Rectors de Pòrtol

esglesia antiga PO

 

 

 

 

 

 

Llista dels capellans encarregats, vicaris ‘in capite’, ecònoms i rectors de l’església de Pòrtol

 
Jaume Vicens Ferrà, 1878-81
Francesc Gomila 1882
Joan B. Perelló Horrach 1882-86
Jaume Vicens Ferrà 1886-90
Antoni Oliver Sampol 1890-91
Pere A. Thomàs Veny 1891-96
Antoni Borràs Salamanca 1896-98
Francesc Manresa Manresa 1898
Manuel Cortès Segura 1898-1906
Antoni Moragues Gual 1906-08
Pere J. Miró Picó 1908-09
Cosme J. Vidal Carreras 1909-11
Joan Torrandell Malondra 1911-12
Llorenç Mas Mesquida 1912-13
Guillem Parets Santandreu 1913-18
Rafael Alzamora Castell 1918
Bartomeu Salom Amengual 1918-22
Bartomeu Guasp Gelabert 1922-26
Joan Vich Salom 1926-48
Pere Rubert Perelló 1948-51
Joan Mateu Brunet 1951-56
Martí Cifre Cerdà 1956-67
Cristòfor Tries Serra 1967-1990
Guillem Rigo Amengual 1990-2007
Antoni Garau Garau 2007-2014 // Andreu Carrió Català (diaca permanent) 2007 a l’actualitat
Emili Ramos Carrique 2014 a l’actualitat

[Mxp, VIII ’16]

(Visited 133 times, 1 visits today)