ramon Aramon i Serra. Sessió en memòria. Sala Prat de la Riba, 30 d’octubre de 2000 (Barcelona 2001), 19-29.
 899. Bernanos et la guerre d’Espagne. Traduit du catalan par Mathilde Bensoussan,
  préfacé par Dominique de Courcelles (Paris: Salvator 2001; “Juste un débat”).
 900. “Joan Sales, Ferran de Pol i Llorenç Villalonga a favor de Nicolau M. Rubió”,
  Serra d’Or 496 (abril 2001), 32-35.
 901. “Pròleg” a Records d’ahir i d’avui. Homenatge a Albert Manent i Segimon amb
  motiu dels 70 anys (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2001), 5-10.
 902. “Paraules d’agraïment”, dins Albert Carvajal et alii, 25è reconeixement de
  mèrits. Parlaments, imatges i adhesions (Manacor: Patronat de l’Escola Municipal de
  Mallorquí, 2001; Papers de sa Torre, 58), 31-34.
 903. Edició i introducció de Maur M. Boix, Cops d’ull al retrovisor (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2001; Biblioteca Serra d’Or, 267).
 904. “Cinc anys del primer diari «normal»”, Diari de Balears, 1 de maig del 2001,
  Especial V aniversari, 30.
 905. “Pròleg” a Albert Virella i Bloda, Images de la pau “honrosa” (1939-1942)
  (Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa Edicions 2001), 7-9.
 906. “Nous documents sobre l’estada de Bernanos a Mallorca”, Randa 46 (2001),
  159-170.
 907. “Maur M. Boix i Selva (1919-2000)”, Estudis Romànics 23 (2001), 441-443.
 908. “Lliurament dels premis Crítica «Serra d’Or» 2001. Salutació”, Serra d’Or,
  núm. 498 (juny 2001), 15-17.
 909. “Antoni M. Sbert i el Tribunal de Garanties Constitucionals”, Serra d’Or 498
  (juny 2001), 36-39.
 910. “Manuel de Montoliu, defensor de la unitat espanyola i de l’«idioma
  nacional»”, dins Miscel·lània Segimon Serrallonga (Vic: Eumo 2001), 139-155.
 911. “Cinc-cents números de «Serra d’Or»”, Serra d’Or 499-500 (juliol-agost 2001),
  5.
 912. “Pròleg” a Joan Miralles i Monserrat, Entorn de la història de la llengua
  (Palma-Barcelona: Universitat de les Illes Balears. Departament de Filologia Catalana i
  Lingüística General 2001; Biblioteca Miquel dels Sants Oliver, 16), 5-8
 913. Escriptors i erudits contemporanis. Segona sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2001; Biblioteca Serra d’Or 274).
 914. “La Chiesa catalana nel xx secolo (fino al Concilio Vaticano II)”, Germinabit.
  L’espressione religiosa in lingua catalana nel XX secolo (Roma, Generalitat de
  Catalunya, 2001), 65-74. Text català, “L’Església a Catalunya al segle XX (fins al
  Concili Vaticà II)”, Germinabit. L’expressió religiosa en llengua catalana al segle XX
  (Barcelona: Generalitat de Catalunya 2002), 65-74.
 915. “Ramon Aramon i Serra (1907-2000)”, Llengua & Literatura 12 (2001), 521-
  547.
 916. “El Comitè de Milícies Antifeixistes i l’expedició de Bayo a Mallorca”, Randa
  45 (2001), 141-146.
 917. “Nota editorial”, dins D’un país que ja anem fent. Miscel·lània d’homenatge a
  Josep Lluís Bausset (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2001;
  Biblioteca Serra d’Or, 273), 5-9.
 918. “Present i futur de «Serra d’Or»”, Serra d’Or 503 (novembre 2001), 19-21.
 919. Pròleg a Joan March Noguera, Mossèn Antoni Maria Alcover (1862-1932) i les
  seves relacions amb el món de les ciències. La creació del llenguatge científic català
  modern (Palma: Lleonard Muntaner 2001), 9-13.
 920. Memòria de missió de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2001; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 11).
 921. “Paraules d’agraïment de les Creus de Sant Jordi 2001”, Serra d’Or 505 (gener
  2002), 30-31.
 922. “La singular amistat entre Joan Coromines i Josep Pla”, ibid., 74-75.
 923. “De «Montserrat»” [comentari a un text de Jacint Verdaguer], La Vanguardia,
  25 de març de 2002, 30.
 924. “Literatura de la guerra civil a Mallorca”, Literatura de la guerra civil.
  Memòria i ficció (Lleida: Institut d’Estudis Ilerdencs 2002), 81-132.
 925. “Pròleg” a “Homenatge a Miquel Batllori”, I, Randa 48 (2002), 5-6.
 926. “Jordi Carbonell, impulsor de cultura”, Serra d’Or, juny 2002, 24-26.
 927. “Lliurament dels premis Crítica «Serra d’Or» 2002. Salutació als assistents”,
  ibid., 17.
 928. “Homenatge a Segimon Serrallonga amb motiu de la seva jubilació”, Estudis
  Romànics 24 (2002), 397.
 929. Georges Bernanos und Mallorca, 1934-1938. Mit einem Vorwort von Manfred
  Tietz. Aus dem Katalanischen von Martin B. Fischer (Berlin: edition tranvía · Verlag
  Walter Frey 2002).
 930. Aspectes de la guerra civil a les Illes Balears (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2002; Biblioteca Serra d’Or, 288).
 931. Els viatges folklòrics de Marià Aguiló. Discurs llegit el dia 6 de juny de 2002 en
  l’acte de recepció pública de Josep Massot i Muntaner a la Reial Acadèmia de Bones
  Lletres de Barcelona i contestació de l’Acadèmic numerari Joaquim Molas i Batllori
  (Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 2002).
 932. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat, 2002; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 12).
 933. “Per consultar millor l’Obra del Cançoner”, Recerca i Difusió de l’Etnologia
  Catalana 34 (juny de 2002), 2.
 934. “Miquel Costa i Llobera i Jacint Verdaguer”, Cala Murta 23 (octubre de 2002),
  6-9.
 935. Edició, traducció, pròleg, notes i índex onomàstic de Marià Rubió i Tudurí,
  Barcelona 1936-1939 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2002;
  Biblioteca Serra d’Or, 294).
 936. “Joan Bonet i Baltà (1906-1997)”, Anuari Verdaguer 1997-2001 (Vic: Eumo
  2002), 344-346.
 937. “El dietari de Magí Murià”, Serra d’Or, novembre 2002, 73-75.
 938. “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, font de recerques”, Del Penedès,
  3, tardor 2002, 7-18. Publicat també, amb petites variants, a Llengua & Literatura 14
  (2003), 549-561.
 939. Pròleg a Tertúlies amb poetes. [Jacint Verdaguer] (Vic: Biblioteca Joan Triadú
  2002), 9-10.
 940. “Disset volums de l’Obra completa del pare Batllori”, Serra d’Or, gener 2003,
  68-70.
 941. Escriptors i erudits contemporanis. Tercera sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2003; Biblioteca Serra d’Or, 299).
 942. “Jacint Verdaguer i Montserrat”, Montserrat. Butlletí del Santuari, 2a època,
  64, setembre-desembre 2002 [2003], 11-14.
 943. “Els camins de la Fundació Ramon Llull”, Professor Joaquim Molas. Memòria,
  escriptura, història, II (Barcelona: Universitat de Barcelona, 2003), 679-703..
 944. “La història gairebé centenària de l’IEC”, Serra d’Or, abril 2003, 103-105.
 945. “El pare Batllori en el record”, Randa 51 (2003), 5-6.
 946. “Miquel Batllori i Montserrat”, Serra d’Or, juny 2003, 13-14.
 947. “Paraules de benvinguda” (als Premis Crítica “Serra d’Or” 2003), ibid., 24.
 948. “Francesc de B. Moll i Serra d’Or”, Estudis Baleàrics 133-134, febrer-setembre
  2002 [2003], 133-144.
 949. “Repressió i represa lingüística i cultural”, Memòria de la Democràcia 1936-
  1962 ([Palma: Conselleria de Presidència del Govern de les Illes Balears 2003), 107-
  110.
 950. Edició de Josep Puig i Cadafalch, Memòries (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2003; Biblioteca Abat Oliba, 252) (en col·laboració amb Núria
  Mañé).
 951. “El pare Maur M. Boix i Selva (1919-2000)”, Montserrat. Butlletí del Santuari
  58 (setembre-desembre 2000 [2003]), 19-23.
 952. Església i societat a la Catalunya contemporània (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2003; Biblioteca Abat Oliba, 255).
 953. “Germà Colón, filòleg castellonenc de Basilea”, dins el volum col·lectiu Germà
  Colón, la passió de la llengua (València: Saó 2003), 115-122. Publicat també a Serra
  d’Or, novembre 2003, 34-37.
 954. “Sagarra i Malla, Ireneu”, Diccionario de la música española e
  hispanoamericana, IX ([Madrid]: Sociedad General de Autores y Editores, s.a. [2003]),
  cols. 896-898.
 955. “Antoni M. Alcover, historiador”, Actes del Congrés Internacional Antoni M.
  Alcover (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2003), 709-735.
 956. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2003; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 13).
 957. “Marian Rubió i Tudurí, polític catalanista”, Els Rubió, una nissaga
  d’intel·lectuals ([Manresa-Barcelona]: Angle Editorial-N.M.A.R.T. [2003]), 161-166.
 958. Sobre Georges Bernanos i altres temes polèmics Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2004; Biblioteca Serra d’Or, 320).
 959. Ressenya d’Antoni Simon Tarrés (dir.), Diccionari d’historiografia catalana, a
  Llengua & Literatura 15 (2004), 509-523.
 960. Direcció de Núria MAÑÉ, Índexs de les Obres de Jordi Rubió i Balaguer
  (Barcelona: Generalitat de Catalunya-Institut d’Estudis Catalans-Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2004; Biblioteca Abat Oliba, 259).
 961. Pròleg a Francesc de B. MOLL, Obres completes, II (Mallorca: Moll 2004), 7-
  13..
 962. “El viatge d’Antoni M. Alcover a Montserrat i a Lorda (1883)”, Randa 52
  (2004), 89-119.
 963. “Paraules de benvinguda” (als Premis de la Crítica “Serra d’Or” 2004), Serra
  d’Or, juny 2004, 13-14.
 964. “Els xuetes a la Mallorca contemporània”, Serra d’Or, juny 2004, 71 i 73.
 965. Presentació de “Manuel Jorba i Jorba”, dins Institut d’Estudis Catalans.
  Memòria curs 2002-2003 (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans 2004), 178-179.
 966. Necrologia de “Miquel Batllori i Munné (01.10.1909 – 09.02.2003)”, dins
  Institut d’Estudis Catalans. Memòria curs 2002-2003 (Barcelona, Institut d’Estudis
  Catalans 2004), 200-202.
 967. “Ciència i passió”, dins “Homenatge a Jordi Carbonell”, Serra d’Or, juliol-
  agost 2004, 26-27 i 29.
 968. “Heinz Kraschutzki, un pacifista alemany a les presons franquistes”, Serra
  d’Or, juliol-agost 2004, 99-100.
 969. “Cançons i glosats sobre la guerra civil (Mallorca, 1936-1939)” (en
  col·laboració amb Jaume Bover), Randa 53 (2004), 51-85.
 970. Edició i notes de Josep Capó, “El Moviment a Santa Maria del Camí”, Randa
  53 (2004), 87-109.
 971. Escriptors i erudits contemporanis. Quarta sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2004; Biblioteca Serra d’Or, 332).
 972. “El nou cremallera de Montserrat”, Serra d’Or, novembre 2004, 28-31 (signat
  amb el pseudònim Antoni Capó).
 973. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2004; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 14)
 974. “Els estudis sobre història literària”, dins Albert Balcells (ed.), Història de la
  historiografia catalana (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2004), 301-315.
 975. “Joan Tomàs i Esteve Albert dins l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”,
  dins Les cançons de Mataró. Cançons recollides a Mataró per Joan Tomàs i Esteve
  Albert en la Missió de Recerca de 1932-33 per a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Edició a cura de Jaume Arnella. Revisió: Jaume Aiats. Títols: Salvador Rebés Molina (Mataró: Patronat Municipal de Cultura Els Garrofers ACP 2004), 7-8.
 976. “Joan Coromines i “Serra d’Or””, Serra d’Or, febrer 2005, 26-29.
 977. “El pare Miquel Batllori i Mallorca”, Estudis Baleàrics, 76-77, juny 2003-gener
  2004 [2005], 9-15.
 978. “«Serra d’Or», de 1959 a 2005”, Serra d’Or, abril 2005, 18-19.
 979. “Antoni M. Alcover i l’Institut d’Estudis Catalans (1924)”, Estudis de llengua i
  literatura catalanes /L. Homenatge a Arthur Terry, VI (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2005), 113-166.
 980. Escriptors i erudits contemporanis. Cinquena sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2005; Biblioteca Serra d’Or, 342).
 981. “Paraules de benvinguda” al sopar dels Premis de la Crítica Serra d’Or 2005,
  Serra d’Or, juny 2005, 18-19.
 982. “Introducció” a “Montserrat. Llegendari, cançons, odes”, dins Jacint Verdaguer,
  Poesia, 1, a cura de Joaquim Molas i d’Isidor Cònsul (Barcelona: Proa 2006). 181-183.
 983. “Nota editorial” a Cinc-cents anys de Publicacions de l’Abadia de Montserrat
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2005), 5-7.
 984. “La cançó de l’enfadós: Jaume Pomar i Llorenç Villalonga”, Diari de Balears,
  15 de juny de 2005 (carta al director amb motiu de l’article de Jaume Pomar, “Acús de
  rebut, només”, aparegut al mateix diari el dia 10 anterior).
 985. “Presentació” a Homenatge a Jordi Carbonell/1, “Randa”, 55, 2005, 5-6.
 986. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2005; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 15).
 987. “Pròleg” a Josep M. Mas i Solench, Frederic Clascar i Sanou (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2005), 7-15.
 988. Edició (conjuntament amb Albert Balcells) de Sessió de la Secció Històrico-
  Arqueològica a Perpinyà (20 d’octubre de 2004) (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans
  2005).
 989. “Els erudits rossellonesos i l’Institut d’Estudis Catalans”, dins Albert Balcells i
  Josep Massot (eds.), Sessió de la Secció Històrico-Arqueològica a Perpinyà (20
  d’octubre de 2004) (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2005), 45-51.
 990. Jordi Rubió i Balaguer. Semblança biogràfica. Conferència pronunciada
  davant el Ple [de l’Institut d’Estudis Catalans] per Josep Massot i Muntaner el dia 18
  d’octubre de 2005 (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2005).
 991. “Joan Coromines i Josep M. de Casacuberta”, Serra d’Or, gener 2006, 73-75.
 992. Direcció d’El cançoner popular català (1841-1936) (Barcelona: Generalitat de
  Catalunya. Departament de Cultura 2005 [2006])
 993. “L’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, dins El cançoner popular català
  (1841-1936) (Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura 2005
  [2006]), 72-87.
 994. Pròleg a José Miguel L. Romero, Els morts. Les víctimes de la Guerra Civil a
  Eivissa i Formentera 1936-1945 (Eivissa: Editorial Mediterrània-Eivissa 2006), 10-14.
 995. “Pròleg” a Gabriel Fuster, Història de Manacor (Palma: Lleonard Muntaner,
  editor 2006), 11-19.
 996. “Paraules de benvinguda” el dia de la proclamació dels premis Crítica “Serra
  d’Or” 2006, Serra d’Or, juny de 2006, 10-11.
 997. “L’Institut d’Estudis Catalans i l’edició de la Bíblia catalana medieval”,
  Llengua & Literatura, 17, 2006, 217-225.
 998. “Rafel Ferrer Massanet en el record”, Perlas y Cuevas, núm. 1880, 1 de
  setembre de 2006, 28-29.
 999. Erudits i escriptors contemporanis. Sisena sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2006; Biblioteca Serra d’Or, 363)
 1000. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2006; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 16).
 1001. “Pròleg” a Homenatge a Joseph Gulsoy /1(Barcelona: Publicacions de l’Abadia
  de Montserrat 2006; Estudis de llengua i literatura catalanes, 53), 5-6.
 1002. “Antoni Rubió i Lluch vist pel seu fill Jordi”, Butlletí de la Reial Acadèmia de
  Bones Lletres de Barcelona, 50, 2005-2006, 297-328.
 1003. Presentació del programa del concert de l’Orquestra de Joves Intèrprets dels
  Països Catalans a Sant Miquel de Cuixà, 24 d’agost de 2006.
 1004. “Jacint Verdaguer i Mallorca”, Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana,
  62, 2006, 135-150.
 1005. “Canvis a ‘Serra d’Or’”, Serra d’Or, gener de 2007, 6.
 1006. Textos de Montserrat, un lloc únic. Exposició Palau Robert, Barcelona, 01.02-
  29.04.2007. (llevat dels apartats sobre relleu, vegetació i fauna, redactats per Josep M.
  Panareda).
 1007. Edició d’Antoni Rubió i Lluch, Epistolari grec. Volum I. Anys 1880-1888.
  Correspondència recollida i anotada per Eusebi Ayensa i Prat (Barcelona: Institut
  d’Estudis Catalans 2006 [2007]; Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 69).
 1008. “El Cançoner Popular Català”, Montserrat. Butlletí del Santuari, 76, setembre-
  desembre 2006 [març 2007], 60-62.
 1009. “Frederic Clascar, traductor de la Bíblia”, dins Eulàlia Miralles i Josep
  Solervicens (eds.), El (re)descobriment de l’Edat Moderna. Estudis en homenatge a
  Eulàlia Duran (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat-Universitat de
  Barcelona 2007), 547-562.
 1010. “Llorenç Moyà, un poeta en temps difícils”, Randa, 58, 2007, 137-164.
 1011. “Una exposició sobre Montserrat”, Serra d’Or, abril 2007, 7-8.
 1012. Edició de Ferran Soldevila, Les quatre grans Cròniques. I. Llibre dels feits del
  rei En Jaume (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2007).
 1013. “Nota editorial” a Ferran Soldevila, Les quatre grans Cròniques. I. Llibre dels
  feits del rei En Jaume (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2007), 7-10.
 1014. “Els setanta anys de Max Cahner”, dins Servir Catalunya. Homenatge als 70
  anys de Max Cahner (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2007), 113-
  119.
 1015. “Rafel Ferrer Massanet, manacorí il·lustre”, “Separata especial” de Perlas y
  Cuevas, núm. 1199, 25 de maig de 2007, s. p.
 1016. “Un nou volum de la Història de l’Institut d’Estudis Catalans”, Serra d’Or,
  juny de 2007, 36-38.
 1017. “Paraules de benvinguda” (a la proclamació dels premis Crítica “Serra d’Or”
  2007), Serra d’Or, juliol-agost de 2007, 6-7.
 1018. “Jacint Verdaguer i l’arxiduc Lluís Salvador”, dins Miscel·lània Ricard
  Torrents. Scientiae patriaeque impendere vitam (Vic: Eumo Editorial – Universitat de
  Vic – Eumogràfic 2007), 317-342.
 1019. “Un exiliat il·lustre, Gabriel Alomar”, Pòrtula, 300 (1981-2007), 36-37 i 39.
 1020. Ressenya de De l’Urgell i la Segarra. Obres religioses, crides, jocs, balls,
  cançons i tocs de campanes recopilades per Josep Güell i Guillaumet, transcripció,
  edició i estudi a cura de Josep M. Salisi i Clos (Ajuntament de Tàrrega: Natan Estudis
  2005), Llengua & Literatura 18 (2007), 651-653.
 1021. Ressenya d’Epistolari Joan Coromines & Manuel Sanchis Guarner, a cura de
  Josep Ferrer i Joan Pujadas, pròleg de Jaume Pérez Montaner (Barcelona: Fundació
  Pere Coromines 2006), Llengua & Literatura 18 (2007), 658-661.
 1022. “Les societats filials adscrites a la Secció Històrico-Arqueològica”, dins IEC.
  L’Institut d’Estudis Catalans 1907-2007. Un segle de cultura i ciència als Països
  Catalans (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2007), 51-55.
 1023. “Eliseu Climent, un homenot del País Valencià”, Eliseu Climent. La utopia feta
  realitat (València: Saó, Edicions, SL 2007), 119-121.
 1024. Escriptors i erudits contemporanis. Setena sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2007; Biblioteca Serra d’Or, 381)
 1025. Memòries de missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2007; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 17).
 1026. “Maurici Serrahima i l’Institut d’Estudis Catalans”, dins Centenari Maurici
  Serrahima, 1901-2002 (Barcelona: Generalitat de Catalunya, Institució de les Lletres
  Catalanes 2007), 7-9.
 1027. Història i memòria. Pregó per a la Festa de l’Estendard (Ajuntament de Palma
  2007).
 1028. “Jordi Sarsanedas i les Publicacions de l’Abadia de Montserrat”, Serra d’Or,
  febrer de 2008, 29-31.
 1029. “Una vida de servicio”, La Vanguardia, 13 de març de 2008, 16 [text improvisat
  per telèfon amb motiu de la mort de l’abat de Montserrat Cassià M. Just].
 1030. “Record del pare Cassià M. Just”, Serra d’Or, maig de 2008, 6-7.
 1031. “Pròleg” a Epistolari Joan Coromines & Lluís Nicolau d’Olwer, a cura de
  Josep Ferrer i Joan Pujadas (Barcelona: Fundació Pere Coromines 2008; Textos i
  estudis, 12), 5-12.
 1032. Antoni M. Sbert, 1901-1980 (Barcelona, Fundació Josep Irla 2008; Biblioteca
  de l’Esquerra Nacional).
 1033. “Seixanta volums de «Randa»”, Randa, 60 (2008), 5.
 1034. “Paraules de benvinguda” [Proclamació dels premis Crítica “Serra d’Or” 2008],
  Serra d’Or, juny de 2008, 20-21.
 1035. “En defensa de les publicacions en català”, Serra d’Or, octubre de 2008, 12-13.
 1036. “Rafael Patxot i Jubert i l’Institut d’Estudis Catalans”, dins Isabel de Riquer
  (ed.), Miscel·lània Gabriel Oliver Coll (Barcelona: PPU 2008), 189-198.
 1037. “Jacint Verdaguer i Mallorca. Una rectificació i dos complements”, Estudis de
  llengua i literatura catalanes/LXII, Miscel·lània Joaquim Molas, 2 (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2008), 107-114.
 1038. Escriptors i erudits contemporanis. Vuitena sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2008; Biblioteca Serra d’Or, 406).
 1039. “Maria Cardús i Almeda (1918-2007), Llengua & Literatura, 19 (2008), 583-
  586.
 1040. Edició de Ferran Soldevila, Les quatre grans Cròniques. II. Crònica de Bernat
  Desclot. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa Ferrer i
  Mallol (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2008; Memòries de la Secció Històrico-
  Arqueològica, 80).
 1041. “Nota editorial” a Ferran Soldevila, Les quatre grans Cròniques. II. Crònica de
  Bernat Desclot. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa
  Ferrer i Mallol (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2008; Memòries de la Secció
  Històrico-Arqueològica, 80), 7-8.
 1042. “Pròleg” a Miscel·lània Gabriel Llompart/1 (Randa, 61, 2008), 5-9.
 1043. Missions de recerca, per Joan Sala i Salarich (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2008; Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 18).
 1044. Col·laboració a Àlex Broch (dir.), Diccionari de la literatura catalana
  (Barcelona: Enciclopèdia Catalana 2008).
 1045. Edició d’Antoni Rubió i Lluch, Epistolari grec. Volum II. Anys 1889-1900.
  Correspondència recollida i anotada per Eusebi Ayensa i Prat (Barcelona: Institut
  d’Estudis Catalans 2008; Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 77).
 1046. “Josep Miralles Sbert”, dins Margalida Tur Català (coord.), Fills il·lustres de
  Palma (Palma: Ajuntament de Palma – Diario de Balears – Promomallorca s. d. [dipòsit
  legal 2008]), 308-311.
 1047. Notes [i bibliografia] a Georges Bernanos, Els grans cementiris sota la lluna.
  Traducció d’Antoni-Lluc Ferrer (Barcelona: La Magrana 2009).
 1048. «“Serra d’Or”: cinquanta anys», Serra d’Or, gener de 2009, 9-10. Reproduït,
  amb algunes lleus modificacions, a Montserrat. Butlletí del Santuari, 2a època, núm.
  83, gener-abril 2009, 70-71.
 1049. «La primera etapa de “Serra d’Or”», Serra d’Or, març de 2009, 14-18.
 1050. Menorca dins el dominó mediterrani (1936-1939) (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2009; Biblioteca Serra d’Or, 412).
 1051. “Discurs de contesta de l’acadèmic numerari Sr. Dr. Josep Massot i Muntaner”,
  dins Pilar Vélez Vicente, Els capdavanters del salvament, cura i estudi del patrimoni
  cultural de Catalunya: els “doblement acadèmics de Bones Lletres i Belles Arts.
  Discurs llegit el dia 12 de març del 2009 en l’acte de recepció pública de l’acadèmica
  electa… (Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 2009), 71-77.
 1052. Pròleg a Margalida Capellà, Dones republicanes. Memòria de la guerra civil a
  Mallorca (1936-1939). Volum I (Palma: Lleonard Muntaner, Editor 2009), 7-12.
 1053. “Paraules de salutació” [en la proclamació dels Premis Crítica “Serra d’Or”
  2009], Serra d’Or, juny de 2009, 18-20.
 1054. “Presentació de la taula rodona [Montserrat, un monestir al servei de
  Catalunya]”, Serra d’Or, juliol-agost 2009, 23-24.
 1055. “Vida corporativa. Curs 2006-2007”, Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones
  Lletres de Barcelona, 51, 2007-2008 [2009], 503-515.
 1056. “Als lectors de «Serra d’Or»”, Serra d’Or, octubre 2009, 12-13.
 1057. Aportacions a la història de la guerra civil a Mallorca (Barcelona: Publicacions
  de l’Abadia de Montserrat 2009; Biblioteca Serra d’Or, 415).
 1058. Edició d’Andreu Ferrer i Ginart, Llegendes de les Balears (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2009; Biblioteca Serra d’Or, 417).
 1059. Missions de recerca a la Casa de Caritat de Barcelona, per Joan Tomàs
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2009; Obra del Cançoner Popular
  de Catalunya. Materials, 19).
 1060. “Antoni M. Alcover, vicari general del bisbe Campins”, dins Guillem Rosselló
  Bordoy (ed.), Seminari d’Estudis Històrics 2009: Pere Joan Campins i Barceló, bisbe
  de Mallorca (1895-1915) (Palma de Mallorca, Societat Arqueològica Lul·liana 2009,
  35-48.
 1061. “Balanç d’un cinquantenari”, Serra d’Or, gener 2010, 10-11.
 1062. “La Masia Mariona “univers Patxot” i seu del Parc Natural del Montseny”,
  Serra d’Or, març 2010, 16-19.
 1063. Escriptors i erudits contemporanis. Novena sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2010; Biblioteca Serra d’Or, 425).
 1064. “Isidor Cònsul, de Serra d’Or a la Societat Verdaguer”, dins Isidor Cònsul in
  memoriam, Ajuntament de Bellpuig 2010, 22-25 [per raons d’espai, l’original n’ha estat
  una mica retallat i en algun cas deturpat].
 1065. “Aclariment sobre catolicisme i maçoneria”, El Temps, núm. 1357 (15 juny
  2010), 6 [a propòsit d’una ressenya de Lluís Bonada referent als llibres d’història del
  catalanisme apareguts a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat].
 1066. “Una nova revista de la Secció Històrico-Arqueològica”, Estudis Romànics,
  XXXII, 2010, 563.
 1067. “Maria Antònia Salvà, els germans Peña i Jacint Verdaguer”, Anuari
  Verdaguer, núm. 16, 2008 [2010], 211-222.
 1068. “Joan Fuster i Serra d’Or”, Anuari Verdaguer, núm. 16, 2008 [2010], 319-342.
 1069. “Paraules de salutació” (al sopar dels Premis Crítica Serra d’Or 2010), Serra
  d’Or. juliol-agost de 2010, 10-11.
 1070. Anselm M. Albareda, Història de Montserrat. Nova edició revisada i ampliada
  per Josep Massot i Muntaner [vuitena edició, completament refeta, augmentada i amb la
  bibliografia molt ampliada; edició en rústega i edició de luxe] (Barcelona: Publicacions
  de l’Abadia de Montserrat 2010).
 1071. “Antoni M. Alcover i el bisbe Campins”, Bolletí de la Institució Pública Antoni
  M. Alcover, núm. 21, gener de 2010, 1-3.
 1072. “Ángel Pagés i el desembarcament de Bayo”, dins Joan Mayol – Lleonard
  Muntaner – Onofre Rullan (eds.), Homenatge a Bartomeu Barceló i Pons, geògraf
  (Palma: Lleonard Muntaner editor 2010), 189-214.
 1073. Missions de recerca (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2010;
  Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Materials, 20).
 1074. “Joan Estelrich durant la guerra civil i la seva actuació propagandística a
  Anglaterra”, Actes de les jornades d’estudi sobre Joan Estelrich. Palma-Felanitx, 17,
  18 i 24 d’octubre de 2008 (Barcelona: Consell Insular de Mallorca-Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2010), 83-106.
 1075. “Pròleg” a Maria del Mar Joan i Marí, Mediterrània Eivissa. 20 anys fent país,
  1991-2011 (Eivissa: Mediterrània-Eivissa 2011), 7-9.
 1076. Edició de Ferran Soldevila, Les quatre grans Cròniques. III. Crònica de Ramon
  Muntaner. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa Ferrer i
  Mallol (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2011; Memòries de la Secció Històrico-
  Arqueològica, 86).
 1077. “Nota editorial” a Ferran Soldevila, Les quatre grans Cròniques. III. Crònica de
  Ramon Muntaner. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M. Teresa
  Ferrer i Mallol (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2011; Memòries de la Secció
  Històrico-Arqueològica, 86), 7.
 1078. “L’exili intel·lectual balear”, L’exili republicà: política i cultura (Barcelona:
  Consell Insular de Mallorca-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2011), 93-110.
 1079. “Antoni M. Sbert a l’exili”, L’exili republicà: política i cultura (Barcelona:
  Consell Insular de Mallorca-Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2011), 199-206.
 1080. Edició d’Antoni Rubió i Lluch, Epistolari grec. Volum 3. Anys 1901-1915.
  Correspondència recollida i anotada per Eusebi Ayensa i Prat (Barcelona: Institut
  d’Estudis Catalans 2011; Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 87).
 1081. “Pròleg” a Epistolari Joan Coromines & Josep Puig i Cadafalch, Jordi Rubió,
  Pere Bohigas i Ramon Aramon, a cura de Josep Ferrer i Joan Pujadas (Barcelona:
  Fundació Pere Coromines 2011), 5-23.
 1082. Edició i pròleg de Fulgenci Torres Mayans, Diaris d’un abat-bisbe d’Austràlia
  (Roma-Nova Núrsia, 1900-1914) (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat
  2011; Scripta et Documenta, 90).
 1083. “Pròleg” a Miquel Alenyà Fuster, Vuit voluntàries i un voluntari de Creu Roja
  moren a Manacor l’estiu de 1936 (Palma: Lleonard Muntaner Editor 2011), 7-11.
 1084. “Els vuitanta anys d’Albert Manent”, Serra d’Or, juny 2011, 11.
 1085. Col·laboració al Diccionario biográfico español (Madrid: Real Academia de la
  Historia 2011).
 1086. “Pròleg” a Alexandre Font Jaume, Alexandre Jaume Rosselló (1879-1937)
  (Palma: Lleonard Muntaner 2011), 9-16.
 1087. “Rafael Patxot i el Refranyer de Marià Aguiló”, Randa, 66 (2011), 163-178.
 1088. “Paraules de benvinguda” (al sopar de proclamació dels premis de la Crítica
  Serra d’Or de 2011), Serra d’Or, juliol-agost 2011, 11.
 1089. Escriptors i erudits contemporanis. Desena sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2011; Biblioteca Serra d’Or, 439).
 1090. “El diari d’un milicià de Bayo (1936)” (en col·laboració amb Jaume Morey
  Sureda), Randa, 67 (2011), 197-210 (la primera part és redactada per Jaume Morey; la
  segona, signada per Josep Massot i Muntaner, duu el títol “Sobre el Diari d’un milicià”
  i ocupa les pàgs. 205-210).
 1091. “La memorialística a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat”, dins
  Joaquim Espinós, Dari Escandell, Isabel Marcillas i Maria Jesús Francés (eds.),
  Autobiografies, memòries, autoficcions (Catarroja-Barcelona, Afers 2011), 45-60.
 1092. Les represàlies de Franco contra els militars “poc addictes”. La “Causa del
  mando” de 1936 a Mallorca (Palma: Lleonard Muntaner Editor 2011; L’Arjau, 26).
 1093. “Aramon i l’Institut. La travessa del desert (1945-1967) i el camí cap a la
  consolidació (1968-1982)”, Jornades d’homenatge a Ramon Aramon i Serra en el
  centenari de la seva naixença (1907-2007) (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans
  2011), 19-31
 1094. Historia de Montserrat (en col·laboració amb Anselm M. Albareda). Nueva
  edición actualizada y ampliada. Traducción de Emilio Solano Sancho (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2011).
 1095. Complements a l’inventari de l’arxiu de l’Obra del Cançoner i a les seves
  missions (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2011; Materials, 21).
 1096. “Montserrat i la llengua catalana”, Reunió ordinària de la Secció Filològica de
  l’Institut d’Estudis Catalans a Montserrat (20 i 21 d’octubre de 2006) (Barcelona-
  Montserrat: Institut d’Estudis Catalans-Abadia de Montserrat 2011 [2012]), 23-38.
 1097. “Josep M. de Casacuberta: patriota, editor i erudit”, Josep M. de Casacuberta i
  Roger. Sessió en memòria. Sala Pere i Joan Coromines, 25 de gener de 2011
  (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2012), 21-28.
 1098. Diccionari biogràfic de l’Acadèmia de Bones Lletres. Direcció, conjuntament
  amb Pere Molas i Eulàlia Duran (Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres /
  Fundació Noguera 2012).
 1099. “Casacuberta i de Roger, Josep M. de”, dins Pere Molas, Eulàlia Duran i Josep
  Masssot (dirs.), Diccionari biogràfic de l’Acadèmia de Bones Lletres (Barcelona: Reial
  Acadèmia de Bones Lletres / Fundació Noguera 2012), 107.
 1100. «Els “Estudis Universitaris Catalans” i el “Repertori dels manuscrits catalans”,
  mecenatge de Rafael Patxot i Jubert», Estudis de llengua i literatura catalanes/LXV,
  Miscel·lània Albert Hauf, 4 (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2012),
  167-180.
 1101. “Barnils i Giol, Pere”, ibid., 60-81.
 1102. “Casas i Homs, Josep Maria”, ibid., 111-112,
 1103. “Coll i Alentorn, Miquel”, ibid., 117-119.
 1104. “Griera i Gaja, Antoni”, ibid., 194-196.
 1105. “Mateu Llopis, Felip”, ibid., 251-253.
 1106. “Moliné i Brasés, Ernest”, ibid., 271-272.
 1107. “Montoliu i de Togores, Manuel de”, ibid., 275-277.
 1108. “Riber i Campins, Llorenç”, ibid., 353.
 1109. “Ribera i Aguilar, Celestí”, ibid., 354-355.
 1110. “Rucabado i Comerma, Ramon”, ibid., 378-379.
 1111. “Serra i Pagès, Rossend”, ibid., 411-412.
 1112. “Soler i Perejoan, Gaietà”, ibid., 423-424.
 1113. “Verdaguer i Santaló, Jacint”, ibid., 449-452.
 1114. Història de Montserrat, en col·laboració amb Anselm M. Albareda. Novena
  edició revisada i ampliada (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2012).
 1115. Edició d’Antoni Rubió i Lluch, Epistolari grec. Volum 4. Anys 1916-1936.
  Correspondència recollida i anotada per Eusebi Ayensa i Prat (Barcelona: Institut
  d’Estudis Catalans 2012; Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, 90).
 1116. “Jordi Bruguera i Talleda (1926-2010)”, Estudis Romànics, 34 (2012), 735-736.
 1117. Frederic Clascar i Sanou. Semblança biogràfica (Barcelona: Institut d’Estudis
  Catalans 2012).
 1118. “La experiencia monástica de la Provincia Española frente al problema
  misionero: el caso de Nueva Nursia”, Studia Monastica, LIV (2012), 95-113. Aparegut
  igualment, amb la mateixa paginació, a La Congregazione Sublacense. Inizi, ideali e
  attività missionera (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2012; Subsidia
  Monastica, 25).. Traduït a l’anglès, amb el títol “The Missionary Experience of New
  Norcia”, dins Missionary Monks. A Study and Source Book, edited by Cyrill Schaefer,
  O.S.B. (Sankt Ottilien: Eos, 2016), 37-65.
 1119. “La correspondència entre Llorenç Villalonga i Baltasar Porcel”, Serra d’Or,
  maig 2012, 74-75.
 1120. Edició i pròleg de Romuald Díaz i Carbonell, Dom Bonaventura Ubach.
  L’home, el monjo, el biblista. Nova edició revisada (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat, 2012).
 1121. “Jordi Bruguera i Talleda, professor i editor”, Llengua & Literatura, 22 (2011-
  2012), 243-248.
 1122. “Josep Tarongí i el seu «Juicio de la prensa española sobre la cuestión social
  mallorquina»”, dins Enric Porqueres i Gené (coord.), Francesc Riera i Montserrat des
  de l’abundància del cor (Palma: Lleonard Muntaner, Editor 2012), 315-339.
 1123. “Paraules de salutació” (Premis Serra d’Or 2012), “Serra d’Or”, juliol-agost
  2012, 16.
 1124. “Paraules d’agraïment” en la concessió del Premi d’Honor 2012, Butlletí del
  Santuari, 93 (maig-agost 2012), 48-50.
 1125. “Teodor Llorente i Jacint Verdaguer”, dins Rafael Roca (ed.), Teodor Llorente,
  cent anys després (Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana 2012), 11-
  30.
 1126. Escriptors i erudits contemporanis. Onzena sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2012; Biblioteca Serra d’Or, 452).
 1127. “L’epistolari de Pompeu Fabra”, Serra d’Or, novembre 2012, 77-78.
 1128. “A la ciutat dels llibres”, Caràcters, 60 (estiu 2012), 25.
 1129. “La Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya a Òmnium Cultural” (text
  llegit al Parlament el 10 de setembre de 2012, en un discurs combinat amb Jaume Cabré
  i Joan Francesc Mira), Serra d’Or, desembre de 2012, 14-17.
 1130. Lletra de Nadal 2012 (Barcelona:: Catalunya religió.cat 2012) (opuscle de
  quatre pàgines, enviat als amics de Catalunya religió).
 1131. “Vida corporativa”, Butlletí de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 52
  (2009-2010 [2012]), 463-474.
 1132. Ressenya de Diccionari de la traducció catalana, dins Butlletí de la Reial
  Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 52 (2009-2010 [2012[), 541-546.
 1133. El calvari d’Antonio Espina i de Guillermo Roldán (Mallorca, 1936-1940)
  (Palma, Lleonard Muntaner, Editor, 2013; L’Arjau, 32).
 1134. “L’oposició a les “Normes ortogràfiques” de l’Institut d’Estudis Catalans”,
  Serra d’Or, març 2013, 18-21.
 1135. “Joan Veny, vuitanta anys d’un gran lingüista”, Serra d’Or, abril 2013, 109-
  110.
 1136. “El dietari de guerra de mossèn Llorenç Lliteras (Artà, juliol-setembre de
  1936)” (en col·laboració amb Jaume Morey Sureda), Randa, 70 (2013), 93-116 (la
  primera part és redactada per Jaume Morey; la segona, signada per Josep Massot i
  Muntaner, duu el títol “El testimoniatge de Llorenç Lliteras” i ocupa les pàgs. 111-116).
 1137. “Joan Estelrich per Joan Estelrich”, Serra d’Or, juny 2013, 76-78.
 1138. “Discurs de contestació”, dins Les traduccions de l’Apocalipsi del pare Guiu
  Camps. Discurs llegit el dia 13 de juny de 2013 en l’acte de recepció pública de Joan
  Ferrer i Costa a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i contestació de
  l’acadèmic numerari Josep Massot i Muntaner (Barcelona: Reial Acadèmia de Bones
  Lletres de Barcelona, 2013), 49-56.
 1139. “Paraules de salutació” en l’acte de lliurament dels Premis de la Crítica Serra
  d’Or 2013, Serra d’Or, juliol-agost de 2013, 18-20.
 1140. “L’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i les Normes de l’Institut d’Estudis
  Catalans”, dins Germà Colón Domènech i Lluís Gimeno Betí (eds.), A l’entorn de les
  Normes de Castelló. Ambient, context cultural i repercussions (Castelló de la Plana:
  Universitat Jaume I, 2013), 95-148.
 1141. Escriptors i erudits contemporanis. Dotzena sèrie (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat, 2013; Biblioteca Serra d’Or, 463).
 1142. “La Medalla d’Honor de la Xarxa Vives a Joan Veny”, Serra d’Or, novembre
  de 2013, 36-38.
 1143. “Pròleg” a Margarida Colomer i Rovira, La postguerra a Mataró, 1939-1952
  (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2013; Biblioteca Abat Oliba, 292),
  7-12.
 1144. “Col·lega de coneixements enciclopèdics” [títol afegit pels editors del volum],
  dins Obsequium amicitiae, volum d’homenatge ofert en un exemplar únic pel Museu de Montserrat a Francesc Fontbona de Vallescar, amb motiu de la seva jubilació (Montserrat, 2013), 32-33. N’hi ha una versió en CD.
 1145. “Discurs de contestació” a Pere Lluís Font, De Sibiuda a Pascal, passant per
  Montaigne i per Descartes. Discurs llegit el dia 13 de març de 2014 en l’acte de
  recpció pública de Pere Lluís Font a la Real Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
  (Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 2014), 83-88.
 1146. “Rafael Patxot, mecenes de l’Institut d’Estudis Catalans”, dins Manuel Castellet
  (cur.), Rigor científic, catalanitat indefallent. Rafael Patxot i Jubert (1872-1964)
  (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2014), 39-57.
 1147. “Pròleg” a Josefa García Martínez, Doña Pepita. Memorias de una maestra
  republicana represaliada en Felanitx durante la Guerra Civil (Palma: Lleonard
  Muntaner, 2014), 7-17.
 1148. “Rafael Patxot, cinquanta anys després”, Revista del Baix Empordà, núm. 45
  (juny 2014), 59-61.
 1149. “La Patum i l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya”, La Patum. Ciutat de
  Berga Corpus de 2014 [Berga: Ajuntament de Berga, 2014], 22-51.
 1150. “Paraules de benvinguda” (a la proclamació dels Premis de la Crítica “Serra
  d’Or” 2014), Serra d’Or, juliol-agost 2014, 22-23.
 1151. Rafael Patxot i Jubert. El savi, el mecenes, el patriota (Barcelona: Publicacions
  de l’Abadia de Montserrat, 2014: Biblioteca Serra d’Or, 472).
 1152. Edició [i notes] de Ferran Soldevila, Les quatre grans Cròniques. IV. Crònica
  de Pere III el Cerimoniós. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M.
  Teresa Ferrer i Mallol (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2014; Memòries de la
  Secció Històrico-Arqueològica, 96).
 1153. “Nota editorial” a Ferran Soldevila, Les quatre grans Cròniques IV. Crònica de
  Pere III el Cerimoniós. Revisió filològica de Jordi Bruguera. Revisió històrica de M.
  Teresa Ferrer i Mallol (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans 2014; Memòries de la
  Secció Històrico-Arqueològica, 96), 7-9.
 1154. “Rafael Patxot i Jubert i l’associacionisme”, Canemàs, 7 (hivern-primavera
  2014), 121-131.
 1155. Semblança d’”Albert Rossich i Estragó”, Catalan Historical Review, núm. 7
  (2014), 185-186.
 1156. “Rafael Patxot, savi, mecenes i patriota”, dins el volum col·lectiu Ronda
  Vallesana, 19 d’octubre del 2014. La Costa de Montseny, Fogars de Montclús
  (Sabadell: Unió Excursionista de Sabadell, 2014), 29.34.
 1157. “Pròleg” a Cançons de Nadal recollides a l’Obra del Cançoner Popular de
  Catalunya, a cura de Ramon Vilar i Herms i Pilar López Arcos (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014), 7-15.
 1158. “Presentació” de Xavier Ciurans i Vinyeta, Rere les passes de Patxot. La
  història de tres Rafaels (1802-1964) (Barcelona: Fundació Privada BetàniaPatmos,
  2014), 13-14.
 1159. Els Segadors: de cançó popular a himne nacional de Catalunya (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2014).
 1160. “Vida corporativa. Curs 2011-2012 [i] Curs 2012-2013”, Butlletí de la Reial
  Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, 53 (2011-2012 [2014]), 413-422.
 1161. “Torres Mayans, Fulgenci”, dins Felip Cirer (dir.), Enciclopèdia d’Eivissa i
  Formentera, XII (Eivissa, Consell Insular, 2014), 298-299.
 1162. Revisió de Jacint Verdaguer, Càntics, a cura de Joan Requesens i Francesc
  Cortès (Folgueroles: Verdaguer Edicions, 2014; Obra completa, 11).
 1163. Saviesa i compromís. Nou entrevistes a Josep Massot i Muntaner. A cura
  d’August Bover i Manuel Llanas (Barcelona. Societat Catalana de Llengua i Literatura,
  filial de l’Institut d’Estudis Catalans, 2015; Treballs de la Societat Catalana de Llengua
  i Literatura, 10).
 1164. “Pròleg” a Josep Poca Gaya, Un capellà gens clerical, un polític poc polític
  Memòries (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015), 5-6.
 1165. Recensió de Josep Ferrer i Joan Pujadas (eds.), Epistolari Joan Coromines &
  Pere Bosch i Gimpera, Pau Vila i Antoni Griera, dins Estudis Romànics, 37 (2015),
  537-540.
 1166. “Parlament” en la inauguració del simposi del centenari de la Mancomunitat,
  dins Albert Balcells (ed.), La Mancomunitat de Catalunya (1914). Simposi del
  centenari (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2015), 12.
 1167. “La Mancomunitat i la normalització lingüística”, dins Albert Balcells (ed.), La
  Mancomunitat de Catalunya (1914). Simposi del centenari (Barcelona: Institut
  d’Estudis Catalans, 2015), 117-131.
 1168. “Damià Ferrà-Ponç i la guerra civil a Campanet”, pròleg a Damià Ferrà-Ponç,
  La Guerra Civil a Campanet (1936-1939) (Palma: Lleonard Muntaner Editor, 2015),
  11-18.
 1169. “Les memòries d’un antic monjo de Montserrat” (nota de lectura sobre Ramon
  Vila-Abadal, Prop de l’abat Escarré en la resistència antifranquista), Serra d’Or, juny
  2015, 79.
 1170. “Miquel dels Sants Oliver, historiador”, dins Joan Serrallonga, Jordi Pomés et
  al. (coordinadors), Republicans i solidaris. Homenatge al professor Pere Gabriel
  (Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2015), 141-
  147.
 1171. “Las etapas de la represión en Mallorca (1936-1939)”, Memòria antifranquista.
  Portaveu de l’Associació per a la Memòria Històrica i Democràtica del Baix Llobregat,
  any 10, núm. 15, edició extraordinària només en espanyol, 5-8. (Dossier que
  duu el títol general Guerra i repressió franquista a les Illes Balears.)
 1172. Col·laboració a la pàgina web Marratxipèdia, a partir de 2015.
 1173. “Paraules de benvinguda” als Premis de la Crítica Serra d’Or 2015, Serra d’Or,
  juliol-agost 2015, 18-21.
 1174. “Ara fa 50 anys”, La Vanguardia, 3 d’agost de 2015, 25. [Sobre la Gran
  Enciclopèdia Catalana. Títol posat per la redacció. El títol original era “Cinquanta anys
  de l’Enciclopèdia Catalana”.]
 1175. A la Ciutat dels llibres. Primera sèrie (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat, 2015; Biblioteca Serra d’Or, 483).
 1176. “Gregori M. Estrada (1918-2015)”, Historical Catalan Review , núm. 8 (2015)
  96-97 (text anglès) o 192-193 (text original català).
 1177. Traducció (amb el pseudònim Bartomeu Badia) de Charles Péguy, El misteri
  dels Sants Innocents (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015;
  Biblioteca Serra d’Or, 489).
 1178. “Miquel dels S. Oliver i l’Institut d’Estudis Catalans”, dins Miquel Àngel
  Pradilla (ed.), Sapientiae liberi litertarti sapientes. Miscel·lània d’homenatge a Joan
  Martí i Castell, I (Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2016); 103-109.
 1179. “Pròleg” a Laura Vilardell Domènech (ed.), Traducció i censura en el
  franquisme (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016), 5-8.
 1180. “Les Publicacions de l’Abadia de Montserrat i la censura”, dins Laura Vilardell
  Domènech (ed.), Traducció i censura en el franquisme (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat, 2016), 9-33.
 1181. “Una nova etapa de l’Enciclopèdia de Menorca”, Serra d’Or, febrer 2016, 77-
  78.
 1182. Ressenya de Marià Aguiló, Cartes sobre el Renaixement. Materials, a cura de
  Margalida Tomàs, Estudis Romànics, 38 (2016), 402-404.
 1183. “Un simposi sobre el centenari de la Mancomunitat de Catalunya”, ibid., 542-
  543.
 1184. “Introducció” a Homenatge coral a Rafael Patxot i a l’Obra del Cançoner
  Popular de Catalunya. L’Auditori de Barcelona (Sala Oriol Martorell). Dissabte, 27 de
  febrer de 2016, a les 18 h (Barcelona: Diputació de Barcelona, 2016), 7-11.
 1185. Lectio de Doctor “Honoris Causa” per la Universitat de València del Dr. Josep
  Massot i Muntaner. València, 15 d’abril de 2016 (València: Universitat de València,
  2016).
 1186. “Cinquanta anys de Premis «Serra d’Or»”, Serra d’Or, maig 2016, 17-26.
 1187. “La projecció internacional del doctor Antoni M. Badia i Margarit”, dins Antoni
  M. Badia i Margarit. Sessió en memòria. Sala Prat de la Riba, 12 de novembre de
  2015 (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2016), 25-32.
 1188. “Paraules de benvinguda” (al lliurament de Premis Crítica “Serra d’Or” 2016),
  Serra d’Or, juliol-agost 2016, 11-12.
 1189. A la Ciutat dels llibres. Segona sèrie (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat, 2016; Biblioteca Serra d’Or, 492).
 1190. “Jordi Carbonell i “Serra d’Or””, Serra d’Or, novembre 2016, 23-28. Reproduït,
  amb petits canvis, dins Jordi Carbonell i de Ballester. Sessió en memòria (Barcelona:
  Institut d’Estudis Catalans, Secció Filològica, 2019), 77-81.
 1191. Edició de Les quatre grans Cròniques. V. Apèndix i índex (Barcelona: Institut
  d’Estudis Catalans, 2016: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, CI).
 1192. “Nota editorial” a Les quatre grans Cròniques. V. Apèndix i índex (Barcelona:
  Institut d’Estudis Catalans, 2016: Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica, CI).7-
  10.
 1193. “El cardenal Albareda, als cinquanta anys de la seva mort”, Butlletí del
  Santuari. Montserrat, 2a. època, 105 (maig-agost 2016), 55-58.
 1194. “Complement al Dietari de l’Obra del Cançoner Popular (1939-1954)”, Estudis
  de llengua i literatura catalanes/LXX, Miscel·lània Jordi Bruguera, IV (Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2016), 123-161.
 1195. “Rafael Patxot i l’Acadèmia de Bones Lletres”, Butlletí de la Reial Acadèmia de
  Bones Lletres de Barcelona, 54 (2013-2014 [amb data 2016 i aparegut realment el
  2017], 223-252.
 1196. “Vida corporativa. Curs 2013-2014”, ibid., 455-465.
 1197. Arconovaldo Bonacorsi, el “Conde Rossi” (Barcelona: Publicacions de
  l’Abadia de Montserrat 2017; Biblioteca Serra d’Or, 495).
 1198. Ressenya de Joan OLIVER / Joaquim MOLAS, Diàleg epistolar il·lustrat (1959-
  1982), a cura de Xavier Garcia, Estudis Romànics, 39 (2017), 540-542.
 1199. De València i Mallorca. Edició a càrrec de Vicent Simbor Roig (València:
  Universitat de València 2017; Col·lecció Honoris Causa, 29).
 1200. “Pròleg” a Manuel Aguilera Povedano, Un periodista en el desembarco de
  Bayo. Gafim y la Guerra Civil en Mallorca (Mallorca: Lleonard Muntaner Editor 2017),
  7-17.
 1201. “Gregori Estrada i Gamissans (28.4.1918 – 18.3.2015)”, Institut d’Estudis
  Catalans. Memòria 2014-2015) (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans [2017]), 90-92.
 1202. “Paraules de benvinguda als Premis Crítica “Serra d’Or” 2017”, Serra d’Or,
  juliol-agost 2017, 40-41.
 1203. “Pròleg” a Faust Ripoll Domènech, Josep Maria de Casacuberta. La
  construcció de la nació catalana (Catarroja-Barcelona:Editorial Afers 2017), 7-11.
 1204. Revisió de Ramon Muntanyola, Vidal i Barraquer, cardenal de la pau, 2
  volums, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2017 (Biblioteca Abat
  Oliba 303-304).
 1205. “Introducció” a Miscel·lània Puig i Cadafalch, volum II, Barcelona: Institut
  d’Estudis Catalans 2017, XII-XVI.
 1206. Edició de Sis-cents anys de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona:
  Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2018.
 1207. “Nota editorial”, ibid., 10-16.
 1208. “L’abat Marcet i la creació d’una editorial moderna”, ibid., 122-151.
 1209. “Cloenda”, ibid., 218-221.
 1210. Els mallorquins i la llengua catalana, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2018; Biblioteca Serra d’Or, 500.
 1211. “Sobre les relacions de Sant Ignasi de Loiola amb Montserrat”, Montserrat.
  Butlletí del Santuari, 2ª època, 108 (juliol-desembre 2017 [2018]), 63.
 1212. A la Ciutat dels llibres. Tercera sèrie, Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2018; Biblioteca Serra d’Or, 508.
 1213. “Joan Estelrich i l’origen de la guerra civil”, Randa, 81 (2018), 119-129.
 1214. “Vida corporativa. Curs 2015-2016”, Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones
  Lletres de Barcelona, 55 (2015-2016 [2018], 497-505.
 1215. “Sobre un sepulcre renaixentista de Montserrat”, Montserrat. Butlletí del
  Santuari, 2ª època, núm. 111 (setembre-desembre 2018 [2019]), 69-70.
 1216. De Montserrat estel… Història il·lustrada de Montserrat, I (segles XI-XXI),
  Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2019 (text en col·laboració amb
  Anselm M. Albareda, llevat dels peus de les il·lustracions).
 1217. Nota de lectura de Gonzalo Berger Mulattieri, Les Milícies Antifeixistes de
  Catalunya. Volnntaris per la llibertat, Serra d’Or, febrer 2019, 78.
 1218. Introducció al Repertori de la literatura catalana, volum II, de Jaume Massó i
  Torrents, en línia a la pàgina web de l’Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans, 2019.
 1219. “Paraules de benvinguda” (al lliurament de Premis Serra d’Or de 2019), Serra
  d’Or, juny 2019, 20-21.
 1220. “Baltasar Samper, de l’Obra del Cançoner a França i a Mèxic”, Randa, 82
  (2019), 55-87.
 1221. “Una carta de l’Arxiduc Lluís Salvador a Verdaguer (1896)”, Randa, 82 (2019),
  53-54.
 1222. De Montserrat estel… Història il·lustrada de Montserrat, 2 (Un monestir, un
  santuari un focus de cultura [i d’espiritualitat], Barcelona, Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2019 (text en col·laboració amb Anselm M. Albareda, llevat dels peus de les
  il·lustracions).
 1223. “Pròleg” a Bartomeu Fiol Coll, Els refugis antiaeris de Palma i la defensa
  passiva a Mallorca durant la Guerra Civil (1936-1939), Palma: Lleonard Muntaner
  Editor, 2019, 7-8.
 1224. “Alexandre Olivar (1919-2018)”, Historical Catalan Review, 12 (2019), 90-91
  (text anglès) i 191-192 (original català).
 1225. A la Ciutat dels llibres. Quarta sèrie. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2020; Biblioteca Serra d’Or, 512.
 1226. «Palmira Jaquetti a Sant Feliu de Guíxols, 1927», Serra d’Or, maig-juny 2020,
  39-40.
 1227. «L’Any Palmira Jaquetti, poeta, pedagoga i folklorista», El Pregó, núm. 583
  (setembre 2020), 6-7.
 1228. Antoni M. Badia i Margarit, un home al servei de la llengua. A cura de Josep
  Massot i Muntaner. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2020.
 1229. Història de Montserrat (en col·laboració amb Anselm M. Albareda) [nova
  edició ampliada i amb índex onomàstic]. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2020.
 1230. «Sobre l’arribada del “Llibre Vermell” a Montserrat», Butlletí del Santuari, 2ª
  època, núm. 116 (maig-agost 2020), 37-42.
 1231. «Mossèn Lluís Carreras i Montserrat», L’Acadèmia. Acadèmia Catòlica de
  Sabadell 1870—2021 – Joventut Cultura Cristiana, Butlletí extraordinari (gener 2021),
  5.
 1232. A la Ciutat dels llibres. Cinquena sèrie. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
  Montserrat 2021.
 1233. Caçadors de cançons. Les missions de l’Obra del Cançoner Popular de
  Catalunya (1921-1940). Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat 2021.

Recensions i notes de lectura (sovint amb pseudònim) a Estudis Romànics, Serra d’Or,
Studia monastica, Yermo, Revue d’Histoire Ecclésiastique, Qüestions de vida cristiana,
Santes Creus, Els Marges, Zeitschrift für romanische Philologie, Lluc, Avui, etc.
Traduccions a Documents d’Església i de diversos llibres (amb pseudònim).

(Mxp, V ’21)

(Visited 270 times, 1 visits today)