Veient 16 de 30 de 34 articles
Tag Archives: Llinatges

Amengual [llinatge][-f]

  Un dels “grans” llinatges de Marratxí, juntament amb Canyelles i Serra, que trobam a partir de 1578 en aparició contínua fins avui. Aquest és el llinatge de l’home de la “primera parella” portolana d’ollers -Bartomeu Amengual Martorell-, que va donar peu a nombrosos branques d’aquest llinatge -i d’ollers- al poble. D’aquesta parella, provenen, per exemple, els nostres  Article complet…

0

Andreu [llinatge]

            Aquest llinatge avui és molt estès pels Països Catalans, sobretot a Mallorca i València. A Marratxí  el trobam a partir de 1905. En segles anteriors es donen casos esporàdics Al Corpus n’hi ha una cinquantena. Moll (2006:216) el cataloga dins els noms de sants del nou testament i explica que prové del nom  Article complet…

0

Alvarez [llinatge]

Llinatge que trobam a Mxi a partir de mitjan segle XX, tot i que n’hi ha alguns d’esporàdics a finals del segle XIX. Al Corpus hi ha més de cinquanta fitxes. Moll, com a llinatge no català, no el contempla.   [BMM, Mxp, VI ’15]

0

Alorda [llinatge]

A Marratxí trobam aquest llinatge a partir del s. XVIII . Al Corpus en trobam una trentena. Segons Moll (2006:265) és del grup de llinatges que representen el nom del lloc d’origen, de residència o de propietat. Diu que “sembla venir del topònim preromà Olorbite, que prové del basc ‘orots-bide’, camí de vedells.  

0

Albertí [llinatge]

        A Marratxí trobam aquest llinatge sobretot des del primer quart del segle XX. Abans, només en tres ocasions, de forma puntual. El Corpus en mostra una vintena d’exemples Moll [2006:263] considera que pertany al grup de noms germànics, es derivat d’Albert, que prové d’Albert o Athalberth i significa ‘noble brillant’. L’escut consisteix en un  Article complet…

0

Aguilar [llinatge] [-f]

Llinatge que trobam a Marratxí a partir dels anys 60 del segle XX. En el Corpus en trobam més de vint. L’exemple és molt clar, la família d’un dels fotògrafs que hem tengut a Pòrtula, Tolo Aguilar Jofre. Segons Moll (2006:263), pertany al grup de llinatges que representen el nom del lloc d’origen, de residència  Article complet…

0

Alonso [llinatge]

    Llinatge de nova implantació, existent a Marratxí des de mitjans del s XX. Al Corpus comptam amb una vuitantena de fitxes. Prové del nom castellà Alonso (recordem el nom del Quijote, Alonso de Quijano; l’artista barroc Alonso Cano, o l’autor de La Araucana, Alonso de Ercilla, per posar uns exemples de noms. Quant a llinatges  Article complet…

0

Aloy / Aloi [llinatge]

        Llinatge usual a Marratxí des del s XVI. Les seves primeres mostres corresponen al matrimoni de Margalida Aloy amb Jaume Bassa (1567) i al de Pere Aloy amb Joana Tauler (1583). Trobam un sol cas de grafia ‘Aloi’ a la partida de defunció de Jaume Aloi Dols (1676), que havia nascut a Alaró. Són abundants  Article complet…

0

Alomar [llinatge]

      Llinatge existent a Marratxí des de finals del s XIX, localitzat especialment en el Pont d’Inca i en el Pla de na Tesa. Al Corpus hi trobam una cinquantena de fitxes. Segons Moll(2006:232) ve d’ “Aldemar”, ‘vell famós’, que presenta la variant ‘Oldomar’ en antics documents germànics. L’escut presenta una ala sobre la  Article complet…

0

Alemany [llinatge]

    Llinatge existent a Marratxí des del s XVIII, localitzat especialment al Pla de na Tesa. Al Corpus hi ha més de 250 fitxes. Segons Moll (2006:306) ve d’ Alamannus, nom d’un dels pobles germànics: ‘natural d’Alemanya’. L’escut consisteix en una o vàries ales. [BMM, Mxp, V ’15] [revisat, VII ’16]

0

Ferriol [llinatge] [-f]

Llinatge localitzat a Marratxí de forma puntual al segle XVII (família Ferriol-Frau), de presència mínima al XVIII i nula al XIX i que començam a trobar a partir dels anys 30 del segle XX, quan el localitzam especialment al Pont d’Inca i a sa Cabaneta amb exemples puntuals als altres nuclis. Al Corpus n’hi ha una seixantena de  Article complet…

0

Badia / Abadia [llinatge] [-f]

Llinatge existent a Marratxí, entre el XVIII i el XX. Els casos que es donen al XX, en general, corresponen a persones no nascudes a Marratxi. El Corpus en mostra una vuitantena. En alguns casos concrets, per qüestions de transcripció, es pot haver convertit en ‘Abadia’. Segons Moll(2006:342), a l’apartat de noms d’edificis, Abadia és un monestir regit  Article complet…

0

Aguiló [llinatge]

        Llinatge existent a Marratxí des de mitjans del XIX, comptant amb una quarantena de fitxes al Corpus, ubicades especialment al Pont d’Inca i al Pla de na Tesa. Un bon exemple correspon a la família de l’artista i col·laborador de la revista Pòrtula, Miquel Aguiló Pallicer, ubicada a sa Cabana. Segons Moll [2006:201]  Article complet…

0

Aguilera [llinatge]

          Llinatge existent a Marratxí des de mitjans del s XIX, provinent de Palma i comptant amb una quarantena de fitxes al Corpus, localitzades especialment al Pla de na Tesa i al Pont d’Inca. Segons Moll(2006:320), inclòs dins els noms d’accidents referents al terreny, ve d del llatí “aquilaria”, ‘lloc o  nien  Article complet…

0