2ona – 1983

Candidatures municipals
2ona. candidatura — 1983

Alianza Popular (AP)
Felip Juan i Fiol                      01 reg opos
Miquel Canyelles i Serra     02 reg opos
Gaspar Thomàs i Moyà        03
Rafel Matas i Jaume              04
Francesca Mora i Mesquida  05
Guillem Canyelles i Salas     06
Antoni Riera i Morey            07
Jordi Sureda i Tugores         08
José Teixeira Rodríguez      09
Sebastià Juan i Pizà                10
José Calero Amengual          11
Melcior Munar Matas            12
Miquel Sureda Canyelles      13
Antònia Munar Jaume          14
Manuel Rotger Salas              15

Partit Comunista de les Illes Balears (PCIB)
Guillem Juan i Mas                 01
Margalida Thomàs i Andreu  02
Rosana Giner Ruiz                    03
Juan Valeije García                 04
Joana Ferrer García                05
Teresa Caimari i Aleixo  06
Jose Jiménez Vidal  07
Agrícola Marí Escandell  08
Vicenç Orell Marí  09
Jose Gomez Dote  10
Encarnación Grisón Marí  11
Francisco Martínez Navarro  12
Victoria Abellán Navarro  13

Partit Socialista de Mallorca (PSM)
Guillem Ramis i Moneny       01
Miquel Angel Lladó i Ribas  02
Antoni Costa i López              03
Jesús Ramírez Vadell             04
Antònia Bauçà i Bosch           05
Bernat Sureda i García  06
Caterina Canyelles i Amengual  07
Miquel Sastre i Bestard  08
Margalida Company i Gelabert  09
Maria Lluïsa Vilar Pérez  10
Pere Bauçà i Bosch  11
Miquel Palou i Sampol  12
Antònia Llobera i Balle  13
Maria Lladó i Ribas  14

Partido  Socialista Obrero Español (PSOE)
Baltasar Reynés i [Moyà]  01 reg opos
Manuel Pardo i [Cabot]     02 reg opos
Mario Fierro                          03 reg opos
Antoni Vila                             04
Josep Vallejo i [Amengual]  05
Diego Díaz  06
Martí Serra i [Mas]  07
Domingo Onieva  08
Jaime Serra  09
Jaume Ramis  10
Francisco Gómez  11
Rafael Llobet i [Capellà]  12
Miquel Angel Ferrer i [Monserrat]  13
Fermín Iglesias  14

Unió Mallorquina (UM)
Guillem Vidal i [Bibiloni]       01  batle
Antoni Montilla i [Peinado]  02 regidor
Joan Juan i [Ramis]                  03  regidor
Antoni Company i [Quetglas]  04 regidor
Joan Cardona i [Marí]               05  regidor
Caterina Canyelles i [Bestard]  06 regidora
Bernadí Homar i [Solivelles]  07   regidor
Miquel Romaguera                    08    regidor
Francesc Garzón i [Zafra]       09
Joan Bestard i [Juan]               10
Josep Pocoví i [Salom]  11
Antoni Salvà  12
Magdalena Colom i [Canyelles]  13
Bartomeu Barceló i [Gonzálvez]  14
José Lozano  15

[Mxp, ’15][darrera revisió, VIII ’18]

(Visited 143 times, 1 visits today)