Naixements – P

Naixements a Marratxí – P

Relació de les persones nascudes a Marratxí i de les quals comptam amb alguna referència documental (1)
Andrés Pacheco Pons
Yeray Padilla Gutiérrez
Claudia Padilla Millán
Aitor Paez Leiton
Pep Lluís Pagan i Tomàs
Antonina Bàrbara Paieras i Amengual
Loris Paino Ammann
Marina Paino Ammann
Laura Palau Barroso
Carla Palau Barroso
Ramon Palazón i Jarque
Encarnació Palazón i Jarque
Francisca Palazon Jarque
José Palazón Jarque
José Juan Palazón Jarque
Joaquín Palazón Jarque
Adrian Palenzuela i Salvà
Noemi Palenzuela i Salvà
Carla Pallas Julian
Francina Pallicer
Antoni Pallicer i Vich
Elisabet Pallicer
Pere Palliser i Cabrer
Pere Benet Palmer
Catalina Palmer i Albertí
Joan Palmer i Albertí
Antoni Josep Palmer i Arrom
Apol·lònia Palmer i Bauçà
Caterina Rosa Palmer i Canyelles
Mateu Palmer i Canyelles
Pere Josep Palmer i Canyelles
Pere Miquel Palmer i Canyelles
Miquel Vicenç Palmer i Canyelles
Antonina Rosa Palmer i Canyelles
Rosa Palmer i Carrió
Joan Palmer i Carrió
Bartomeu Palmer i Carrió
Catalina Palmer i Carrió
Elisabet Joana Palmer i Catalan
Maria de les Neus Palmer i Catalan
Joan Palmer i Cirer
Maria Palmer i Cirer
Aina Palmer i Gómez
Jaume Palmer i Gómez
Maria Palmer i Llompard
Catalina Palmer i Llompard
Jaume Palmer i Llompart
Gabriel Palmer i Marí
Francesca Palmer i Marí
Eva Palmer i Mora
Pràxedis Palmer i Muntaner
Margalida Palmer i Muntaner
Bernat Palmer i Palmer
Núria Palmer i Payeras
Sergi Palmer i Pla
Jordi Palmer i Planas
Carme Palmer i Planas
Martí Palmer i Real
Martí Palmer i Real
Joan Palmer i Roca
Magdalena Maria Rosa Palmer i Salom
Aina Palmer i Salom
Montserrada Gaietana Palmer i Salom
Antònia Gaetana Palmer i Salom
Guillem Joaquim Bon. Palmer i Salom
Caterina Maria Rosa Palmer i Salom
Margalida Maria Rosa Palmer i Salom
Margalida Palmer i Salom
Joana Maria Gaietana Palmer i Salom
Miquel Gaietà Palmer i Salom
Miquel Ramon Gaietà Palmer i Salom
Francesca Palmer i Vaquer
Marçal Palmer i Vidal
Margalida Palmer i Vidal
Esperança Palmero i Juan
Salvador Palmero i Juan
Cloe-Maria Palomino i Bonnín
Antoni Benet Palou
Joana Beneta Palou
Antonina Beneta Palou
Antoni Maria Palou de Comasema i Sánchez
Martina Bonaventura Palou i Amengual
Felip Palou i Amengual
Bartomeu Palou i Amengual
Montserrada Palou i Amengual
Bartomeu Palou i Amengual
Francesca Palou i Amengual
Bartomeu Palou i Amengual
Francesc Bonaventura Palou i Amengual
Felip Palou i Amengual
Pere Antoni Palou i Amengual
Joana Maria Palou i Amengual
Pere Antoni Palou i Amengual
Tomàs Marçal Palou i Amengual*
Joan Palou i Armengual
Maciana* Palou i Armengual
Montserrada Palou i Barrera
Margalida Palou i Barrera
Margalida Palou i Barrera
Margalida Palou i Barrera
Francesca Palou i Barrera
Joana Maria Palou i Barrera
Pere Palou i Barrera
Laura Palou i Barrera
Bartomeu Palou i Bestard
Pere Palou i Bestard
Catalina Palou i Bestard
Magdalena Palou i Bestard
Pere Antoni Palou i Canyelles
Francesca Palou i Canyelles
Marina Palou i Canyelles
Isabel Palou i Canyelles
Margalida Palou i Canyelles
Maria Palou i Canyelles
Maria Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Coloma Palou i Canyelles
Marçal Palou i Canyelles
Maria Palou i Canyelles
Miquel Palou i Canyelles
Marçal Palou i Canyelles
Montserrada Palou i Canyelles
Bàrbara Palou i Canyelles
Margalida Palou i Canyelles
Joan Palou i Canyelles
Montserrada Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Montserrada Palou i Canyelles
Catalina Palou i Canyelles
Antoni Palou i Canyelles
Francesca Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Felip Palou i Canyelles
Antoni Palou i Canyelles
Margalida Palou i Canyelles
Antònia Palou i Canyelles
Antoni Palou i Canyelles
Montserrada Palou i Canyelles
Elionor Palou i Carrió
Maria Palou i Carrió
Felip Palou i Carrió
Francesc Palou i Carrió
Joan Palou i Carrió
Francesc Palou i Carrió
Maria Palou i Carrió
Guillem Josep Marçal Palou i Carrió
Miquel Josep Marçal Palou i Carrió
Joan Palou i Carrió
Maria Palou i Coll
Guillem Palou i Coll
Bartomeu Palou i Coll
Guillem Palou i Corró
Bartomeu Palou i Corró
Rafel Palou i Creus
Maria Àngela Palou i Creus
Bernat Palou i Creus
Joan Palou i Estarellas
Maria Palou i Estarellas
Maria Palou i Estarellas
Bernat Palou i Estarellas
Francesc Palou i Estarellas
Felip Palou i Estarellas
Mateu Palou i Estarellas
Francesca Palou i Estarellas
Maria del Carme Palou i Forteza
Bernat Palou i Frau
Pere Antoni Palou i Frau
Maria Palou i Frau
Antònia Palou i Frau
Francesc Palou i Frau
Antònia Palou i Galiana
Marçal Palou i Galiana
Jerònia Palou i Gomila
Antoni Palou i Gomila
Alejandro Palou i González
Margalida Palou i Grau
Francesc Mariano Palou i Horrach
Felip Palou i Miralles
Maria Palou i Miralles
Miquel Palou i Oliver
Maria Palou i Oliver
Guillem Palou i Oliver
Pere Palou i Oliver
Pere Antoni Palou i Oliver
Francesca Palou i Oliver
Beneta Palou i Oliver
Bartomeu Palou i Oliver
Maria Palou i Palou
Magdalena Palou i Palou
Joan Palou i Palou
Guillem Palou i Palou
Guillem Palou i Palou
Maria Palou i Palou
Antoni Palou i Ramis
Pere Palou i Ramis
Margalida Palou i Ramis
Marçal Palou i Ramis
Francesca Palou i Ramis
Bartomeu Palou i Rigo
Marçal Palou i Rigo
Beneta Palou i Serra
Maria Montserrada Palou i Serra
Pere Antoni Palou i Serra
Antònia Palou i Serra
Montserrada Palou i Serra
Josep Palou i Serra
Magdalena Palou i Serra
Francesca Palou i Serra
Joana Maria Palou i Serra
Aleix Palou i Serrano
Àngel Manel Palou i Serrano
Beneta Palou i Socias
Pere Antoni Palou i Socias
Felip Palou i Socias
Guillem Palou i Socias
Francesc Bonaventura Palou i Socias
Guillem Palou i Socias
Guillem Palou i Socias
Maria Montserrada Palou i Socias
Felip Palou i Socias
Joan Palou i Socias
Montserrada Palou i Socias
Bartomeu Palou i Socias
Francesc Ramon Marça Palou i Socias
Joan Palou i Socias
Francesca Maria Bon. Palou i Socias
Beneta Maria Bonav. Palou i Socias
Joan Bonaventura Palou i Socias
Pere Antoni Palou i Socias
Beneta Palou i Socias
Antoni Palou i Tomàs
Isabel Palou i Torrandell
Catalina Palou i Torres
Maria Palou i Torres
Magdalena Palou i Vich
Antoni Palou i Vich
Pere Palou i Vich
Catalina Palou i Vich
Maria Teresa Palou i Vidal
Montserrada Rosa Palou*? Salom*? I Crespí
Lara-Sophie Palumbo
Ian-Manuel Paniagua Porroa
Llorenç Benet Parates (Parets?)
Montserrat Pardo i Balle
Josep Pardo i Batle
Maria Eleuteria Pardo i Batle
Rafel Pardo i Cabot
Manuel Pardo i Cabot
Jaume Pardo i Cabot
Maria Isabel Pardo i Cabot
Bernat Pardo i Colom
Jaume Pardo i Juan
Rosa Maria Pardo i Juan
Francina Pareles (Payeres ???)
Francesc Parets
Joana Parets
Gabriel Josep Parets
Joana Parets
Francesca Parets
Joan “Parets (“”Perets””)”
Antonina “Parets (“”Perets””)”
Caterina “Parets (“”Perets””)”
Pere Josep Parets i Aloy
Pere Josep Parets i Aloy
Antoni Josep Parets i Aloy
Antoni Parets i Barrera
Francesc Parets i Barrera
Maria Antònia Parets i Barrera
Antoni “Parets i Batle (“”Balla””)”
Núria Parets i Bernal
Joana Aina Parets i Busquets
Jerònia Marçala Parets i Canyelles
Miquel Joaquim Parets i Canyelles
Elisabet Maria Parets i Canyelles
Jaume Marçal Parets i Canyelles
Pere Joan Parets i Canyelles
Pere Parets i Coll
Antònia Parets i Colom*
Jaume Marçal Parets i Company
Gabriel Vicenç Parets i Company
Miquel Josep Marçal Parets i Crespí
Antoni Parets i Crespí
Margalida Rosa Parets i Crespí
Catalina Maria Rosa Parets i Crespí
Antonina Parets i Crespí
Rafel Marçal Parets i Crespí
Joan Josep Ignasi Parets i Crespí
Antoni Marçal Parets i Garau
Joan Parets i Garau
Antoni Parets i Garau
Joan Parets i Grau
Francesc Parets i Llinàs
Antoni Ramon Joaquim Parets i Llompard
Margalida Anna “Parets i Llompart (“”Llompard””)”
Onofre Joaquim “Parets i Llompart (“”Llompard””)”
Joan Baptista “Parets i Llompart (“”Llompard””)”
Martí Parets i Monserrat
Pau Parets i Monserrat
Jaume Parets i Ordines
Jaume Parets i Ordines
Joan Parets i Reinés
Miquel Parets i Reinés
Catalina Parets i Reinés
Antonina Maria Parets i Reynés
Florentina Parets i Reynés
Joan Parets i Roca
David Parets i Rodríguez
Santiago Parets i Rodríguez
Antoni Josep Parets i Salom
Caterina Parets i Salom
Margalida Parets i Salom
Joan Baptista Parets i Salom
Francesca Aina Parets i Salom
Jaume Joaquim Parets i Salom
Antoni Josep Parets i Salom
Joan Parets i Sastre
Miquel Parets i Sastre
Antoni Parets i Sastre
Margalida Rosa Parets i Seguí
Margalida Rosa Parets i Seguí
Miquel Parets i Serra
Llorenç Josep Parets i Serra
Francina Anna Parets i Serra
Joan Parets i Serra
Magdalena Parets i Serra
Francina Anna Parets i Serra
Antonina Maria Parets i Serra
Rafel Joaquim Parets i Serra
Margalida Rosa Parets i Serra
Caterina Anna Parets i Serra
Joana Parets i Serra
Antònia Parets i Serra
Francina Anna Parets i Serra
Joan Bapt. Francesc Parets i Serra
Josep Marçal Parets i Socias
Antoni Parets i Socias
Llorenç Parets i Socias
Caterina Parets i Socias
Jerònia Marçala Parets i Socias
Antoni Parets i Socias
Caterina Parets i Socias
Jaume* Joan Parets*
Antonina Parets* i *
Francesca Aina Parets* i Grau
Iria Parga Gabaldón
Oscar Parra González
Alba Parra Granado
Marc Parra i Alou
Natalia-Maria Parra Marín
Naima Parrilla Roch
Diana Pasantino Ramos
Roberto Pascual Fraile
Andreu Pascual i Bosch
Catalina Pascual i Bosch
Antoni Pascual i Bosch
Alejandro Pascual i Canyelles
Laura Pascual i Canyelles
Eduard Pascual i Fernández
Raquel Pascual i Fernández
Melcior Pascual i Frau
Gabriel Pascual i Frau
Catalina Pascual i Frau
Maria Pascual i Frau
Miquel Pascual i Frau
Isidre Pascual i Frau
Antònia Pascual i Frau
Francesc Pascual i Frau
Josep Pascual i Frau
Catalina Pascual i Frau
Margalida Pascual i Frau
Francesca Pascual i Frau
Antoni Pascual i Frau
Apol·lònia Pascual i Frau
Catalina Pascual i Frau
Isidre Pascual i Frau*
Maria Pascual i Frontera
Antònia Pascual i Juan
Francesca Pascual i Juan
Miquel Pascual i Juan
Francesc Pascual i Mercè
Fidel Pascual i Mourelo
Neus Pascual i Muñoz
Miquel Pascual i Palmer
Francesca Aina Pascual i Palmer
Elisabet Pascual i Palmer
Marta Pascual i Pol
Maria Pascual i Pou
Francesca Pascual i Pou
Antoni Pascual i Pou
Magdalena Pascual i Pou
Sebastiana Pascual i Pou*
Margalida Rosa Pasqual i Company
Pere Josep Pasqual i Company
Antonina Anna Maria Pasqual i Company
Pere Josep Pasqual i Company
Miquel Joaquim Pasqual i Company
Coloma Maria Pasqual i Company
Joan Pasqual i Pizà
Sebastià Pasqual i Pizà
Antònia Pasqual i Pizà
Antònia Gertrudis Pasqual i Pizà
Margalida Pastor
Miquel Nofre Benet Pastor
Joan Pastor
Pere Joan Pastor
Fernando Pastor Hernández
Gabriel Pastor i Almeria
Gabriel Pastor i Almeria
Jaume Pastor i Almeria
Jaume Pastor i Almeria
Gabriel Pastor i Almería
Abdó Pastor i Amengual
Catalina Pastor i Amengual
Miquel Pastor i Amengual
Catalina Pastor i Amengual
Francesca Pastor i Cabot
Aina Maria Pastor i Canyelles
Margalida Pastor i Canyelles
Catalina Pastor i Carrió
Catalina Pastor i Carrió
Andreu Pastor i Carrió
Margalida Pastor i Carrió
Gaspar Pastor i Carrió
Apol·lònia Pastor i Carrió
s/n Pastor i Carrió
Pere Joan Pastor i Cerdà
Jeroni Pastor i Femenia
Abdó Pastor i Frau
Catalina Maria Pastor i Frau
Magdalena Pastor i Frau
Rosa Pastor i Frau
Cristina Pastor i Gómez
Beneta Pastor i Jaume
Josep Pastor i Jaume
Beneta Pastor i Jaume
Margalida Pastor i Jaume
Francesc Pastor i Jaume
Miquel Pastor i Jaume
Abdó Pastor i Jaume
Catalina Pastor i Jaume
Joana Aina Pastor i Jaume
Abdó Pastor i Jaume
Gaspar Pastor i Jaume
Joana Maria Teresaç Pastor i Mir
Joan Miquel Pastor i Mir
Mateu Antoni Pastor i Mir
Vanesa Pastor i Mir
Pere Josep Pastor i Mir
Mateu Antoni Pastor i Mir
Maria Pastor i Nicolau
Josep Pastor i Pou
Antònia Pastor i Ramon
Antònia Pastor i Ramon
Joana Aina Pastor i Ramon
Catalina Pastor i Ramon
Margalida Pastor i Ramon
Joana Aina Pastor i Rotger
Francesc Pastor i Rotger
Guillem Pastor i Sardà
Guillem Pastor i Serdà
Antònia Pastor i Serra
Francesc Pastor i Serra
Antoni Pastor i Serra
Gaspar Pastor i Serra
Francesc Pastor i Serra
Abdó Pastor i Serra
Antònia Pastor i Serra
Joana Aina Pastor i Serra
Maria Inès Pastor i Serra
Jordi Pastor i Serra
Gabriel Pastor i Serra
Magdalena Pastor i Simonet
Gabriel Pastor i Simonet
Joana Aina Pastor i Simonet
Catalina Pastor i Simonet
Alejandro Patiño Vanegas
Alan-Nöel Patris Garcia
Naomi-Paris Patris García
Ian-Marc Patris Toro
Jaume Joan Pau
Miquela Pau
Joana Beneta Pau (Pou???)
Francina Payeras
Andreu Benet Payeras
Gabriel Benet Payeras
Miquel Marçal Payeras i Aloy
Marçal Payeras i Aloy
Pere Antoni Payeras i Aloy
Margalida Payeras i Aloy
Antonina Maria Payeras i Amengual
Catalina Rosa Payeras i Amengual
Gabriel Gil Payeras i Amengual
Gabriel Andreu Payeras i Amengual
Antoni Josep Andreu “Payeras i Amengual “”Amenguall”””
Gregori Marçal Payeras i Cabot
Anna Payeras i Cabot
Margalida Marçala Payeras i Cabot
Joana Payeras i Cabot
Eulàlia Payeras i Cabot
Joana Payeras i Cabot
Aina Payeras i Cano
Joana Payeras i Capó
Antònia Payeras i Duran
Jaume Payeras i Jiménez
Catalina Payeras i Marcó*
Eulàlia Marçala Payeras i Morlà
Maria del Mar Payeras i Prats
Margalida Payeras i Serra
Joan Josep Payeras i Tugores
Gregori Payeras i Tugores
Antoni Payeras i Tugores
Margalida Joana Payeres
Margalida* Payeres
Gregori Payeres
Pereta* Payeres
Guillem Benet Payeres
Jaume Payeres
Margalida Beneta Payeres
Caterina Payeres
Joana Beneta Payeres
Sebastiana Payeres
Margalida Rosa Payeres i *
Gregori Payeres i Gelabert
Marçal Payeres i Gelabert
Anna Clara Payeres i Gelabert
Jacint Payeres i Mayol
Caterina Rosa Payeres i Monserrat
Gabriel Josep Payeres i Monserrat
Gregori Agustí Payeres i Monserrat
Joana Payeres i Montserrat*
Josep Joan Payeres i Oliver*
Elisabet Joana Payeres i Salom (Payeres?)
Antonina Payeres i Serra
Francina Payeres i Serra
Jaume Dionís Payeres i Serra
Margalida Anna Payeres i Tauler
Eulàlia Payeres i Tugores
Joana Payeres* i Montserrat
Monica Peake Martínez
Adrián Peces Martín
Irene Peces Martín
Carlota Pedregosa Sánchez
Aleix Pedrol i Far
Cristina Peiro Roldan
Kevin Peláez Romero
Antoni Josep Pelegrí i Ramis
Antoni Benet Pellicer
Jacint Pellicer i Carnicer
Maria Pellicer i Vich
Maria del Carme Pellicer i Yniesta
Alicia Pena Gálvez
Shilpa Penalva i Vadell
Maria Antònia Penya i Estrany
Margalida Maria Penya i Serra
Pràxedis Maria Rosa Penya i Serra
Mateu Francesc Penya i Serra
Josep Francesc Penya i Serra
Caterina Maria Rosa Penya i Serra
Mateu Ignasi “Penya i Serra (“”Peña””)”
Mateu Joaquim “Penya i Serra (“”Peña””)”
Mateu Francesc “Penya i Serra (“”Peña””)”
Pràxedis Maria Rosa “Penya i Serra (“”Peña””)”
Alejandro Peña Gil
Alvaro Peña Gil
Robert-Nicolas Peña Ortega
Victoria-Jingyan Peña Zuñiga
Marta-Jimiaoyou Peña Zuñiga
Olivia Peñalver García
Aarón Peralta Corrochano
Jennifer Peralta García
Celia Peralta Ruiz
Marina Peralta Santos
Magdalena Perdiguer
Martí Perelló
Miquel Xavier Perelló Bordoy
Lucia Perelló i Alcaina
Gabriel Perelló i Alzamora
Rafel Perelló i Ballester
Rafel Francesc Perelló i Ballester
Caterina Anna Perelló i Ballester
Gaspar Perelló i Bibiloni
Antoni Perelló i Bordoy
Miquel Xavier Perelló i Bordoy
Francesca Perelló i Bover
Catalina Perelló i Bover
Antoni Perelló i Buades
Antònia Perelló i Canyelles
Joan Perelló i Canyelles
Maria Perelló i Canyelles
Marcel·la Perelló i Canyelles
Margalida Perelló i Canyelles
Francesca Perelló i Canyelles
Joan Perelló i Company
Catalina Perelló i Company
Joan Perelló i Company
Benvinguda Perelló i Company
Martí Perelló i Company
Antoni Perelló i Company
Francesca Perelló i Company
Margalida Perelló i Company
Nicolau Perelló i Company
Francesca Maria Perelló i Company
Nicolau Perelló i Company
Francesca Perelló i Company
Nicolau Perelló i Company
Joana Aina Perelló i Company
Carla Perelló i Estelrich
Ines Perelló i Forteza
Lluc Perelló i Forteza
Joan Perelló i Ginard
Francesca Perelló i Mateu
Nicolau Perelló i Mateu
Margalida Perelló i Mateu
Antònia Perelló i Mateu
Catalina Perelló i Mateu
Catalina Perelló i Mateu
Paula Perelló i Miralles
Josep-Miquel Perelló i Moreno
Francesca Perelló i Muntaner
Bartomeu Perelló i Palau
Catalina Perelló i Palmer
Francesca Perelló i Palmer
Antoni Perelló i Palou
Nicolau Perelló i Parets
Catalina Perelló i Parets
Catalina Perelló i Parets
Pere Perelló i Parets
Sergi Perelló i Pastor
Ruben Perelló i Pastor
Juan José Perelló i Plaza
Fernando Perelló i Plaza
Margalida Maria Perelló i Roselló
Jerònia Perelló i Roselló^
Margalida Perelló i Rosselló
Paula Perelló i Rosselló
Francesca Maria “Perelló i Rosselló (“”Parelló Roselló””)”
Francesca “Perelló i Rosselló (“”Roselló””)”
Magdalena Perelló i Sampol
Margalida Perelló i Sampol
Maria Perelló i Sampol
Bartomeu Perelló i Sampol
Bartomeu Perelló i Sampol
Catalina Perelló i Sampol
Nicolau Perelló i Sampol
Bàrbara Perelló i Sampol
Catalina Perelló i Serra
Margalida Perelló i Serra
Joan Perelló i Serra
Magdalena Perelló i Serra
Mateu Perelló i Serra
Joan Perelló i Serra
Maria Montserrat Perelló i Serra
Aina Perelló i Serra
Andreu Perelló i Serra
Joan Perelló i Serra
Antoni Jaume Perelló i Serra
Magdalena Perelló i Terrasa
Andreu Perelló i Tugores
Hug Perelló i Tugores
Carla Perelló i Tugores
Maria Perelló i Vanrell
Magdalena Perelló i Vanrell
Nicolau Perelló*
Erika Pérez Alique
Jesica Pérez Alique
Sara Pérez Borrás
Carla Pérez Cañaveras
Juan Manuel Pérez Castillo
Alex Pérez Criado
Ivan Pérez Criado
Bruno Pérez Cruz
Cristian-Daniel Pérez Dlin
Daniel Pérez Fernández
Africa-Nayara Pérez Goetze
Marcos Pérez Guisado
Calogero Pérez Herrero
Celsa Pérez i Bonet
Sergio Pérez i Florit
Encarnació Pérez i Grimalt
Àngel^ Pérez i Iglesias
Teresa Maria Pérez i Pasqual
Antònia Pérez i Pasqual
Teresa Maria Pérez i Pasqual
Josep Pérez i Pasqual
Teresa Marçala Pérez i Pasqual
Marc Pérez i Payeras
Carles Pérez i Pons
Concepció Pérez i Rosselló
Pablo Pérez i Rotger
Clara Pérez i Rotger
Daniela Pérez i Salom
Sergi Pérez i Sendra
Carles Pérez i Sendra
Paula Pérez i Serra
Neus Pérez i Serra
Valeri Pérez i Suasti
Lluís Pérez i Suau
Julià Pérez i Suau
Francesc Pérez i Uribe
Ana Pérez Lezcano
Sofia Pérez Lezcano
Diego Pérez López
Marina Pérez Martín
Ian Pérez Mascaros
Adrian Pérez Murillo
Rubén Pérez Murillo
Adrián Pérez Ojeda
Carla Pérez Ojeda
Juan-Carlos Pérez Quesada
Martín Pérez Sánchez
Alejandro Pérez Silvente
Ivan Pérez Silvente
Pablo Pérez Simón
Mario Pérez Simón
Víctor Pérez Torrado
Maria Pérez Uribe
Julia Pérez Werbelow
Lucia Pérez Zuasti
Diego Pérez Zuasti
Antònia Pericàs i Frau
Joana Pericàs i Moll
Clara Pericàs i Pulido
Sebastià Pericàs i Ramis
Antoni Pericàs i Ramis
Joana Aina Pericàs i Ramis
Joan Pericàs i Riera
Sebastià Pericàs i Sastre
Maria Lluïsa Pericàs i Tur
Jaume Pericàs i Tur
Ana Perona Sintes
Francesca Perpinyà i Oliver
Alvaro Petite Alvarez
Aina Picó i Català
Pau Picó i Gutiérrez
Marta Picó i Serra
Maria Rosa Picornell i Ciurana
Rafel Picornell i Pocoví
Mateu Picornell i Rojo
Aina Maria Pieras i Tarina
Maria Cruz Pina Tierraseca
Sofia Pinela Simonet
Lin-Su Pingel i Payeras
Jordan Marc Pino i Riutort
Luca Gerard Pino i Riutort
Juan-Miguel Pintado Díaz
Valentín Pintado Díaz
Maria Manuela Pintado i Torres
Elisabet Pintado i Torres
Oscar Pinto Pericás
Josepa Maria Pinya i Miró
Manuela Piñeiro i Alomar
Emma Piqueras Losa
Carla Piqueras Losa
Ainara Piqueras Peralta
Gabriel Pisa
Joana Pisà
Gaspar Lluc Pisà
Joan Pisà
Pere Pisà
Antonina Pisà
Pere Nicolau Pisà
Pere Pisà
Catalina Pisà
Joan Benet Pisà
Sebastià* Pisà
Gabriela Beneta Pisà
Jaume “Pisà (“”Pissa””)”
Joana Beneta “Pisà (“”pissa””·)”
Antonina Maria Pisà i Carrió
Joan Joaquim Pisà i Carrió
Bàrbara Pisà i Ferragut
Joan Pisà i Oliver
Elisabet Maria Rosa Pisà i Oliver
Joan Joaquim Pisà i Oliver
Caterina Pisà i Pujol
Mark Pita Selle
Pere Joan Pizà
Guillem Benet “Pizà (“”Pissa””)”
Maria Pizà i Amengual
Joan Pizà i Amengual
Maria del Carme Pizà i Amengual
Francesca Pizà i Bestard
Joan Pizà i Bestard
Maria Pizà i Bordoy
Francesc Pizà i Bordoy
Bartomeu Pizà i Bordoy
Francesca Pizà i Bordoy
Antoni Pizà i Bordoy
Josep Pizà i Busquets
Jaume Pizà i Canyelles
Rafel Pizà i Canyelles
Bernat Pizà i Canyelles
Esperança Francesca Pizà i Canyelles
Catalina Pizà i Canyelles
Antònia Pizà i Canyelles
Francesca Anna Pizà i Canyelles
Francesca anna Pizà i Canyelles
Sebastià Pizà i Carrió
Andreu Joaquim Pizà i Carrió
Sebastià Joaquim Pizà i Carrió
Maria Rosa Pizà i Carrió
Margalida Anna Bàrb. Pizà i Carrió
Caterina Anna Maria Pizà i Carrió
Prudència Maria Rosa Pizà i Carrió
Francesca Pizà i Crespí
Laura Pizà i Egea
Maribel Pizà i Egea
Bàrbara Pizà i Escalas
Miquel Pizà i Escalas
Francesca Aina Pizà i Escalas
Joana Maria Pizà i Escalas
Joana Maria Pizà i Escalas
Joana Maria Pizà i Escales
Joan Pizà i Escales*
Antoni Pizà i Ferrà
Joan Pizà i Ferrà
Joana Pizà i Ferragut
Llorenç Marçal Pizà i Ferragut
Antonina Marçala “Pizà i Ferragut (“”Ferregut””)”
Francesc Pizà i Frontera
Miquel Pizà i Frontera
Jaume Pizà i Frontera
Rafel Pizà i Frontera
Antoni Pizà i Gamundí
Pere Pizà i Gamundí
Joan Pizà i Gamundí
Joan Pizà i Gamundí
Catalina Pizà i Gamundí
Bartomeu Pizà i Garau
Sergi Pizà i García
Sebastià Pizà i Grau
Magdalena Pizà i Grau
Antoni Pizà i Jaume
Francesca Pizà i Jaume
Caterina Pizà i Jaume
Caterina Antònia Pizà i Jaume
Joan Baptista Pizà i Jaume
Antonina Fca Maria Pizà i Jaume
Margalida Pizà i Jaume
Sebastià Pizà i Jaume
Joana Anna Pizà i Jaume
Bartomeu Pizà i Jaume
Bartomeu Pizà i Juan
Catalina “Pizà i Juan (“”Pissa””)”
Maria Pizà i Llabrés
Joana Aina Pizà i Llabrés
Catalina Pizà i Llabrés
Sebastià Pizà i Moyà
Antònia Pizà i Moyà
Gabriel Pizà i Mulet
Maria Aina Pizà i Mulet
Miquel Francesc Pizà i Mulet
Catalina Pizà i Mut
Maria Pizà i Mut
Margalida Pizà i Mut
Maciana Pizà i Mut
Francesca Pizà i Mut
Maria Pizà i Mut
Rosa Pizà i Mut
Maria Aina Pizà i Nadal
Jaume Pizà i Nigorra
Margalida Pizà i Nigorra
Bartomeu Pizà i Oliver
Ramon Pizà i Oliver
Joan Pizà i Oliver
Bàrbara Pizà i Palou
Maria Pizà i Palou
Francesca Pizà i Palou
Joan Pizà i Palou
Joan Pizà i Ramis
Bàrbara Pizà i Ramis
Domingo Pizà i Ramis
Miquel Àngel Pizà i Ramis
Josep Pizà i Ramon
Antoni Pizà i Ramon
Joan Pizà i Ramon
Joan Marçal Pizà i Real
Joana Aina Pizà i Real
Joana Pizà i Roca
Nicolau Josep Pizà i Rubí
Caterina Pizà i Sabater
Pere Pizà i Sabater
Joana Pizà i Sabater*
Maria Pizà i Salom
Nicolau Pizà i Salom
Maria Pizà i Sastre
Miquela Pizà i Serra
Joan Pizà i Serra
Margalida Pizà i Serra
Joan Pizà i Serra
Lluca Pizà i Serra
Marta Pizà i Vanrell
Antònia Pizà* i Jaume
Manel Pla i Cortès
Ania Pla Recio
Lluís Planas i Bibiloni
Teresa Planas i de la Cruz
Joana Aina Planas i Garau
Bartomeu Planas i Ramis
Paula Planas i Sintes
Lidia Planells i Naharro
Gisela Planells i Rosselló
Jaume Planells i Rosselló
Lucía Planells Montoya
Magdalena Planes i Barrera
Miquel Planes i Barrera
Magdalena Planes i Barrera
Magdalena Planes i Carrió
Margalida Maria Rosa Planes i Dolç
Francina Anna Planes i Dols
Francina Maria Rosa Planes i Dols
Miquel Joan Planes i Garau
Antònia Rosa Maria Planes i Garau
Bartomeu Marçal Planes i Garau
Joan Antoni “Planes i Garau (“”Guerau””)”
Francina Anna “Planes i Garau (“”Guerau””)”
Antònia Aina Planes i Grau
Miquel Marçal Planes i Guerau
Joan Marçal Planes i Guerau
Bartomeu Rafel Planes i Jaume
Antonina Caterina Planes i Jaume
Jerònia Maria Planes i Jaume
Bartomeu Josep Planes i Jaume
Francina Anna Maria Planes i Jaume
Caterina Maria Rosa “Planes i Jaume (“”Planas””)”
Antonina Planes i Llinàs
Magdalena Maria Planes i Mulet
Bartomeu Planes i Ramis
Antonina Gaietana Planes i Ramis
Caterina Rosa Planes i Ramis
Pere Planes i Ramis
Andreu Planes i Rubí
Joan Josep Joaquim Planes i Rubí
Miquel Ramon Planes i Rubí
Magdalena Planes i Rubí
Francina Anna Planes i Rubí
Andreu Joaquim Planes i Rubí
Joan Josep Bonav. Planes i Rubí
Francesc Planes i Serra
Francina Rosa Planes i Serra
Francina Planes i Serra
Antoni Planes i Serra
Francina Rosa Planes i Serra
Bartomeu Josep Planes i Serra
Joan Planes i Serra
Francina Rosa Planes i Serra*
Caterina Maria Planes i Serra*
Miquel Planici^ i Garcias
Antònia Planici^ i Garcias
Magdalena Planisi i Campins
Rafel Planisi i Campins
Jaume Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Antònia Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Pere Joan Planisi i Campins
Margalida Planisi i Campins
Elionor Planisi i Campins
Miquel Planisi i Campins
Pere Joan Planisi i Campins
Honorat Planisi i Campins
Catalina Planisi i Campins
Joana Aina Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Maria Planisi i Campins
Pere Joan Planisi i Garcias
Pere Joan Planisi i Garcias
Bernat Planisi i Garcias
Pere Planisi i Sansó
Andreu Planisi i Serra
Aina Maria Planisi i Serra
Antònia Maria Planisi i Serra
Bartomeu Planisi i Serra
Miquel Planisi i Serra
Maria Aina Planisi i Serra
Jaume Planisi i Serra
Miquel Planisi i Serra
Jaume Planisi i Serra
Joan Planisi i Serra
Honorat Planisi i Vidal
Joana Aina Planisi i Vidal
Maria Planisi i Vidal
Laura Plaza García
Noelia Plaza García
Joan Plaza i Canyelles
Marc Plaza i Canyelles
Noa Plaza i Canyelles
Bartomeu Pocoví i Adell
Esteve Pocoví i Adell
Josep Lluís Pocoví i Alemany
Miquel Pocovi i Bestard
Baltasar Pocoví i Bestard
Elisabet Pocoví i Bestard
Elionor Pocoví i Bestard
Jaume Pocoví i Bestard
Francesca Pocoví i Bestard
Baltasar Pocoví i Cabot
Jaume Pocoví i Cabot
Catalina Pocoví i Cabot
Maria Pocoví i Cabot
Pere Pocoví i Cabot
Miquel Pocoví i Cabot
Elisabet Pocoví i Cabot
Baltasar Pocoví i Canyelles
Elisabet Pocoví i Canyelles
Gabriel Pocoví i Canyelles
Gabriel Pocoví i Canyelles
Aina Maria Pocoví i Canyelles
Miquel Pocoví i Canyelles
Maria Pocoví i Canyelles
Antònia Pocoví i Canyelles
Maria Magdalena Pocoví i Carbonell
Francesca Pocoví i Colom
Catalina Pocoví i Corró
Baltasar Pocoví i Corró
Elionor Pocoví i Corró
Antoni Pocoví i Fiol
Miquel Pocoví i Fiol
Jaume Pocoví i Fiol
Baltasar Pocoví i Fiol
Magdalena Pocoví i Garau
Antoni Pocoví i Garau
Joan Pocoví i Garau
Maria Pocoví i Garau
Baltasar Pocoví i Guasp
Pere Josep Pocoví i Guasp
Antoni Pocoví i Guasp
Jaume Pocoví i Guasp
Catalina Maria Pocoví i Guasp
Joan Pocoví i Guasp
Maria Pocoví i Jaume
Joan Pocoví i Jaume
Catalina Pocoví i Jaume
Catalina Pocoví i Jaume
Maria Pocoví i Jaume
Beneta Maria Pocoví i Jordà
Joan Pocoví i Jordà
Gabriel Pocoví i Juan
Maria Pocoví i Juan
Bàrbara Pocoví i Juan
Jaume Pocoví i Juan
Maria Pocoví i Juan
Jaume Pocoví i Juan
Maria Pocoví i Llabrés
Maria Magdalena Pocoví i Martorell
Joana Aina Pocoví i Mas
Paula Maria Pocoví i Mas
Joan Bonaventur Pocoví i Mas
Maria Pocoví i Mas
Antònia Pocoví i Mas
Pere Pocoví i Mas
Catalina Pocoví i Mas
Baltasar Pocoví i Pericàs
Tomeu Pocoví i Pocoví
Maria Pocoví i Pocoví
Catalina Pocoví i Pocoví
Maria Magdalena Pocoví i Pocoví
Joan Pocoví i Pocoví
Francesca Pocoví i Pocoví
Bartomeu Pocoví i Pocoví
Antònia Pocoví i Pocoví
Jaume Pocoví i Pocoví
Aina Pocoví i Pocoví
Maria Pocoví i Ramis
Joana Maria Pocoví i Ramis
Montserrada Pocoví i Ramis
Pere Pocoví i Ramis
Francesca Pocoví i Ripoll
Margalida Pocoví i Ripoll
Miquel Pocoví i Ripoll
Jaume Pocoví i Ripoll
Magdalena Pocoví i Ripoll
Pere Joan Pocoví i Rotger
Maria Pocoví i Salom
Francesca Maria Pocoví i Salom
Josep Pocoví i Salom
Pere Pocoví i Salom
Francesca Pocoví i Salom
Catalina Pocoví i Salom
Josep Pocoví i Salom
Bartomeu Pocoví i Salom
Elionor Pocoví i Santandreu
Baltasar Pocoví i Santandreu
Margalida Pocoví i Santandreu
Jordi Pocoví i Serra
Margalida Pocoví i Serra
Pere Pocoví i Serra
Maria Magdalena Pocoví i Serra
Bàrbara Pocoví i Serra
Bàrbara Pocoví i Serra
Catalina Pocoví i Serra
Joana Maria Pocoví i Serra
Bàrbara Pocoví i Serra
Joana Maria Pocoví i Serra
Antònia Pocoví i Tous
Maria Pocoví i Vidal
Maria Pocoví i Vidal
Gabriel Pocoví i Vidal
Catalina Pocoví i Vidal
Josep Pocoví i Vidal
Gaspar Pocoví i Vidal
Antoni Pocoví i Vidal
Antònia Beneta Pol
Margalida Pol
Pere Josep Pol i Amengual
Pere Josep Pol i Balaguer
Catalina Pol i Balaguer
Margalida Pol i Balaguer
Bernat Pol i Benegas
Mercè Pol i Camps
Francesca Pol i Camps
Joan Pol i Córcoles
Margalida Pol i Fernandez
Pere Pol i Fernández
Maria del Carme Pol i Fernández
Innocència Pol i Fernández
Joan Pol i Fernàndez
Joan Pol i Martínez
Josep Miquel Pol i Ramis
Josep Pol i Salamanca
Margalida Rosa Pol i Serra
Elisabet Maria Pol i Serra
Sergio Pol Navarro
Marcos Pol Navarro
Víctor Pol Navarro
Stella Polanco Angeles
Victoria Polo i Huguet
Ariadna Pologea
Darius Pologea
Maria Pomar i Ramis
Joana Aina Pomar i Ramis
Pere Pomar i Roca
Miquel Pomar i Salas
Marcos Ponce i Veny
Daniel Ponce i Veny
Carlos Ponce i Veny
Maria Magdalena Poncell i Bonet
Catalina Paula “Poncell i Gelabert (“”Gelebert””)”
Maria Poncell i Mayol
Pere Pons
Pere Jeroni Pons
Nicolau* Pons
Esteve Pons
Jerònia Pons
Baltasar Maties Pons i Alcina
Antoni Pons i Alcina
Margalida Pons i Aloy
Pere Josep Pons i Aloy
Joana Maria Pons i Amengual
Margalida Maria Pons i Amengual
Antonina Maria Pons i Amengual
Pau Pons i Balaguer
Rafel Pons i Barceló
Jerònia Pons i Barceló
Rafel Pons i Barceló
Miquel Pons i Barceló
Bartomeu Pons i Busquets
Pere Pons i Cabot
Guillem Pons i Cabot
Francesca Pons i Company
Josep Pons i Company
Catalina Pons i Company
Maria Pons i Company
Aleix Pons i Costa
Miquel Pons i Far
Joana Maria Pons i Far
Joana Maria Pons i Far
Antònia Pons i Femenias
Margalida Pons i Ferragut
Maria Pons i Fiol
Jaume Pons i Fresneda
Irene Pons i Fresneda
Antonina Beneta Pons i Gallur
Joana Pons i Garau
Catalina Pons i Garau*
Maria Virgínia Pons i Ginart
Antoni Pons i Ginart
Nuria Pons i González
Angel Pons i González
Rafel Pons i Jaume
Joana Maria Pons i Jaume
Maria Magdalena Pons i Jaume
Maties Pons i Jaume
Antoni Benet Pons i Jaume
Joan Pons i Jaume
Elisabet Anna Pons i Jaume*
Ruth Pons i Mangiova
Antoni Pons i Mas
Antònia Pons i Matas
Damià Pons i Mayol
Margalida Pons i Munar
Jaume Pons i Muñoz
Laura Pons i Muñoz
Antònia Pons i Mut
Francesca Maria Pons i Oliver
Manuel Pons i Oliver
Susana Pons i Peinado
Miquel Angel Pons i Peinado
Francina Pons i Pieras
Elisabet Març.Beneta Pons i Pieras
Jerònia Pons i Pieras
Bàrbara Pons i Pieras
Maties Benet Pons i Pieras*
Jerònia Pons i Pou
Jerònia Pons i Pou
Jerònia Pons i Ramis
Francesca Pons i Ramis
Rafel Pons i Ramis
Joana Pons i Rosselló*
Miquel Pons i Sánchez
Bernat Pons i Sastre
Pere Josep Pons i Sastre
Miquel Pons i Sastre
Catalina Pons i Serra
Andreu Pons i Serra
Apol·lònia Pons i Trias
Miquel Pons i Trias
Bartomeu Pons i Trias
Cristòfor Pons i Trias*
Jaume Pons* i Socies
Miquela Marçala Pons* i Tur
Antonina Beneta Pons*?
Anna Pons
Joana Beneta Pons
Alba Ponsa i Estelrich
Anna Ponsell i Serra
Catalina Ponsell i Serra*
Francesca Pont i Dols
Cristina Porcel i Von Oppenheim
Gabriel Maria Porcell i Bonet
n/c Porcell i Company
Onofre Porcell i Company
Bartomeu Porcell i Company
Joana Anna Porcell i Company*
Sebastià Porcell i Ferrà
Rafel Joan Porcell i Gelabert
Margalida Anna Porcell i Gilabert
Antonina Rosa “Porcell i Gilabert (“”Gilebert””)”
Joan Josep Porcell i i Parets
Joana Porcell*
Antoni Josep Marçal Porcell* i Parets
Sebastià Vicenç Porcell^ i Serra
Blanca Porquer i López
Joan Porquer i Ribas
Francesc Porquer i Ribas
Sergi Porquer i Ribas
Francesca Porquer i Ribas
Neus Porras i Montes
Joana Porreras* i Grau*
Aina Portas i Alomar
Julieta Portas i Moll
Elena Portillo i Ferrer
Alvaro Porto Adamuz
Alvaro Posadas Ruiz
Bartomeu Posses* i Font
Maties* Pou
Eulàlia Pou
Sebastià Pou
Antoni Marçal Pou i Amengual
Antoni Marçal Pou i Amengual
Francina Anna Pou i Amengual
Rosa Pou i Cabot
Joana Aina Pou i Cabot
Margalida Pou i Cabot
Guillem Pou i Campins
Miquel Pou i Canyelles
Magdalena Pou i Canyelles
Miquel Joaquim Pou i Canyelles
Jaume Pou i Canyelles
Joana Pou i Capó
Antoni Josep Pou i Capó
Antonina Rosa Pou i Capó
Felip Pou i Coll
Joana Pou i Coll
Josep Marçal Pou i Ferragut
Miquel Marçal Pou i Ferragut
Joana Pou i Ferragut
Miquel Pou i Ferragut
Francesc Pou i Fiol
Antoni Pou i Fiol
Francesca Pou i Fiol
Bartomeu Pou i Fiol
Melcior Pou i Frau
Aina Maria Pou i Frau
Miquel Pou i Frau
Margalida Pou i Frau
Aina Maria Pou i Frau
Pere Josep Pou i Frau
Antònia Pou i Frau
Margalida Pou i Frontera
Joan Pou i Frontera
Guillem Miquel Pou i Juan
Josep Pou i Oliver
Catalina Rosa Pou i Oliver
Montserrada Gertrudi Pou i Oliver
Sebastià Ignaci Pou i Oliver
Felip Pere Marçal Pou i Oliver
Antonina Rosa Pou i Oliver
Elisabet Pou i Oliver
Catalina Pou i Perelló
Joan Pou i Perelló
Martí Pou i Perelló
Jaume Pou i Perelló
Miquel Joan Pou i Pons
Bartomeu Pou i Pons
Antoni Pou i Puigserver
Mateu Pou i Quetglas
Mateu Pou i Quetglas
Antònia Pou i Ramis
Catalina Aina Pou i Rayas
Martí Pou i Rayas
Margalida Pou i Reus
Coloma Pou i Reus
Caterina Eulàlia Pou i Reus
Pere Antoni Marçal Pou i Reus
Gabriel Marçal Pou i Reus
Pere Antoni Marçal Pou i Reus
Miquel Pou i Reus
Maria Antònia Pou i Rosselló
Joan Francesc Pou i Rosselló
Bartomeu Pou i Rosselló
Joan Baptista Pou i Saurina
Magdalena Pou i Saurina
Guillem Pou i Seguí
Maria de les Neus Pou i Serra
Joan Joaquim Pou i Tugores
Pràxedis Marçala Pou i Tugores
Nora Pou Palomares
Pràxedis Pou*
Pere Benet Pou*
Miquel Benet Pou*
Sebastià Marçal Pou* i Oliver
Alfonso Poveda Suárez
Cristian Poyato Llacer
Daniel Poyato Llacer
José Antonio Pozo Calamardo
Juan-Miguel Pozo García
Marcos Pozo García
Jesús Daniel Pozo i Cladera
Miranda Pozo i Cladera
Enric Pozo i Mas
Paula Prat i Llorens
Elisabet Prats
Antoni Prats
Adrià Prats i Costa
Francina Maria Rosa Prats i Frau
Joan Prats i Ladir
Antònia Prats i Payeras
Helena Prats i Salas
Jaume Prats i Salas
Antoni Prats i Vicens
Noah Prechtler Martos
Alberto Prestamo Morcillo
Raul Prieto Martín
Erik Prieto Sánchez
Ramon Prieto Sola
Sebastià Prim i Ximenis
Llorenç Prohens i Ramis
Antoni Prohens i Ramis
Francesca Prohens i Ramis
Maria Dolores Puertas Cádiz
Leyre Puerto i Carbonell
Víctor Puerto Sánchez
Candela Puerto Sánchez
Marina Puertollano Castell
Aaron Puertollano i Castell
Sergio Puertollano Racionero
Lluc Puig i Berga
Antònia Puig i Escarrer
Judith Puig i Font
Lluc Puig i Font
Lluc Puig i Garau
Miquel Puig i Mulet
Mariano Puig i Mulet
Arnau Puig i Mulet
Lluc Puig i Mulet
Lluc Puig i Mulet
Margalida Puig i Mulet
Francesca Puig i Mulet
Margalida Puig i Rodríguez
Maria Antònia Puig i Sabater
Antònia Puig i Vives
Julià Puig i Vives
Magdalena Puig i Vives
Angela Puigarnau i Pons
Josep Toni Puignarnau i Pons
Catalina Puigròs i Garau
Melcior Puigserver i Canyelles
Pere Puigserver i Canyelles
Antònia Puigserver i Canyelles
Joan Puigserver i Canyelles
Joan Puigserver i Canyelles
Francesc Puigserver i Canyelles
Melcior Puigserver i Duran
Melcior Puigserver i Duran
Magdalena Puigserver i Duran
Melcior Puigserver i Duran
Francesca Puigserver i Duran
Melcior Puigserver i Duran
Miquel Puigserver i Ferrer
Joan Puigserver i Ferrer
Clara Puigserver i Llobera
Marta Puigserver i Llobera
Jaume Puigserver i Radó
Maria Josep Puigserver i Serra
Joana Maria Puigserver i Tugores
Pere Antoni Puigserver i Tugores
Joana Maria Pujadas i Monserrat*
Carme Pujadas i Moyà
Miquel Àngel Pujadas i Moyà
Antònia Pujalte i Merino
Juana Pujalte Merino
Llucia Pujol
Bartomeu “Pujol (“”Pugiol””)”
Albert Pujol i Debaecker
Marta Pujol i Escudero
Aina Pujol i Frau
Miquel Pujol i Frau
Antoni Pujol i Frau
Maria Pujol i Frau
Josep Pujol i Frau
Rosa Pujol i Frau
Jerònia Pujol i Frau
Tomàs Pujol i Frau
Maria Pujol i Frau
Joana Marçala Pujol i Gamundí
Margalida Maria Pujol i Garau
Isidre Pujol i Grau
Francesca Pujol i Perelló
Beneta Pujol i Rigo
Bartomeu Pujol i Rigo
Catalina Pujol i Rigo
Francesca Pujol i Rigo
Joana Aina Pujol i Rigo
Josep Pujol i Rigo
Antònia Pujol i Rigo
Maria Pujol i Rigo
Gaspar Francesc Pujol i Salvà
Catalina Pujol i Sans
Antoni Pujol i Sans
Joan Pujol i Sans
Margalida Pujol i Sans
Josep Pujol i Sans
Joan Pujol i Sans
Francesc Pujol i Servera
Catalina Pujol i Sitjas
Andrea Pujol i Verdugo
Marc Pujol i Verdugo
Pere Ignasi Bnt Pujol*
Luis Javier Pulido Garrido
Joan Josep Pulido i Gelabert
Carlos Pulido Salas
Francesc Purxet i Coll
Joana Aina Purxet i Coll
Maria Purxet i Coll

(1) Fins a 2012, 1458 registres. Extrets a partir de la documentació dels arxius parroquials i/o del Registre Civil.
L’asterisc (*) indica la mancança o inseguretat de determinat nom o llinatge; l’accent circumflex (^) equival a SIC.

[Mxp, VII ’16]

(Visited 475 times, 1 visits today)