VV.AA.: Jornades d’Estudis Locals (-f)

Relació de continguts:

I Jornades d’Estudis Locals a Marratxí – 1995
Rosa Maria Albalat n/c &    El nivell educatiu a Marratxí
Bernat Cabot Llabrés    L’Obreria de Sant Llátzer  pg 251-257
Bernat Campins Llabrés &    Mxí en llibres de viatg. ss.XVIII i XIX p. 221-239 M. Coll    Anàlisi de la població de Marratxí (1995)
Arnau Company Mates  Mxí en els llibres de viatg. ss.XVIII i XIX p. 221-239
Margalida Comas n/c &    Barreres arquitectòniques a Marratxí
Rafel Crespí Ramis    El pare Antoni Serra  p. 275-286
Pere Fullana Puigserver  Andr.Pont i Llodrà,ecònom de Mxí(1909-13) 265-274
Antoni Ginard i [Bujosa]    Les Parròquies de Marratxí  pg 259-264
Jaume Gonzalo n/c &    Barreres arquitectòniques a Marratxí
Andreu Isern Amengual    Les gerres brodades a Marratxí  pg 107-110
Pere Llofriu Mora    Els noms populars de les plantes ornamentals pg 133-161
Joan Mas Adrover    Pòrtol a principis de segle XX,  pg 33-39
Guillem Massot [i Capó]    La síndrome de la figa de moro, pg 163-164
Biel Massot i Muntaner    Interrogants i llacunes a la història de Mxí  p.217-219
Bonifaci Molada i Pradas    Teules pintades a Marratxí  pg 97-106
Isabel Moll i Blanes    El paisatge agrari de Marratxí al 1818, pg 53-73
Guillem Morro Veny    Marratxí a mitjan segle XV, pg 17-31
Maria Teresa Moyà Mas &    El nivell educatiu a Marratxí
Maria J. Moyá Pais    Els retaules moderns a l’església de Sant Marçal  111-119
Joan Parets i Serra    Els goigs de Marratxí (catàleg i bibliografia) pg 121-125
Guillem Ramis Moneny    Coneguem Blanquerna
Francesc Saez Isern    El cos electoral a Mxí al segle XIX(1837-1899) pg 41-51
Manel Santana Morro L’Associacionisme obrer a Marraatxí (1923-1936) 75-86
Núria Soler n/c &    Barreres arquitectòniques a Marratxí
Gaspar Valero Martí    El camí de Muntanya; Trashumànc.a Mall  pg 241-249

 

II Jornades d’Estudis Locals a Marratxí – 1997

Guillem Bosch i Roca &            Els xeremiers de Pòrtol dels segles XIX i XX
Joan     Cabot i Estarelles         Ollers i gerrers de la mare de Déu de Lluc
Bernat Cabot i Llabrés               Infraestructura hidràulica des Pla de na Tesa durant el s. XIX
Martí   Canyelles i Crespí         L’ocupació humana d’una àrea marginal: el camí de sa bomba
Maria   Canyelles i Crespí         L’antiga església de Pòrtol
Francesca    Comas i Rubí        Bartomeu Ordines Bauçà i el col·legi de Santa  Teresa del Pont d’Inca
Rafel   Crespí i Ramis                  Bernat Palou i Estarellas, glosador portolà
Joan     Fornés &                           patrimoni arqueològic del municipi de Marratxí i la hist.de la seva investigació
Joan     Fornés &                            Les coves prehistòriques de Marratxí: una aportació a l’estudi de l’àmbit funerari
Jaume  Garcia &                           El patrimoni arqueològic del municipi de Marratxí i la hist.de la seva investigació
Jaume  Garcia &                            Les coves prehistòriques de Marratxí: una aportació a l’estudi de l’àmbit funerari
Antoni Ginard i Bujosa               L’explotació dels pous des Pont d’Inca per l’abastament d’aigua a Palma
Pilar     López i Sastre &              Els Estims de Marratxí de 1732
Guillem  Massot i Capó               Pacients i metges. Anecdotari
Biel   Massot i Muntaner &         Mxí: Aprox.a partir dels Estim de 1581 i del cadastre de 1685
Isabel  Moll i Blanes                      El paisatge agrari de Marratxí: una revisió
Bartomeu  Moll i Mas &               Els xeremiers de Pòrtol dels segles XIX i XX
Maria José  Moyá País                 Els allistaments per a un estudi de tendències demogràfiques
Jaume  Oliver i Jaume                  La construcció dels edificis escolars de Marratxí (1927)
Joan     Parets i Serra                     El músic Gabriel Pinya i Molina (1903-1960)
Aina    Pascual &                              La sèquia de Son Sales: romanalles d’un antic s.h.
Aina    Pasqual i Bennàssar           Les cases des caülls de Marratxí: analisi arqui tectònica i documental
Antoni Pujol &                                  Pòrtol, olleries en desús: un estat de la qüestió
Carles  Quintana &                          El patrimoni arqueològic del municipi de Marratxí i la hist.de la seva investigació
Carles  Quintana &                         Les coves prehistòriques de Marratxí: una aportació a l’estudi de l’àmbit funerari
Damià Ramis &                               El patrimoni arqueològic del municipi de Marratxí i la hist.de la seva investigaci
Damià Ramis &                                Les coves prehistòriques de Marratxí: una aportació a l’estudi de l’àmbit funerari
Francesc  Sáez i Isern                  Marratxí 1931. Eleccions municipals
Catalina Sans &                              Pòrtol, olleries en desús: un estat de la qüestió
Manuel  Santana i Morro             El plantejament de l’oci a Marratxí en el 1r franquisme (1936-1950)
Francesc  Tomàs i [Mas] &          La sèquia de Son Sales: romanalles d’un antic sistema hidràulic
Francesc   Tomàs i [Mas] &         Pòrtol, olleries en desús: un estat de la qüestió
Gaspar Valero i Martí &               Els Estims de Marratxí de 1732
Francesc  Vallcaneras                   Les lletres del ball de bot a Mallorca

 

III Jornades d’Estudis Locals a Marratxí – 1999
Javier Aramburu-Zabala &   Els jaciments arqueològics de Marratxí
Maria Barceló i Crespí   Inventari de la possessió de Ramon Gual a Marratxí (1504)
Joana Maria Bestard   Cova artificial d’enterrament de Son Caulelles
G. Bibiloni &   La flora i vegetació de Marratxí
Bernat Cabot i Llabrés   Son Alegre, es Pla de na Tesa
M. Coll   La depuració dels mestre de la República a Mxí
Vicenç Forteza i Pons &   Notes hques dels camins de Marratxí
Antoni Ginard i Bujosa   La parròquia de St Josep del Terme. Document de la gènesi d’un “poble” entre Palma i Marratxí (1878-1899)
Guillem Massot i Capó   Pacients i metges (anecdotari-acabament)
Biel Massot i Muntaner &   Els Estims de Mxí d’inicis del s.XVIII
Biel Massot i Muntaner &   Els programes de festes de Sant Marçal (1939-2000)
Joan Josep Matas i Pastor   Orígens i desenvolupament d’Accio Catòlica a Marratxí (1931-1960)
Isabel Moll i Blanes   Descripció del poblament i de la població del municipi de Marratxí al 1816
Mateu Morro i Marcé   Els Norats: els darrers bandejats
Miquel Oliver i Nogués &,    Sebastià Oliver Pujol, músic
Gabriel Ordines i Marcé &    Notes hques dels camins de Marratxí
Joan Parets i Serra &,    Sebastià Oliver Pujol, músic                                                  Josep Lluís Pol i [Llompart] &   La flora i vegetació de Marratxí
Bartomeu Pou i Fiol &   Els programes de festes de Sant Marçal (1939-2000)
Antoni Pujol i Maura &    L’establiment de la possessió de son Caulelles: els origens de sa Cabaneta
Antoni Reynés i Trias &   Notes hques dels camins de Marratxí
Guillem Rosselló i Bordoy    Sobre l’etimologia de Marratxí
Gabriel Rossinyol i Seguí   La Nova Planta a Mallorca, segons un llibre de determinació de Consells
Francesca  Rotger i Moyà &    Notes hques dels camins de Marratxí
Manel Santana i Morro   Els orígens del moviment obrer a Marratxí: Sindicalisme i cooperativisme a inicis del s.XX
Manel  Santana i Morro &    El cinema a Marratxí Vicenç Sastre i [Arrom] &  Mapa patrimonial i cultural de Marratxí
Vicenç  Sastre i Arrom &    Els jaciments arqueològics de Marratxí
Bernat Sureda i Garcia    La difusió de l’escolarització primària a les Balears (1833-1874): el cas de Marratxí
P. Tomàs &    La flora i vegetació de Marratxí
Francesc  Tomàs i Mas    Un recorregut pel centre històric de sa Cabaneta
Francesc  Tomàs i Mas &    L’establiment de la possessió de son Caulelles: els origens de sa Cabaneta
Gaspar Valero i Martí &    Mapa patrimonial i cultural de Marratxí

 

IV Jornades d’Estudis Locals a Marratxí – 2016

Ernesto Alfredo Baletto Espínola  La II República i la Guerra Civil Espanyola: Les seves conseqüències a Mxí
Bernat Cabot i Llabrés  La llet d’ametla a Marratxí
Martí Canyelles Crespí  Educació i territori. La pedagogia del medi a Mxí
Marina Frau Maestre  El retaule major de Sant Marçal
Antoni Ginard Bujosa &  El projecte de la casa de la Vila de Mxí (1815)
Guillem Marcè i Rotger  Les eleccions mpals de 2015 a Marratxí
Biel Massot i Muntaner   Els ollers de Pòrtol: Amengual, Serra i Palou
Mateu Morro i Marcè  Els topònims Pòrtol i Marratxí
Guillem Morro Veny  Regim de pariatge, propietat i rendes alodials a Mxí
Lluc Munar Calafat  Clericalisme i anticlericalisme a Mxí (1931-39)
Xavier Ramis Caldentey &  Planejament urbanístic i creixement poblacional a Mxí
Guillem Ramis Moneny &  Jovent d’es Pont d’Inca. Alguns fets dels anys 1968-73
Andreu Ramis i Puig-gros &  El projecte de la casa de la Vila de Mxí (1815)
Josep Tomàs Ramis i Salamanca  Els partits polítics a Mxí durant la II República
Eusèbia Rayó i Ferrer  Una aproximació a la baronia de Bunyolí
Martín Rotger Lebrón  Les eleccions mpals a Mxí durant el franquisme (1948-73)
Catalina Salom Perelló &  Jovent d’es Pont d’Inca. Alguns fets dels anys 1968-73
Jaume Servera Nicolau &  Planejament urbanístic i creixement poblacional a Mxí
Pau Tomàs i Ramis  Marratxí a la Història de Llucmajor

[Mxp,  III ´15][Darrera revisió, I ’19]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS  MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 633 times, 1 visits today)