Guillem MORRO 2006: Marratxí durant els segles medievals

IMG_5367

 

 

 

 

MORRO 2006

 

 

 

 

 

Sumari [extracte]

Introducció

L’esglesia de Barcelona en la conquesta de Mallorca [n]
Marratxí en el Repartiment
El procés colonitzador. Nivells de domini, propietat i gravàmens
Règim de tinença
Els alous [i]
L’arrendament i l’emfiteusi [i]
Les cavalleries [i]
L’ordenament jurídic i el sistema municipal

El govern de la Baronia del Bisbe de Barcelona (1230-1323) (n)
La vegueria de la Baronia (i)a
El regiment de govern a Marratxí
Marratxí en el Consell del Sindicat i l’evolució del regiment de govern durant els segles XIV i XV (i)
El Pariatge de 1323
L’escrivania del Pariatge (i)
Les rendes del Pariatge
Censos alodials i altres prestacions emfitèutiques (i)
El delme
Productes delmables
Forment i llegums
Oli
Vi
Verds
El delme del bestiar
La clavaria del Pariatge
L’aprovisionament de cereals

Llinatges notables a Marratxí durant els segles XIII-XIV
La població
El regne privatiu
La pugna pel control de la Mediterrània occidental
Mallorca sota els regnats d’Alfons el Liberal i de Jaume el Just
Jaume II i la última fase del seu regnat
El regnat de Sanç de Mallorca
L’època de Jaume III
Marratxí i la problemàtica de les contribucions a la defensa (i)

Mallorca sota la dinastia d’Aragó-Barcelona
La revolta de 1391

La propietat a Marratxí durant la baixa edat mitjana

Mallorca i la dinastia Trastàmara a la Corona d’Aragó
Ferran I d’Antequera
Alfons el Magnànim
L’alçament forà (1450-1453)
Marratxí durant els anys que seguiren l’alçament
Transformacions de la propietat a Marratxí (i)
El regnat de Joan II
Ferran el Catòlic
Marratxí en el trànsit a l’edat Moderna

Catàleg documental

 

[Mxp, IV ’15]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DIÀRIA DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 37 times, 1 visits today)