Llocs i coses [Toponímia / Temes concrets]

Mxp – Llocs i coses [Toponímia / Comerços i empreses / Altres temes]

 • Administració, comptes d’ (i Secretaria): [Comissió Permanent] APM 1876;  [Com. mpal]  APM 1877; [Com.Perm.amb Pressuposts i Secretaria] APM 1879
 • Administració mpal: [manca de recursos] APM 1873
 • Agost, centre ceràmic Alacant: [Participa Fira del Fang]  81,23
 • Agricultora, comissió: [Nomenament] APM 1836
 • Agustines, germanes/convent: [Hist.PI] 95,13
 • Aiguardent: [Donar part possessió] APM 1827; [Preu venda] APM 1830; [Ref.a festa] APM 1846
 • Aigües: [Construcció claveguera]  APM 1875; [Prohibició pas carreteres veïnals] APM 1876; [claveguera partic. Coanegra] APM 1877; [Com.Perm.amb Sanitat i Benefic.]  APM 1879; [C.P.amb Obres publ.,camins i torrents]  APM  1881
 • Ajuntament: [Empleats: Secretari, cirurgià, saig] APM 1837; [Acorden fer-hi llits per allotjament] APM 1847; [Porta nova] APM 1847; [Havers empleats] APM 1872; [retribució regidors]36,4; [Destitució i canvi per ordre Capitania Gral] APM 1874; [Multa als regidors absents] APM 1875                                           [Edició butlletí] 36,4;[augment sou treballadors] 36,5; (FG)[Indemnitzacions consistori] 43,5; [delegacions de batlia] 43,5;  [obres irregulars]36,5;[Compra agranadora mecànica] 55,4; [sous regidors] 65,4; [creació Gabinet Psicopedgògic i Social] 68,15
 • Alcampo: [Primeres campanes] 77,6; [Aprovat projecte d’urbanització sector 4.2] 81,4
 • Aliniació (i obres i recomposició de carrers i camins): [Comissió Permanent] APM 1876
 • Allotjament: [Manca de. Llits a Ajunt] APM 1848
 • Altell, s’ -PI: [Nou restaurant] 13,4
 • Amagat, s’: (F) [Pub PO, du alguns mesos] 69,7; (FG)[Entr.] 79,14
 • Ametles:[No paga delme] APM 1848; [Cult.Pop.] 53,16; [castes]53,16
 • Amillarament: [Certificats bens]  APM 1876; [Jta local rectificació]  APM 1876; [S’ha d’acabar el nou…] APM 1880
 • Angela, ca n’: [nova sabateria PO] 85,12
 • Apoderat mpal: [anterior??] [Qui és] APM 1877
 • Apotecari: [1era ref. Ajuntat amb PM] APM 1854
 • Apotecaria PO: [Moció PSOE per obrir-la] 70,4; [No fan gestions] 82,5; [Qüestió apotecaria] 84,15; [Ref.] 85,11; [Necessitat de… Gloses] 89, 2; [Repàs] 90,8; [Concessió aturada] 91,4; (F) [Ricard Rosselló recorre] 92,4
 • Apotecaria SC: [canvi de propietari] 50,8; [Menció a glosa] 89, 2; [Sol·licitud per nova] 93,5
 • Arbitris: [sobre productes camp] APM 1828; [Xifra provinc.i mpals] APM 1870; [Exacció il·legal] APM 1871; [Creació nous] APM 1872
 • Arqueig: [1a Ref.] APM 1851; [Fons mpals] APM 1859; [Id] APM 1861;
 • Arquitectura: [Arcs i bòvedes] :  30,8  i ss.;[Arqu.Popular]  50,47; [Catàleg d’edificis i elements arquitectònics protegits] 65, XI 87; 66,15; 67,23, 72,17; [arq.popular] 81,16; [Fumerals]  93,9; [cuines] 93,9
 • Artesans: [reivindicació ollers, gerrers, siurelleres] 81,26
 • Artibesa -SC: [Electrodomèstics] 92,4
 • Arxiu mpal: (N’hi ha d’anteriors); [No hi ha documents notarials] APM 1835; [Expo documents] 88,16
 • Assemblea Mpal: [Composició]  APM 1879
 • Associats: [Per a Junta mpal] APM 1871; [Sorteig Jta Mpal] APM 1872; [Nomenen Jta mpal] APM 1875; [Vocals A.Ajunt] APM 1883
 • Atzavares, ses -PT:  [Ref.Hort]  84, 11
 • Autopista: [Gestions] 82,50; [Expropiacions] 82,52; [id] 84,14
 • Aviació civil: [Pla Son Bonet] 81,9
 • BALEART: [Mxí a…] 88,4
 • Banda mpal Música: [Aproven creació] 65,4; [Anunci formació] 83,9
 • Barbut, can: [Poblament inicial PI] 95,12
 • Barranc, es -PM: [Canvi de padró]  APM 1876
 • BARRERA, can -PO: (F)[Llet d’ametla] 56,9
 • Barri, batles de: [1er nomenament] APM 1872; [Nomenament] APM 1873
 • Bassa, sa -PO: [Abusos.Multes] APM 1842; (F) [Perfumeria; antiga botiga]  78,17; ^sabateria, prop) 89, 7
 • Batlet, pou den: [sustracció pila pou] APM 1831 [Fabricació paret] APM 1831; [Esmentat “Ballet”] APM 1846
 • Beates, casa de: [Inexistència] APM 1838
 • “Belisario”: [Antic vaixell. Campana de St Llatzet]  95,12
 • Beneficència: [Comissió Permanent, amb Sanitat] APM 1876; [Com.mpal]  APM 1877;  [Com.Perm.amb Sanitat i Aigües]  APM 1879; [C.P.amb Sanitat] APM 1881
 • Beneficència, Junta local de: [Juren constitució]  APM 1837; [establiments]  APM 1839; [Nomenament vocals] APM 1842
 • Benestar, es -PI: [Urbanització. Ref.] 84, 11
 • Bergues, can -PT: [Ref.Hort]  84, 11
 • BERNADÍ, can -PO: [olleria. Participa Baleart] 76,14;  [Participant V F.del F.]  79,12
 • BERNADÍ NOU, can -SC: [Gerreria. Participa Baleart] 76,14;[Hist.Siurells]  77,8; [Participant V F.del F.]  79,12; [Ref.] 88,6
 • BERNAT, can -StaM:  [Participant V F.del F.]  79,12
 • Bescuit: [Ref.a festa] APM 1846
 • Bestard, forn de can -PO: [Incendi] 67,5
 • Bestiar: [Subhasta pastures sa Comuna] APM 1833; [Pregó pasturar bestiar] APM 1837;[Bassa PO] APM 1842; [Solt. Pregó]  APM 1845; [De llana;preu delme] APM 1848; [Cavallar. Producció] APM 1848; [Mular i d’ases. Producció] APM 1848; [Porquim. Producció] APM 1848; [Segueixen problemes.Pregó] APM 1862;  [Pregó llicència pastures] APM 1869; [Perjudicis]  APM 1882
 • BET, ca madò -SC: [Siurelleria, ref.]
 • Biblioteca Blanquerna: [creació] 41,5
 • Biblioteca pública mpal, PO: [Possiblement en tendrem] 2,6; [Aproven la creació, al C.i Ll.] 3,5;[Inauguració] 6,6;[mobiliari] 7,4; [No està oberta als usuaris] 10,4; [Obrin al públic] 11,4; [subvenció mpal] 12,4; [canvi responsable] 65,5; (F)[La posaran a l’Escorxador] 66,5; [La Biblioteca informa] 67,12; [Ref.] 82,39 i 40; [Obres a Escorxador] 89, 5]; [Augment volums i fonoteca] 89, 12; [Projecte polisportiu] 89, 12
 • Blanquerna, C.P: [Confirmen la seva construcció,1982] 3,4; [aproven inversió] 20,4; [Inaugurades obres al PIN]24,2; (F)[En obres] 26,2; [Nom inicial]32,4 i 33,4; [inauguració]  35,4; [Biblioteca pública] 89, 12; [Projecte polisportiu] 89, 12; [La reforma a debat] 92,16
 • BOMBA, sa [Son Sureda]: [Formació pantà Coanegra]  APM 1847; [Pla camins rurals] 85,5; [Ref.Fodesma]  92,16                         // vide tambe> calçada romana
 • Bon “Sosec”: [1era ref. Sa Nostra] 84,6 // vide> Son Alegre
 • BOTIGA, sa: [Olleria PO. Forn] 91,14
 • BUC, can: [prop.terra; prové Son Sastre] APM 1876
 • Bul·la, Santa: [1era ref. Repartiment] APM 1852
 • Bus PO: [Senyalització aturades]  69,4
 • Cabana, sa                                              [can Fluixà, 1era casa PI] 95,12
 • Cabana, sa; urbanització: [Local 3era edat] 86,4; [condicionament plaça] 95,15
 • Cabanassa, sa                                   [Prop. finca a punt…] APM 1876
 • CABANETA, sa: [nova placeta]  12,4; [Col·loquen aragalls] 32,4; [fama sanitosa] 51,14; [Edif.mpal Sta Bàrbara] 82,51; [Visió hca i actual] 88,6; [Nova patrona, ref.] 88,6; [arbres i bancs a placeta] 89, 5; [robatoris] 89, 6; [c/Pius XII] 90,10; (F) [Trànsit c/ Olesa] 91,5; [Fumerals] 93,9; [reforma plaça] 95,15
 • Cabaneta, restaurant sa: apertura] 79,4; [PSOE amb Premsa Forana] 80,4
 • Cabaneta de Pòrtol, La: [Denominació lloc] APM 1834
 • Cabot, can Joan -PO: [nova botiga d’audio i vídeo] 12,4
 • Cabrera: [Illa. Expo a C.i Ll.] 69,8; [a poema Pere QUELET]  75,13
 • Caixa, La: [Nova oficina, al PI,82] 4,5
 • Calçada romana -sa Bomba: [Ref.] 85,5; [Dibuix portada] 88,1; [Sense asfalt] 88,9; [Descripció, Hist.] 88,11; [Editorial] 88,12; [Protecció]  90, 12
 • Camins del poble/ veïnals / rurals: [Mal estat. Ban] APM 1841; [Classificació] APM 1849; [Direcció camins veïnals] APM 1858; [Obra SC a PM] APM 1858; [Obra Mxi a StM] APM 1858; [Obra Mxí a carr.d’Inca] APM 1858; [de Son Verí a carretera PM-Alcúdia] APM 1861 i 64; [Del punt PI al PT, nomenat veïnal] APM 1870; [de Sant Llàtzer. Recomposició. Pontet] APM 1871; [Pla camins rurals] 85,5; [Despesa Pressupost] APM 1872; [Recomposició. Treball fosser]  APM 1874; [Comissió Permanent]   APM 1876; [Prestació personal]   APM 1876; [Com.Perm.amb Obres,cementeris i neteja] APM 1879; [Supressió plaça director C.V.] APM 1879; [C.P.amb Obres públ.,torrents i aigües] APM 1881; [acorden recomposició] APM 1881; [recomposició]  APM 1882                     [asfaltat camí can Mas] 95,15
 • Campanars i campanes: 64,16
 • Campet, es: (FG) [SC. Grup d’esplai]  78,11; [festes StM] 84,5; [Colcada Reis] 89, 6
 • CANONGE, cas: [olleria. Participa Baleart] 76,14;  [Participant V F.del F.]  79,12
 • Cans i cusses: [Creació arbitri]  APM 1872
 • Capeller, Cas: [Repart.mpal]  APM 1846; [Ref.] APM 1870
 • Capità, Cas: [Repart.mpal]  APM 1846; [Queixes CARMA] 77,6;  [Plans Aviació civil] 80,6; [Ref.] 84, 11; [Protestes veïns] 86,4; [urbanització problemàtica]  87,6
 • Capó, artesania textil: [Participa Baleart] 88,4
 • Carbasses: [No paguen delme]  APM 1848
 • Carbonell, Can: [Nova urbanització] 77,5
 • Carlisme: [Acaba guerra.Pau.Te Deum]   APM 1876
 • CARMA: [Incendi] 67,5; [inspeccions; olors] 71,7; [Ajunt.i Sanitat] 84,4; [Ref.] 84,6; [Olors a cas Capità]  87,6; [gestions mpals] 88,9; [Polèmica.Decret batlia.Denúncies Sanitat] 89, 5;  [Denúncies] 90,6; [Una qüestió mala d’escorxar] 90,11 i 12; [al Parlament] 91,6; [a Moció reprovació G.Vidal] 91,7; [al Parlament] 93,8 i 94,17
 • Carrabina: [Permís per guarda mpal] APM 1877; [Adquisició]  APM 1877
 • CARRAIX, cas: [1era ref.Malnom] APM 1869
 • Carrers: [Proposta canvi] 42,9; [inici normalització Mxí] 45,4; (F)[antic Queipo de Llano,PO] [José Antonio PO passa a Major] 48,4; [Can Barbut PT>  c/Ponent] 49,5
 • Carro // vide> carruatges
 • Carro de la Beata:(F) [PM. Participació Mxí]33,5; (F3) [Id] 66,5
 • Carruatges i cavalleries, padró de: [Formació] APM 1839; [Padró. Lloguer cavalleries] APM 1846; [torn treball] APM 1859; [Postetes pels carros] APM 1871
 • Carter: [condicions per al nou. De la Cúria de Mxí al Sindicat PM] APM 1826; [subhasta de l’ofici] APM 1829; [subhasta empleo] APM 1846 // vide>  CORREDURIES // vide> VALISA
 • Casa de Cultura SC: [Es farà a cases dels mestres] 70,16; [situació obres] 71,7; [Distribució espais] 75, 14
 • Casa de la Vila, SC: [Arrendada; és d’Arnau Jaume] APM 1826; [en construcció. Ref.plànol] APM 1828; [Engrandiment, 1982] 1,6; [comencen obres ampliació] 32,4; [cortines a la sala de plens] 68,4; [[acaben obres]39,4; (FG) [inaugurada l’ampliació] 41,4; (F) [Restauració rellotge] 88,5; [Acaba guerra Carlista. Pau.Il·luminació]   APM 1876; [Obres. Pla de condicions] APM 1876; [Desperfectes] APM 1876
 • Cases Noves, ses: [Possessió. Prop.] APM 1870; [Hospital durant febre groga] APM 1871
 • Casetes d’eines (“de aperos”): [Mxí i…] 41,6; [Inf.] 71,5
 • Català: [Allistament quintos. “Idioma del País”] APM 1841; [classes a Ajuntament] 65,4
 • Catiu, can: [esmentat a glosa Xoriguer] 69,2
 • Caülls, es: [Cult.Pop.] 53,16;[casetes d’eines] 71,5; [Projecte urbanitz.] 84,4; [Pont des…Ref.a glosa] 89, 2; [Oferta terrenys per institut] 89, 5; [Ubicació Institut] 91,4
 • Cavalls de luxe: [Inexistència]  APM 1841
 • Cèdules: [Comissionats formació …]   APM 1882; [C.Personals. Recàrrec contrib.]  APM 1882
 • Cementiri: [Esmentat per 1era vegada. Deu ser el de Sant Marçal; abans enterraven dins l’església, en els “vasos”]  APM 1820; [Demanen parer per fer-ne un nou] APM 1865; [Comissió Permanent] APM 1876; [Manca de fosser. Pare enterra fill]   APM 1876; [Nou fosser] APM 1876; [ordre constr.tombes] APM 1877; [Venda tombes] APM 1878 ; [Com.Perm. amb obres,camins i neteja] APM 1879                                              // vide> Taüts
 • Cementiri mpal> vide Son Blanc
 • Cementiri privat> vide Son Alegre
 • Cementiri rural: [Mal estat. Canvi fosser. Bases feina] APM 1871; [Queixes fosser. Sou] APM 1872; [Augment fosser] APM 1874; [Recomposició capella] APM 1874
 • C.D. Marratxí: [Torneig a s’Arenal]  63, 4
 • Cens: vide> habitants
 • Censos: [Remissió] APM 1845; [liquidació] APM 1853
 • Centre comercial: [1era inform.] 82,50
 • Centre de Salut [de Muntanya]: [Aproven el projecte bàsic] 67,4; [1era fase] 67,5; [Adjudicades les obres] 71,4; [situació obres] 71,5; [Adquisició parcel·la] 60,4; [Damunt taula] 81,4; (F) [Construcció] 82,4; [Estat qüest.] 82, 51; [2na fase] 85,5; [Lentitud constr.] 88,9; (F)[Escombraries devora] 94,5
 • Centre Príncipe de Asturias: [Ref] 84,6
 • CENTRO, es: [Botiga PO. Ha tancat] 69,7
 • Cera: [1era.Recol·lecció llimosnes] APM 1869; [Nom.obrer de la]
 • Ceràmica: [Final curset.C. creativa] 95,5
 • Certamen de pintura StM: [Convocatòria] 60,4
 • Cili, ca na: [Ref.] APM 1821
 • C.I.M: [Inversions a Mxí] 88,4
 • Cine, es: (F) [Bar PO. Ha tancat] 69,7
 • Cinema “Dorado”, PO: [Tancament] 23,2; [Gestions mpals per llogar-lo] 25,2; [potser Casa de Cultura] 33,4; [subvenció] 34,4; [dibuix VS, amb el c/d’Albert Castell] 73,11
 • Cirurgians: [Ref.] APM 1841; [Creació plaça] APM 1866
 • Clavariat, llibres de: [Subhasta anual] APM 1827
 • Clavegueram: [Col·lector Mxi-PM] 49,5
 • Clima: [Mxí] 81,34
 • Clínica dental -PO: [Pròxima apertura] 90,5
 • Clotes, ses: [Ref.] APM 1825;[Plantes] 50,19; [Burdigalià] 81,35
 • Clots de sa terra -PO: [Quaternari] 81,35
 • Coanegra, torrent de: [formació de pantà] APM 1847                                 [Condicionament O.P.] 95,15
 • Cobrador (contribucions i imposts): [Condicions càrrec] APM 1876
 • Coets: [Ref.a festa] APM 1846; [Indústr.PO] 85,11             // vide>Focs artificials
 • Còlera morbo [Repartiment talla] APM 1834
 • Colònia d’Investimens SA: [Nova urbanització] 93,4
 • Coll des Pou: [vegetació] 40,6; [Plantes] 50,20; [argila ceràmica brodada] 78,12; [Bova. Cretaci] 81,35; (F) [Destrucció] 91,2 i 19
 • Col·legi Gabriel Janer Manila PT: [Acorden donar-li aquest nom] 67,4
 • Col·legis electorals: [Punts de constitució] APM 1871
 • Comissions mpals permanents: [Anteriors]; [Nomenament]  APM 1877; [Nomenament] APM 1879
 • Companyia d’Urbans: [Formació] APM 1835
 • Companyia de voluntaris Realistes: [Es formà a Mxí] APM 1825;  [Arbitris per a…] APM 1826; [Arbitris] APM 1828
 • Comptaduria provincial: [1era Ref.] APM 1852
 • Comptes, comissió de: [Ref.] APM 1846
 • Comuna, sa  -SC
 • Comuna, sa: [Finca.Prop]   APM 1877
 • Confits: [Ref.a festa] APM 1846
 • Confraries: [Inexistència] APM 1841
 • Constitució: [De 1812. Publicació. Festes] APM 1836; [1837. Jurament]APM 1837; [Visques a. Junta Cadis] 1854; [1869. Jurament] APM 1869
 • Constitució, plaça de la -PO: [Rep nom,82] 3,5
 • Construcció: [materials de]  50,36
 • Consums: [Queixes repart.contrib. ] APM 1846; [Dret de] APM 1852; [cobrador] APM 1857; [Queixes contrib.] APM 1862; [Jta repartidora] APM 1875; [nova contribució] APM 1875; [Jta repartidora] APM 1876; [Repart. contrib.] APM 1876 i 1879;  [Auxil. Repart. contrib.] APM 1879; [Paper reintegrament] APM 1879; [Queixes quota] APM 1879
 • Contribucions directes: [1era ref.]; APM 1821; [Ref.] APM 1848; [administrador]  APM 1852; [C.d’immobles]  APM 1882
 • Contribució territorial: [1era ref.] APM 1821; [Junta pericial] APM 1869; [C.assignada a Mxí]  APM 1882
 • Contribuents: [Deutes. Descobert. Béns regidors] APM 1872
 • Convent Monges PO: [1era pedra] 42,16; [El solar del convent] 62,25
 • Conxín, ca na PO: [Nova papereria. Apertura] 12,4; [Ref.] 76,13
 • Cordó marítim: [1 ref.Pagament] APM 1852
 • Corpus: [Despeses festa] APM 1824
 • Corral públic: [subhasta] APM 1837; [Subhasta. Nuclis] APM 1852; [Subh.] APM 1861; [corral “davant les escoles” SC] APM 1873; [arrendament vençut] APM 1875; [subhasta SC] APM 1876; [Adjudicació SC, PT i SN, MXN i PC] APM 1876; [subhasta] APM 1880
 • Correduries: [1a ref.subhasta]  APM 1852 // vide VALISA
 • Correus PT: 69,6
 • Coscois, es: (F2)[destrucció a zona] 91,3 i 18
 • Costa i Llobera, col·legi públic: [ampliació]32,4; [parallamps radioactius?] 84,15; [Assemblea APA] 88,5; [obres Polisportiu] 95,4
 • Credit, es: (FG) [PO. Nous empleats] 94,12
 • Creu Vermella, Sa -PM: [Ubicat devora PT] 84, 11
 • Cuina: [Fumerals] 93,9             // vegeu> RECEPTARI
 • Culte i Clero: [Contribució] APM 1841
 • Culte i Fàbrica: [Repartiment] APM 1844
 • Curset natació mpal [A ses 3 germanes] 40,4
 • Dames (joc): [1er Torneig PO] 68,5
 • Decimació: [Elaborar llista] APM 1840
 • Delme: [Perceptors 1837] APM 1838
 • Demografia> veure Habitants
 • Desalinitzadora [Possible instal·lació al PI] 34,4
 • Deutes: [Pregó apremi. Multes] APM 1845
 • Diccionari (de Pascual Madoz): [Qüestionari] APM 1848
 • “Diccionario mallorquín”: [Ref.] APM 1841
 • Dipòsit d’aigua PO: [S’ha acabat de construir,82] 4,4]
 • Dipositari (de l’Aj.): [Ref.] APM 1850; [Ref.] APM 1857; [Fiança]  APM 1861; [Renúncia i canvi]  APM 1875; [Nomenament] APM 1876; [Condicions càrrec] APM 1876; [Embargament aturat] APM 1877; [Renúnc.D.i recaptador. Pregó aspirants]  APM 1882
 • Dipòsits, caixa general de: [Madrid.Agents autoritzats] APM 1877
 • Dispensaris mèdics: [Inauguració, 82] 3,5; [Millores]73, 4; (F) [Obres SC]  90,10
 • Domingo, can -SC: [Urbanització, ref.] 88,6
 • Dones: [Negativa propietària a pagar contrib.guerra] APM 1837; [1era vegada que fan part d’alguna llista mpal. A Junta mpal del pressupost] APM 1870
 • Edificis protegits: [Catàleg] 55,4; 65, XI 87
 • Eleccions: [Compromissaris-electors per a Diputat i personer] APM 1816; [Càrrecs mpals] APM 1823; [Majors contribuents per a el.diputats i senadors] APM 1837; [Llista electors diputats] APM 1839; [Llista electors diputats a corts i senadors] APM 1840; [regidors] APM 1862; [id] APM 1869; [Presidents col.elect.diputats a Corts] APM 1869; [diputat provinc.] APM 1869; [Despeses E. prov.i mpals] APM 1879; [Han de fer cens electoral] APM 1882; [Districtes]  APM 1882; [Comissió inspect.cens electors Dip.a Corts]  APM 1883
 • Electricitat: [Consum Mxí]  92,16
 • Enegistes, cals: [Projecte construcc.PI] APM 1881 [Propiet.] APM 1881                           [Poblament  inicial PI] 95,12; [Constr.esgl.PI.Terrenys]  95,13; [Anàlisi plànol futur PI] APM 1882
 • Ensenyament: [Manca d’establiments d’] APM 1841; [Alumne Escola Normal] APM 1842; [Elecció Jta Local 1er enseny.] APM 1872; [Reunió Jta local i inspector. Relació escoles] APM 1875                                                  [Estadística ’88]  92,16
 • Erica (antiga fàbrica pell PI, ara edifici mpal): (F) [Permuta mpal]  78,4; (F) [Tramitació adquisició] 82,51; [Inform.] 84,14; [Adquirit. Us] 88,9; [Inici obres]   94,4
 • Ermita, s’ (puig i ermita): [esmentat a glosa Xoriguer] 69,2; [Dibuix VS] 73,10; [Portolans i santamariers] 76,11
 • Escacs: [Campionat de Mallorca a SC] 24,2; [Id, resultats] 25,2; [Classes al C.i Ll.]26,4; [Torneig StM] 50,12; [Simultànies] 88,5; [Club Unió Mxí] 94,2; [Torneig StM] 95,6
 • Escola: [Junta Inspectora] APM 1834; [Comissió d’Instrucció primària] APM 1835; [Establiment 1es lletres]  APM 1838; [Pla d’instrucció primària] APM 1839; [Estat qüestió] APM 1839; [Inexistència] APM 1841; [Nomenament mestre PT] APM 1854; [mestre SC] APM 1856; [Contrib.edificis] APM 1857; [Acord plànols construcció SC i PT] APM 1861; [Expedient edificis nous] APM 1861; [Habilitació edif.SC, Problemes sanitat] APM 1863; [Supressió PO per escassa assistència] APM 1869; [Nom. mestra pàrvuls PO] APM 1869; [Poca concurrència PT. Canvi ubicació] APM 1870; [Incompleta nins PT] APM 1872;[Canvi local nines PT] APM 1872; [Canvi mestre SC]; [edifici per ambdós sexes  SC amenaça ruïna]APM 1880                                      [Seguretat escoleta PT] 83,5; [Reformes Escola Vella PO] 95,4
 • Escola d’ollers: [1era ref.] 84,15
 • Escola Normal: [Cerquen futur alumne] APM 1842
 • Escola Vella PO: (F) [Corredor]60,9
 • Escorxador d’animals: [Triar casa]  APM 1877
 • Escorxador PO-SC: [Tancament] 14,4;[Final d’us] 53,4 (F) [Aproven canvi d’us] 66,5; [Gestions per casa Cultura] 82, 51; [Pla aprovat] 84,14; [Inici reforma] 86,4; (F) [Obres reforma]  87,3; [Obres per a casal Cultura] 89, 5
 • Escrivent secret.Ajunt: [Contracte temporer auxiliar] APM 1881; [Ref.]  APM 1882
 • Església PO: [Capa d’asfalt al terrat] 13,4; [Notes hques]  [Històries d’Història] 16,IV 83 i ss.; [Campanar església nova. Projecte] 85,9
 • Esparters, sant Crist dels: [De PM al PT]  95,12
 • Establidors, carretera dels: [mal estat] APM 1836
 • Estadística: [Formació] APM 1841; [Elaboració Est.Gral] APM 1842; [Formació] APM 1859; [Comiss.comprovadora] APM 1870; [Despesa pressupost] APM 1872
 • Estanc: [Proposta a St Llatzet]  APM 1881
 • Estel, S’: (F2) [Nova papereria PO] 76,13; (FG) [Noces d’or propietaris] 87,12; [canvi propietari] 95,5
 • Estil: (F) [Nova perruqueria SC] 85,12; [Inauguració.Prop.] 86,5
 • Estrangers, padró d’: [formació] APM 1837; [Zero] APM 1838
 • Excursionisme: [al PT] 95,7; [Preferència PI] 95,13                           //vegeu també> CLOQUELL, Jordi
 • Falgueres: [a Mxí] 42,7
 • Fang: vide> OLLERS/Olleries; SIURELLS; GERRES; FIRA del
 • Farinera, sa -PI: [Ref.] 84, 11; [Oratori provis.]  95,12; [Constructor.Altària]  95,13
 • Farineta, can: [Polisportiu]  84,15
 • Febre groga: [Hospital a ses Cases Noves] APM 1871; [Ref.] APM 1872
 • Federació d’Entitats Locals IB: [Integració de Mxí] 83,4
 • FELIU, can; o cas Forner:  [construcc.claveguera] APM 1877
 • FELIU, ca na: [caseta de camp. Hi troben dona morta] APM 1830
 • Ferma CB -PI: [Alta PIMEM]  92,17
 • FERRER, cas -PO: (F)[Tancament botiga] 90,6
 • FERRIOL, can -PO: (FG)[Noces   d’or Vidal-Bibiloni]  87,6
 • Festes: [Relació] APM 1837; [Despeses per] APM 1846; [StM. popular. Anulació] APM 1878; [StM. Costum anual] APM 1879
 • Festival Park: [Gestions] 84,14
 • Figuera Galantina, sa
 • Figueral, es: [Sembra d’arbres davant la nova església,82] 4,5; [Aprovació Polisportiu] 20,4; (F3)[Estació tren]58,6; [Futbol sala al Polisportiu] 63,10; [Quaternari] 81,35; [Obres església] 83,5; [Torneig f.sala] 84,5; [Nous bancs  capella, i vidrieres] 89, 4; [Imatge fra Juníper] 89, 6; [bancs i zones verdes] 91,4
 • Figues: [Preu venda] APM 1830; [No paguen delme] APM 1848
 • Fill il·lustre: [Acord mpal incomplit]  94,5
 • Fira del Fang: [1era nova] 25,2; [Inform.]30,4; [Canvi dates]31,4; [Noves dates]32,4; [èxit 1era Fira] 33,5; [núm especial] 34,I 85; [editorial]  34,3; [Més enllà de…] 38,7 i 39,17 i 40,12;[II Fira en marxa] 43,4 i 44,4; [crònica gràfica II] 45,5; [Quasi ni Fira… ni de fang] 45,7; [III Fira] 53,4 i 55,4;[Opinió B.Homar] 55,6; [  [Dates IV Fira]  67,4;  [Innovacions IV Fira]  68,3; [Normes IV Fira] 68,6; [inform.]69,4; (FG) [Crònica IV. Editorial]  60,9; [V Fira, dates] 76,14; [V Fira. Dates. Participants]  79,12; [Presentació V F.] 80,4; [Tradició,Mca i Fang a Mxí] 81,31; [Glosa Pere Gil] 81,32; [Dates VI Fira] 89, 4; (F) [Crònica VI] 92,10; [Del fang a la cendra] 92,12
 • Flama de la Llengua: [Pas per Mxí] 36,4
 • FLOR, can: [Projecte per fer plaça] 76,4
 • Fluixà, can: [Antics terrenys sa Cabana, 1era casa PI] 95,12
 • Focs artificials: [Acaba guerra Carlista. Pau]   APM 1876
 • FONT, sa -Mxn: [Biogr.Antoni Canyelles de…] 94,17 i 95,8
 • FONT, sa -PO: [Fabricació pebre bord] 50,40
 • Font, plaça de la: [solar buit] APM 1839
 • Font pública: [Obres] APM 1837
 • Forans: [Perits; s’excusen] APM 1846; [Perits de fora poble] APM 1850; [hisendats] APM 1870
 • Forca, ca la: [Poblament inicial PI] 95,12
 • Forn del PI: [inspeccions mensuals] 68,4
 • Forn del PT: (F) [Hist.] 78,9
 • FORNER, can: [1era ref.malnom] APM 1860
 • FORNER, cas; o can Feliu: [construcc.claveguera] APM 1877
 • Fosser // vide> cementiri
 • Foto Frau, PO: [Inauguració,82] 4,4
 • FRARES, cas: [Ref.Urbanitz.]  84, 11
 • FRONTERA, can: [1era ref.Entre PI i PT] APM 1870
 • Frontera, ca n’Andreu -PT: [Prop.Joan Moyà]  APM 1882
 • Fruits civils, contribució: [Problemes cobro] APM 1827; [Informe.Relació] APM 1848
 • Garrovers, Es: [Edificabilitat] 81,6; [Brot de leishmaniosi] 83,4; [Pas camí de Muntanya] 85,5
 • Garroves: [Preu venda] APM 1830; [No paguen delme] APM 1848;[Cult.Pop.] 53,16
 • Garroveral, el: [Ref.] APM 1852
 • Gaspar, can -PT: [Foguerons St Antoni] 79,6
 • Gastronomia: Vegeu> RECEPTARI
 • Gatopardo, El: [Rest.SC Inauguració] 6,5
 • Gaudium, club jovenil PT: FG [Hist.] 53,5
 • Geologia: (cercar ant.); [Informe zona Son Alegre] 84,6 i 7; [Informe cement.] 84,14
 • Gerrers: [Reivindicació artesans] 81,26
 • Gerres brodades: [Elaboració]  77,9; [ceràmica brodada] 78,12
 • GESA: [fils i pals, PO] 90,4 i 12; [Desgavell façanes] 91,4
 • Gestoria Antoni Juan: [Ampliació, SC] 90,6
 • GIL, can  -PO: [Fabricació pebre bord] 50,40
 • Glosadors /gloses                                (FG2) [id]29,7 i 12; [II Trobada, PO] 39,5 i (FG) 40,10; [Preparació 3era Trobada]  48,4; (FG) [Glosada a SC] 49,5; (FG2) [1era trobada glosadors balears] 51,3; [4ta Trobada] 67,2o i 21; (FG)[Trobada amb fritada] 68,5; [Crida a publicar] 81,2; [Ass.Amics de la Glosa] 85,3; [Ref.PO] 85,11; [Pòrtula, delegació local] 91,21; [Antoni Canyelles Rigo, de sa FONT] 95,8; [Es Cabo Loco] 95,8
 • Golf, camp de: [Projecte] 89, 4; [Perjudicis] 90,8; [Ubicat a Son Verí] 90, 12; [dibuix satíric V.S.] 91,2; [a Moció reprovació G.Vidal] 91,8
 • “Granadilla” [Pot ser tipus de coets?]: [Ref.a festa] APM 1846
 • Grans, llegums i demés fruits: [Manifest pel delme] APM 1839; [Informe.Relació] APM 1848
 • GROC, can: [1era Ref. malnom]  APM 1870
 • Gros, torrent: [Fita PM/Mxí] 84, 11; [Hist.pont] 95,12
 • Guarda mpal: (anteriors a sa Comuna); [Creen 2 places del camp] APM 1866; [Jurat. Nomenat per probl.ramaders]  APM 1877; [Placa insígnia] APM 1877; [Suspensió plaça] APM 1879; [Sou devengat] APM 1879
 • Guardia Civil: [Sol·licitud establiment “puesto” a PI] APM 1870; [Ajunt paga lloguer PT] APM 1881; [G.Jurat.Ref]  APM 1882
 • Guàrdia Nacional: [Formació llista] APM 1836
 • Guerra, contribució de: [Pagament] APM 1837; [Repartiment] APM 1841
 • Guerra (in)civil: [50 aniversari] 51,23; [Mxí, poble de pobles] 54,10; [Aproximació al que passà…] 56,18; 57,16 i 58,16
 • Habitants: [Estimació c.1132] APM 1817; [c.1320] APM 1823; [c.1360] APM 1824 [c.1360] APM 1825; [c.1520] APM 1827; [c.1332] APM 1830; [c.1320] APM 1833 i 1834; [c.1428] APM 1838; [divisió població 24 categories]  APM 1873; [Cens general] APM 1877; [Expedició cèdules veïnatge] APM 1878; [Caràcter disseminat població] APM 1880;                                                   [Cens 1985 i 86: 9134, 10135] 53,5; [Padró 1988 i 1989: 10.774, 11.547] 81,4; [Hab.SC 1989] 88,6; [Cens 1989: 11202) 92,4
 • Hivernacle, efecte: [Definició]  90, 18
 • Homenatge a la vellesa: (FG)[Un dels primers. StM] 83,24
 • Hortalissa: [No paga delme] APM 1848
 • Hospital: [Habilitació Mxí febre groga] APM 1871 i 72
 • Hospital General: [Repartiment talla] APM 1826
 • Immobles, contribució d’: [1era ref.] APM 1846; [Perits repartiment] APM 1850; [recaptador] APM 1852
 • Impost d’Utilitats: [Nomen.Jta classificadora i repart.] APM 1881
 • Impost personal: [Nova creació. Nomenament recaptador] APM 1869; [Descoberts any ant.] APM 1870
 • Impost sobre la matança: APM 1873; [Visitadors d’animals] APM 1875
 • Imposts: [Subhasta cobrament]  APM 1875
 • Inca, camí d’: [concessió establiment aigua] APM 1831
 • Inca, camp d’: [Centre projectat [Festival]] 88,9
 • Inca, carretera d’: [recepció retrat reina] APM 1836
 • Inca, camp d’: [Ref.] 74,12,13; [Centre comercial] 82,50
 • Indiots: [pastures sa Comuna] APM 1833
 • Inquisicició: [i Mxí] 38,7
 • Institut de Mxí: [Ref.anterior]  82,5; [Gestions] 84,15; [Urgència Centre] 88,5; [Ubicació] 88,9; [gestions] 90, 12; [Triada ubicació: Es Caülls] 91,4
 • Instrucció pública: [Comissió mpal] APM 1877;[Com.Perm. amb Policia urbana i rural] APM 1879; [Ingerències Jta Provinc.a Ajunt] APM 1881; [C.P.] APM 1881
 • Instrucció Pública, comissió local d’: [Nomenament]  APM 1839; [Instrucció Primària. Subscripció Butll.Of.I.P.] APM 1841; [Nomenament mestre PT] APM 1855; [comissió superior] APM 1856; [Demanda construcció escola SC] APM 1863 i 64;  [Comiss. mpal]  APM 1877; [Nous associats] APM 1877
 • ISIDRE, ca n’: [Olleria PO. Forn] 91,14
 • Isleño, el: [periòdic NM. Baixa subscrip.Ajunt] APM 1881
 • Jardí, camí des: [Atemptat ecològic] 92,5
 • JAUME, can -PO: (F)[Competició de billar] 68,5; [PO Motos antigues] 81,10; [Ref.] 85,4; [Ref.glosa] 90,2
 • Joc: [Prohibició joc d’interès] APM 1845; [Horari tavernes] APM 1862; [Tavernes] APM 1869; [Denúncies G.C. a establ.públics. Multes] APM 1880                                                           (F) [Joc de la Serp (coneix Mxí)] 95,5
 • JORDI, forn de can: [Hist.] 81,13
 • Jornals personals: [vide anteriors] [cobrador] APM 1857
 • Junta de Jurat: [Nomenament. Composició] APM 1869
 • Junta d’Instrucció primària: [Batle i síndic en faran part]  APM 1876
 • Junta local d’Instr.Pública: [Nomenament vocals]  APM 1879; [Press.material.Mobiliari.Visita escoles “ambdós sexes”] APM 1881
 • Jta local 1er ensenyament: [Ternes de pares. Nomenament]  APM 1882
 • Junta local de Seguretat: [creació] 69,4
 • Junta municipal/ d’Associats: [I abans?]; [Nomenament] APM 1877; [Vocals] APM 1877; [Cens general pobl.] APM 1877; [Elecció] APM 1879; [Sorteig] APM 1881
 • Junta mpal. Sanitat: [Nomenament] APM 1879; [Formació]  APM 1882; [Nomenament]  APM 1883
 • Junta Pericial: [abans??] [Nomenament vocals] APM 1877; [Nomenen representants] APM 1879; [Sorteig] APM 1881; [Perits repartidors]  APM 1882
 • Junta repartidora: [1era ref. Composició] APM 1869; [Nomenament vocals] APM 1877; [Nomenaments] APM 1878; [Auxiliars per nuclis]  APM 1879; [Nomenen J.R.consums i sal] APM 1880; [Nomen.I auxiliars] APM 1881; [Elecció] APM 1882; [Nomenament]  APM 1882; [Confecció Repart.Bases]  APM 1882
 • Junta vinícola: [1 Ref. Nomenament] APM 1880
 • Jutge/Jutjat de Pau: [Establiment J.P.] APM 1871;[Pas diari fosser] APM 1871; [Entrevista. Funcions] 82,6
 • Kalet, autoscola: [Incendi camió] 85,5
 • Leishmaniosi: [Casos. Prevenció]  92,5
 • Liberals: [Acaba guerra Carlista. Pau.Te Deum]   APM 1876
 • Liceu Balear: [Cursets] 88,5
 • Liquens [a Mxí] 44,8; [Herbes de Betlem] 88,10
 • Llegir [i escriure]: [P0cs veïns en saben] APM 1871
 • Llegums: [Manifest] APM 1838
 • Llicenciats: [Exercit i Armada. Ban]  APM 1882
 • Llorenç Villalonga, c/de -PT: [rep nom, 82] 3,5; [situació] 12,4
 • Lluc: [Pelegrinació marratxinera. Oferta escut] 24,2; [Mxí a l’any de; report.gràfic]25,3; [Exit Pujada] 86,4
 • Llums de Nadal: [Col·locació als nuclis] 13,4
 • Lluna: [a poema Pere QUELET] 75,13
 • Llupià, font d’en: [Repartiment aigua] APM 1825; [Ref.] APM 1827; [Font de la Vila. Manca d’aigua] APM 1840; [s’ha d’arreglar. Entre PO i SC]
 • Mancomunitat del Raiguer: [Mxí hi ingressa, 82]  3,5
 • MARÇAL, can -PO: [Fabricació pebre bord] 50,40
 • Marges: [Construcció. Tipus] 79,16
 • [Marier], carreró de cas: [Esmentat a glosa]  87,2
 • Marràqueix: [Relacions amb Mxí] 69,16
 • MARRATXÍ: [Alqueria. Inventari] 41,13 i 42,2; [Descripció (redacc.)] 95,11
 • Marratxí, C.D: [Ref.] 85,11
 • MARRATXINET                               [Fumerals] 93,9
 • MAS, can -PT: [Ref.Hort] 84, 11
 • MAS, costa d’en: [Pla camins rurals] 85,5
 • Matança animals: [Contrib.] APM 1876; [Adjudicació] APM 1876; [subhasta] APM 1880
 • Matas, “Tintoreria” -PO: [Rètol nou] 2,6
 • Mates, can -PI: [Poblament inicial PI] 95,12; [Terrenys La Salle] 95,13
 • Mates, torrent de ses: [camí romà Coanegra] 95,12
 • Medicina psicosomàtica: 64,17; 65,17
 • MEMBRE, can: [1era ref.malnom]  APM 1853
 • Mestres d’escola: [1a ref. Mestre 1es lletres i llatinitat] APM 1824; [Ref.] APM 1830; [Nomenament]  APM 1834; [Demanda Govern]  APM 1838; [Pagament salari] APM 1845; [Nomenament PT] APM 1854; [Nom.SC] APM 1856;[Ref.SC?] APM 1861; [Ref.mestra nines PT] APM 1864; [Ref.mestra SC] APM 1869; [Poca cura escoles PT] APM 1870; [canvi mestra SC] APM 1870; [Omplen cèdules padró] APM 1871; [Governador mana pagaments] APM 1871; [Nomenen incompleta nins PT] APM 1872; [Nomenen nines SC] APM 1872; [utilització corral SC] APM 1873; [Defunc.m.PT. Nova]  APM 1876; [Nins SC dimiteix. Nomenen substitut] APM 1880; [Queixes trasllat escola SC] APM 1881; [Presenten press. material] APM 1881
 • Metge: (N’hi ha d’anteriors); [cirurgià] APM 1835; [Ara no n’hi ha. Ho demanen a Cerdó, de Muro] APM 1840; [Nomenament titular 2ona] APM 1854
 • Microones, forn de: [Descripció; avantatges i inc.] 88,15
 • Milícia Nacional: [Contribuents] APM 1837; [Fons existents] APM 1838; [Contribució] APM 1838
 • Miot, cas: [Va ser estafeta de Correus]  75,9
 • Missa: [Acció de gr.jurament Constit.] APM 1837; [Petició veïnats] APM 1869; [Tancament tavernes] APM 1869
 • Moció de reprovació:(F8) [PSOE vs G.Vidal] 91,7
 • Molí (per moldre clovelles de pi i fulla de mata) APM 1840
 • Molí [des FORN], es -PO: (F) 84,1; (F) [F. amb veles] 90,1
 • Molins: [Necessitat restauració] 86,10
 • Molsa: [Herbes de Betlem] 88,10
 • Monarquia: [Defunció reina M.M.de Orleans] APM 1878
 • Moneda: [Prohibició “calderilla” falsa] APM 1876
 • MONJO, can: [Olleria PO. Forn] 91,14
 • Monument als ollers, PO: [Convocatòria de concurs] 72,5; (F)[mà de pintura] 90,4; (F) [Gloses de] 92,2
 • Monuments antics: [Problemàtica] 86,10
 • Municipi: [divisió en barriades] APM 1834 (N’hi ha d’anteriors)
 • Muntanya, camí de: [1era ref.Camí veïnal] APM 1870; [Pla camins rurals] 85,5
 • Muro, carretera de: [construcció] APM 1846
 • Música [banda]: [Acaba guerra Carlista. Pau.]   APM 1876                [Creació] 93,6
 • Música, escola de: [adquisició instruments banda] 89, 7
 • Natació: [Curset]26,4; (FG)[Campions paralímpics] 92,7; [Curset] 94,4
 • Neteja: [Com.Perm.amb Obres,camins i cementeris] APM 1879
 • Normalització lingüística: [Curs funcionaris Ajunt.] 88,5
 • Normes Subsidiàries: [Aprovació] 51,4;[Comentari]  59,3; [Estudi.No xalets adossats] 85,5
 • Nostra, Sa: [Celebració centenari, actes PO] 4,5; (F) [Reformes] 91,6
 • Notaris: [Estat qüestió] APM 1829
 • Nuclis de població                              [Vida mpal] 92,17
 • Obreries: [de la Parròquia. Ref]  APM 1846
 • Obres (i aliniació i recomposició de carrers i camins): [Comissió Permanent] APM 1876; [i camins,cementeris i neteja] APM 1879
 • Obres: [Llicència] APM 1876;  [Com.mpal]  APM 1877; [Com.Perm.amb camins,torrents i aigües] APM 1881
 • OCB – PO [Passes per a delegació] 4,4;
 • Oficial saig: [Pagament casa] APM 1826; [augment sou] APM 1873
 • Olesa, camí de n’: [continuació fàbrica; jornals] APM 1827; [Recomposició] APM 1828; [pedres mòbils] APM 1838; [Subhasta reconstrucció part] APM 1877 ; [Recomposició feta] APM 1877                                                   [Problemes circulatoris] 86,5; [Estudi ordenació trànsit] 94,4
 • Oliera, ca s’ -PI: [Antic hostal]  95,13
 • Olives: [Preu delme] APM 1838; [Mesura “arroveta”] APM 1839; [Preu] APM 1839; Trullades]APM 1839; [Preu delme] APM 1848; [Cult.Pop.] 53,16
 • Oller, monument a l’: [Descripció] 79,11; [glosa crítica] 89, 2
 • Ollers / olleries: [glosat dels…de PO] 34,7; [a les Rondaies]  50,46;  [Reivindicació artesans] 81,26;  [Presentació PO, Guia d’oll.]  81,29;  [Tradició,Mca i Fang a Mxí] 81,31; [glosa Pere Gil] 84,2; (F) [Inauguració monument PO] 84,3 i 4; [Cartes artesanals] 84,15; [Indústria PO] 85,10; [Monument a l’oller, glosa] 89, 2; [Carta oller declinant batlia, 1815] 89, 12 [Gloses de s’oller de sa plaça] 92,2; [Mans al fang.Publicació] 93,3
 • ONCE: (FG)[Jaume Grimalt] 92,7
 • Ordenances mpals: [Lliure exemplar a cada batle de barri] APM 1879
 • Orgues:(F) [Antoni Jordà, organista PT, PI, s’Indioteria, Vivero, Son Cladera]75,8
 • Orquídies: [Zones a Mxí] 50,20
 • OTAN, comitè anti- Mxi: [reunió] 45,4; [Per la Pau, OTAN no] 48,10; [Referèndum] 49,4
 • Ovelles: [Pastura. Prohibició] APM 1842
 • Ozon, capa de: [Inform.] 91,25
 • Padró d’habitants:[S’ha de formar] APM 1841; [Formació cens població] APM 1861; [1987] 70,4; [Cèdules d’empadronament] APM 1871; [Necessitat formació PT] APM 1876; [Pagament nou padró] APM 1877; [Hom n’ha de formar un nou] APM 1880
 • Palla i utensili, contribució de: [repartiment] APM 1839
 • PALOU, can: [Olleria PO. Forn] 91,14
 • Paper segellat: [Embargament]  APM 1879
 • Papereres: [adquisició, 82] 7,4
 • Papereria PO: [Devora cas Tord. Fins ara regida per Caterina Ferrà] 73, 5; [Inici Família Perelló] 73, 5
 • Parallamps radioactius: [Revisió escoles] 83,5; [contesta ENRESA] 88,5; [dibuix crític] 89, 15
 • Paret d’esquena d’a: [Construcció] 79,16
 • Paret seca: [Construcció] 79,16
 • PARRÓ, can -PO: [Fabricació pebre bord] 50,40
 • Pas den Mas, camí del: [Ref.] APM 1825; [Ref.] APM 1827
 • Pas peatonal entre PO-SC: [Acabat 1981]1,6; [enllumenat,82] 4,4
 • Pebre bord:(FG5)[fabricació] 50,40;(F9) [Fabricació]  75,10; [Industr.PO] 85,11
 • Pebres: [No paguen delme] APM 1848
 • Pedrera, sa: [1era ref] APM 1870
 • Peixateria, PO: [Inauguració] 8,4
 • PENYA, sa: [olleria. Participa Baleart] 76,14; [Participant V F.del F.]  79,12
 • Peons caminers: [Creació 2 places noves] APM 1861 (1era ref.); [N’hi ha tres. Rebaixa de sou] APM 1869; [Supressió 1 plaça] APM 1869; [Hom parla de cessament]  APM 1870; [Ho és el fosser] APM 1880
 • Pericial, Junta: [Proposta ternes]  APM 1876
 • Permanent, comissió: [Nomenament] APM 1876; [Nom.] APM 1881
 • Pérez, can: [Anterior bar PI] 70,5
 • Perit Repartidor: [de contribucions] APM 1847; [Immobles, conreu i ramaderia] APM 1849 i 50; [Assoc.per contrib.] APM 1856; [Llista] APM 1858; [De consums. Nomenament] APM 1861: [Noms]  APM 1882
 • Pesos i mesures: [A Mxí igual que a capital] APM 1837; [Revisió. Fan romana] APM 1838; [Abusos venedors. Contrast] APM 1862; [Adq.col·lecc.Sist.Decimal] APM 1878; [Implantació S.M.D.]  APM 1882
 • PI, can -PO: [Camp. Fiança Dipositaria] APM 1861; [Prop.casa inclosa] APM 1876
 • Pigota: [casa amb afectats]  APM 1882
 • Pinaret, es: (F) [Construcció d’un centre de Protecció de menors]  26,2; [Ref.Hort] 84, 11
 • PINSO, can -PO: [Pebres] 50,41
 • PINSO, can -SC: [Clots] 83,20
 • PINSO, can Rafel -PO: [Fabricació pebre bord] 50,40
 • PINSO, can Tomeu -PO: [Fabricació pebre bord] 50,40; (F6)[Fabr.pebre]
 • Pintura: [Certamen Mxí. Bases concurs] 93,16
 • PITXON, can -PO : [Fabricació pebre bord] 50,40
 • PLA DE NA TESA, es (F): [1era ref.] APM 1830; [Atorgades obres xarxa aig.potable] 24,2; [Passat i present del poble] 53,5;[Escoleta] 66,7; [Autoritzen utilització de local Col·legi PT al Grup d’Esplai] 66,13; [Construcció d’algunes voravies]36,5; [Primera vegada que surt a les actes mpals com a “barri”]  APM 1820                                                       [gloses dedicades PT] 50,38; [Plans Aviació civil] 80,6; (F7) [Passejada fotogràfica] 82,8; [Constitució AVV] 82,11; [Expedient adquisició convent Agustines] 82,51; [visió gral] 84, 11; [3000 habit.] 84, 11; [Projecte convent] 88,9;(FG) [Teatre infantil Nadal] 89, 7;  [Fumerals] 93,11
 • Plaça, sa: [Nou Bar Rest.PI]70,5
 • Plànol general: [Formació] APM 1860
 • “Plantó”: [Despeses] APM 1872
 • Pluja àcida: [Què és; solucions] 86,17
 • Població. Vide> Habitants
 • Pobres: [Repartiment lliures Pasqua] APM 1842; [Escasessa treball. Jornalers] APM 1846; [Distribució sopa] APM 1847; [Consideració en gral] APM 1857
 • Policia municipal: [Estrena nou cotxe] 87,4
 • Policia urbana i rural: [Ordenances mpals. Aprovació] APM 1872;  [Comissió Permanent] APM 1876; [Com.mpal]  APM 1877;  [Com.Perm.amb Instr.Públ.] APM 1879
 • Polígon de Mxí: vide> RUBIOL, can
 • Pont de carretera d’Inca a Mxn: [Reconstrucció] APM 1876
 • PONT d’INCA, es: [1era ref.Camí can Xic de PI] APM 1867; [Ref. com “punt” de la carret.PM-Inca] APM 1870; [Projecte construcc.nou poble] APM 1881                                               [Reforma circulatòria] 26,4; [id, aprovada; plànol] 27,3; [C/Ramon Llull. Trànsit] 66,6; [Nova junta AAVV] 50,8; [Ref.circ.] 32,4; [Tren. Barreres automàtiques]  34,4; [Contracte per a fer…]  39,12;   (F)  [C/Farinera] 59,5; [Plans Aviació civil] 80,6; [Reforma campanar] 85,8; [Origen festes] 85,8; [Emissora ràdio] 85,8; [Volen tomar pi església] 89, 5; [Fumerals]  93, 11; [Estudi trànsit av.A.Maura]  94,4; [Centenari esgl.] 95,7 i 95,15; [Notes hques] 95,12 i 15; [Anàlisi plànol futur PI] APM 1882
 • Pont d’Inca Nou, es: [Nous noms de carrers] 10,4; [Construiran pas elevat] 38,4; [Plans Aviació civil] 80,6; [Ref.] 84, 11
 • Pontet, can: [s’Indioteria.Vivien a SN]  APM 1882
 • Pontiró: [Cult.Pop.] 53,16;[esmentat a glosa Xoriguer];   [màquies i espinars] 81,34
 • PÒRTOL: [Reivindicació artesans] 81,26; [Presentació PO, Guia d’oll.]  81,29; [Gestions convent Franciscanes] 82, 51; [Treball redacció] 83,10; [Prendre la fresca a… Unió PO/SC] 84, 10;  [Visió gral] 85,10; [origen Festes dl Carme i Quintos] 85,10; [Accident c/Escola / València] 93,2; [Fumerals] 93,11 ; [Estudi trànsit c/Major] 94,4; [c/ Garriga, asfaltat] 94,5;[ampliació xarxa aigua potable] 95,15                  // vide a part> APOTECARIA PO; ESGLÉSIA PO
 • Portola                                                  [origen PO] 85,10
 • Postetes: [“Tablillas”; 1era ref.] APM 1871
 • Pou -PO: [Neteja] APM 1846; [cessió terreny construcció pou públic] APM 1869; [Enfonsament. Neteja] APM 1877; [Ensorrament vores. Subhasta] APM 1878; [Subhasta argila.  Ús Marçal Serra] APM 1878; [Neteja i argila] APM 1879; [Venda argila] APM 1879                                              (F) [Monument oller] 79,11
 • Pou de s’Aigua, es -SC: [Peticions enllumenat] 86,5
 • Pou des Coll (barri): [1era ref.Relació seccions Mxí] APM 1820; [Divisió barriades] APM 1834; [Corral públic i correduria] APM 1852; [Perits repartidors contrib.consums] APM 1861; [Petició missa] APM 1869
 • Practicant: [Nou servei SC] 85,4; [Ref.Prop.] 86,5
 • Pregoners
 • Premsa Forana: [Trobada Muro] 55,4; [PSOE amb Premsa Forana] 80,4; (FG) [Trobada Mxí] 81,27; [Glosa Trobada] 82,2; [Nova directiva] 89, 17
 • Presó: [Despeses provinc.]  APM 1882
 • Pressupost mpal: [Presentació i discussió] APM 1862 (1era ref.); [Presentació actual] APM 1865; [Aprovació] APM 1866; [Aprovat ordinari] APM 1867; [Junta d’associats. Composició] APM 1869; [Press.actual] APM 1869; [Junta mpal] APM 1870; [Aprovació] APM 1870;[Presentació] APM 1871; [Reforma] APM 1872; [Presentació projecte] APM 1872; [Liquidació i import] APM 1873; [canvis consignació] APM 1873; [Aprovació] APM 1878;  [Com. Perm.amb Adm.comptes i Secretaria] APM 1879; [Present.] APM 1880                                          // [Aprovació 1990] 94,4
 • Prestació personal: [1era ref.] APM 1865; [Torns arranj. camins] APM 1867; [Torns i redempcions] APM 1869; [Arranj.camins. Torns i redemp.] APM 1870; [Preus redempc.] APM 1878; [recomp.camins] APM 1881
 • Procurador síndic: [Canvi atribucions] APM 1869
 • Psicòleg mpal: [Creació plaça] 70,4; [Gabinet] 70,15
 • Pua, Ciutat de la: [gènesi] 50,40
 • Pub Cymru, SC: [Inauguració]  8,4; [problemes de volum]9,4; [Tanca] 10,4
 • Pugó de la vinya: [Extermini] APM 1842
 • Puig Blanc, es: [excursió] 38,6 i 39,8; [Odissea al…] 59,14
 • Pujada a Lluc: [cercar anteriors][De Mxí, VI edició]   76,4; [VII ed.] 85,4
 • QUELET, can -PO: (FG5) [Fabricació pebre bord] 50,40
 • Quintos: [Comproven allistaments]  APM 1821; [no poden ser lliurats per febre a Palma]  APM 1821; [Demanda llibres parroquials per allistaments] APM 1823; [Revisió] [Repart.mpal] APM 1846; [Activitats ’88] 54,4; [Fill de vídua a l’armada]  APM 1882; [Cas especial,instància]  APM 1882; [Medició de…]  APM 1882
 • Rabassell: [Joc infantil] APM 1841
 • Ràdio: [Passes per fer emissora mpal]  76,6
 • Ràdios lliures: [Edit.] 36,3; [comunicat Ctat Radio] 36,12; [la “guerra” de…] 37,10
 • Rafal Abiac
 • Rafalot, es: [NM.Antoni de sa Font] 95,8
 • Ramaders: [Problemes. Guàrdia Jurat] APM 1877
 • Ramats: vide> Bestiar
 • Ramonetes, ca ses -PI: [Antic hostal] 95,13
 • Rebut del 4%: [Encarregat] APM 1841
 • Recàrrec provinc.i mpal: [Recaptador] APM 1872
 • Receptari: [Salsa de Nadal] 88,13; [Tacons / “Callos”] 89, 18; [Indiot farcit] 93,17
 • Recomposició (i obres i aliniació de carrers i camins): [Comissió Permanent] APM 1876
 • Regidors: [Inventari llibre establiment Son Caulelles] APM 1816; [Avancen cost nova casa consistoria] APM 1817; [Ternes] APM 1818, 23, 27, 30,33,34; [Dietes per diversos] APM 1831; [Absència d’alguns a reunions Aj.] APM 1870
 • Registre civil: [Llibres] APM 1841; [Poc ús. Pregó] APM 1842
 • Reinés, can -PI: [Poblament inicial PI] 95,12; [Feu part terrenys La Salle] 95,13
 • Rellotge de sol: [Façana Ajunt.] APM 1841
 • Republica: [Ref.govern de la] APM 1873
 • Ressolis [licor]: [Ref.a festa] APM 1846
 • Revòlver: [Permís per guarda mpal] APM 1877
 • Riquesa, padró de: [Formació]  APM 1847
 • ROCA LLISA, sa: [olleria. Participa Baleart] 76,14;  [Participant V F.del F.]  79,12
 • REÜLL, can: [Ref.] APM 1827 i 28
 • Roda plena, carros de: [Contribució] APM 1837; [Inexistència] APM 1841
 • ROS, can -PO: [Fabricació pebre bord] 50,40
 • Rotes, ses -PO                                 [Pi de…; portada i comentari]37,1 i 3; [… A un pi; poema] 38,5; (F)[Al pi més alt…] 48,5;
 • Rotes, ses: (F)[Nova perruqueria]  90,4
 • Rubiol, can: [Polígon. Construcció de polisportiu] 32,4; [id]33,4;[adjudicació obres]34,4; [canvi d’ús] 69,16; [situació obres] 71,7; [Tercera fase obres] 84,4; [Inform.] 84,15; [Nyarros obres] 91,4; [Peticions comunitat propietaris] 94,4; [Polisportiu.Alarma] 94,4
 • Rurals, guardes: [Inexistència]  APM 1861
 • Sabateria ca n’Àngela: (F) [Nova sabat.PO] 89, 7
 • Sabateria can Nofre: (Ref.) 89, 7
 • Sal, repartiment de la: APM 1819; [subhasta] APM 1824; [Repartiment. Queixes] APM 1825 ; [Acumulació. Repartiment] APM 1826; [distribució a possessions] APM 1826; [Son Verí] APM 1826; [subhasta] APM 1828; [acumulació] APM 1828 i 30; [pública subhasta] APM 1831; [remat transport] APM 1831
 • Salle, La -PI: [excursions a Son Alegre] 72,14; [Plans Aviació civil] 80,6; [Def.germà Joan Jaume] 94,17; [Notes hques]  95,13
 • Saló Maria -PO: (F) [Ampliacio] 90,6
 • Salut: [Estat gral satisfactori] APM 1861; [Educació per a la] 66,16 [Educació i malaltia]  67,25; 68,15; 71,16
 • Sanitat: [Comissió Permanent, amb Benefic.] APM 1876;  [Com. mpal]  APM 1877; [Com.Perm. amb Benefic. i aigües] APM 1879: [C.P.amb Benef.] APM 1881
 • Sanitat, Junta de: [Nomenament]  APM 1837; [Elecció] APM 1847; [Perjudicis pantà Coanegra] APM 1847; [Reposar vacants] APM 1852
 • Sant Alonso -PI: (F) [Cent anys església] 94,3,4 i 10
 • Sant Llàtzer vell: [Proposta ubicació escoles PT] APM 1870; [“Nou oratori”] APM 1870
 • Sant Llatzet                                 [Ref.Llogaret] 84, 11; [Proposta estanc] APM 1881; [Antic oratori PI] 95,12
 • Sant Marçal:[“Cada venedor que vengui per StM, un sou”] [Preu venda] APM 1830; [Festa segons costum anual] APM 1879                                                    (F2) [inauguració local parroquial] 72,9; [Plaça. Tallen pins] 81,8; [Nits de festa] 83,16; [Redacc. sobre festa] 84,8; [Romeria, ref.] 88,6; [Problemes revolt]  91,6; [Fumeral rectoria]  93,10; [Dibuix torres i teulada] 95,1
 • Sant Marçal [i el Cançoner] 39,13
 • Santa Maria del Camí: [Coneixeu?] 28,7-14; [Portolans i santamariers]   76,10
 • Santa Teresa, col·legi PI: [Notes hques] 95,13
 • Sarrià: [Cult.Pop.] 53,16
 • Sastre, cas -PO: [1er aniversari]  68,5; (F2)[Imatges]60,6 i 17; [Ref. ODEMA] 79,8; [Reapertura] 92,4
 • Secretari vell, cas -SC: (F)[rellotge de sol] 80,1
 • Secretaria (i Adm.): [Comissió Permanent] APM 1876;  [Com.mpal]  APM 1877
 • Secs [cereals]: [Preus] APM 1838
 • Selva> vide Comuna, Sa
 • Sencelles, carretera de; cap de cantó amb c.d’Inca: (F) [Fems]  91,5
 • Ses Tres Germanes: [Carnaval]  3,4; [concurs fresses] (F2) 68,7
 • Setmana Cultural: [Intenció fer-la] 76,14
 • Sili > v. CILI
 • Sindicat Agrari: [corresponsal anys 40] 75,8
 • Sínia i pou públic: [Entre PO i SC. Reparació] APM 1833
 • Sistema Mètric Decimal: [Implantació]  APM 1882
 • Siurelleres, mestresses:  [Reivindicació artesans] 81,26
 • Siurells: [Història] 77,8
 • Son Alegre: [No momentani al cementiri privat] 72,5; [Història. Jardí de repòs?] 72,14; [Avui és notícia] 73, 3; [PSOE amb Premsa Forana] 80,4; [Es construirà] 82,5; [Inform.]  82,50; [Aprovació cement.] 83,3 i 7; [Ple sobre] 84,6; [Ref.Hort]  84, 11; [Suposats beneficis ciment.] 84,14; [a Moció reprovació G.Vidal] 91,8; [Pinar de.Diada Àngel] (F) 94,6
 • Son Ametler: [Ref.] APM 1852; [Parcel·lació] 71,5; [Ref.Hort] 84, 11
 • Son Blanc: [Cementiri; ampliació] 25,2; (F)[1era fase]  26,2; [2na fase] 92,4
 • Son Bonet                        [Tancament amb xarxa metal·lica] 23,2; [PSOE amb Premsa Forana] 80,4; (F) [Plans Aviació civil] 80,6; [AA.VV] 81,9; [gestions] 82, 51; [Edificació]  93,5; [Aeroport sí, Aer.no] 94,7;  [Poblament inicial PI] 95,12; [Notes hques] 95,13
 • Son Caulelles                [Impedeixen trànsit camí] APM 1846; [garriga] 41,7; [Plantes garriga] 50,18; (F) [inici obres urbanització] 72,5; [Edificabilitat] 81,6; [denúncia PSOE a G.Vidal] 81,6; [màquies i espinars. Garriga. Tortonià] 81,34 i 35; [Sobre urbanització]  84,10; (Naixement SC] 88,6; [Herbes de Betlem] 88,10; (F) [Vials i fanals] 90,5
 • Son Caulelles; camp de futbol:[Demanen subvenció per il·luminació elèctrica] 21,4; [Projecte vestidors] 84,4; [Reformes] 93,5; [Pressupost obres] 95,5
 • Son Caulelles; cova / naveta:  [sembla femer] 48,4; [Creació] 58,10; [Portada, edit. i 2 escrits] 69,IV 88; [Sol·licitud neteja] 72,5; [Neteja i barrera] 80,4; [Dibuix portada] 81,1; [Hist.] 81,15; [Hist.] 83,18; [negociacions amb Prop.] 84,15; [Subv.neteja] 86,4; [projecte porta de ferro] 88,9;  [Editorial] 88,12; (F) [porta de ferro] 90,7; (F) [gestions permuta] 90, 13
 • Son Conill -PI: [Ref.Hort] 84, 11
 • Son Cós: [Pinar. plantes] 50,18; [Alzinar. Coscoll. Triàsic] 81,34 i 35; (F)[Caseta dels fassers] 85,1; [camí costa de’n Mas] 85,5
 • Son Fàbregues: [Ubic.Prop.] APM 1878; [aigües pluvials] APM 1879
 • Son Frau: [Divisió possessió] APM 1836
 • Son Horrach: [Demandes sobre propietari] APM 1837
 • Son Llebre: [Ref.Hort] 84, 11
 • Son Lleganya: [Ref.] APM 1870
 • Son Macià                                       [Ref.Hort] 84, 11
 • Son Maiol: [Ref.]APM 1821; [Propietat] APM 1835
 • Son Mulet: [Denegats permisos d’obra] 50,8
 • Son NEBOT: [Prop.terra can BUC] APM 1876
 • Son Pelat: [Sentien campana PT] 64,16
 • Son Pizà: [Propietat] APM 1834
 • Son Ramonell: [Aprovat provisionalment pla parcial] 81,4; [Aprovació] 82,5
 • Son Reus: [Els fems s’hi duran directament]  76,4
 • Son Ros: [Repart.mpal] APM 1846
 • Son Ros: [Olleria. Participant V F.del F.]  79,12
 • Son Sales                                    [Terra separada] APM 1838; [Cult.Pop.] 53,16; [Juràsic] 81,35
 • Son Sales Nou: [Propietat] APM 1837
 • Son Sant Joan: [NM. Director parla de Son Bonet] 94,7
 • Son SASTRE: [Prop.terra can BUC] APM 1876
 • Son Seguí: Garriga; Puig (veure també s’Ermita]: [pinar] 40,6; [Pinar. Plantes] 50,20; [alzinar] 81,34; [Pancaritat] 92,17
 • Son Sureda             [Cult.Pop.] 53,16; [topònim sa Bomba] APM 1847; [camí torrent intransitable] APM 1877
 • Son Verí                    [Plantes] 50,21; [Arreglo paret] APM 1826; [recomposició paret entre… i sa Comuna] APM 1834; [Propietat] APM 1837; [canvi camí públic] APM 1865; [Apertura forn] 84,5; [Urbanització, ref.] 88,6
 • Son Verí, carreró de: [condueix des d’aquesta vila al camí reial de la d’Inca, únic punt per on es pot anar a la ciutat de Palma. Recomposició] APM 1832; [Propietat] APM 1861
 • Son Vivot Nou: [Baix des Puig.Antoni de sa Font] 95,8
 • Spit Sport: [Nova empresa] 90,5
 • SUAU, can: [Finca. Prop.] APM 1876
 • Subsidi de Comerç: [Cupo] APM 1835; [Contribució] APM 1836; [Repartiment individual] APM 1838; [Subsidi comercial i industrial] APM 1840 i 41
 • Subvencions mpals: [Lliurament. Relació ’89] 83,4
 • Talla general: [repartiment] APM 1839; [Talla mpal repart.] APM 1840 i 42
 • Taüts mpals: [Construcció] APM 1853; [Prohibició enterrament amb cadàver] APM 1871; [Taxes. Recomposició dipòsit] APM 1874
 • Tavernes: [Pregó joc] APM 1845; [Repartiment consums] APM 1848; [Horari tancament] APM 1862; [Tancament. Horari i funcions relig.] APM 1869; [Denúncies G.C.per joc.Multes]  APM 1880                                                    [Notes hques PI] 95,13
 • Te Deum: [Ref.a festa] APM 1846;  [Acaba guerra Carlista. Pau.Te Deum]   APM 1876
 • Teatre: [Mostra de a Mxí] 28,3; [id] 32,5 [Grup de Teatre Lliure de Mxí” Projecte creació] 33,4; [Mostra] 33,5
 • Teixidor, cas: [Habitants.Baixa Padró]  APM 1882
 • Telefònica: [Desgavell façanes]  91,4
 • Telèfons: [Inauguració central digital SC]  76,4
 • Tercera edat: [Ajunt.fa gestions per a clubs a cada nucli] 71,4;  73,15; 90, 12; [Inauguració local sa Cabana] 95,4
 • Teules pintades: (F2)(dibx) [Mxinet] 68,10
 • Tomàtigues: [No paguen delme] APM 1848
 • Toni, ca l’amo en -PI: [Antic hostal] 95,13
 • TORD, cas  -PO: [Instal·len ping-pong] 12,4; (FG) [Obres reforma] 87,4
 • Torre, sa -PO (F);(F) [dibuix FS amb vista gral PO] 73,11; [dibuix VS] 86,1; (F3) [Ref.] 86,10
 • Torre den Pau: [Recaptació import guàrdies] APM 1824; [Guàrdia marítima] APM 1826; [Probl.pagament guardes] APM 1836; [Ref.Torns] APM 1845; [Despeses abolició] APM 1852
 • Torrents: [Comissió reconeixement] APM 1876[Com.Perm.amb Obres públ.,camins i aigües]
 • TORRES, can: [1era Ref. malnom]  APM 1860
 • Tramvia -PI: [Notes hist.] 95,13
 • Trànsit: [Noves multes] 92,4; [Problemes PO i SC] 95,5
 • Tren: [Inauguració] 92,14; [Oratori PI a sala d’espera]    95,12; [Inaug.estació] 95,13
 • Tres Germanes, ses: [Curset natació] 94,4
 • Tresoreria Hisenda pública: [Apoderat] APM 1855; [representant] APM 1858; [Autoritzat retirar quantitats] APM 1860; [Id] APM 1861
 • Tresoreria mpal: [Apoderat] APM 1850
 • Tresoreria provincial: [Apoderat]  APM 1852
 • Truc: [Regles]Pòrt 20,XI 83 i ss.
 • Unió Deportiva Marratxí: [Nou equip futbol sala de Sa Cabana] 72,5
 • Unión, La -SC [Bar. Joc de dardells] 89, 6; [Club d’escacs Unió Mxí] 94,2
 • Urbanisme: [Il·legalitats] 51,18; [carta oberta] 82,12; [Qüestió PSOE/Vidal] 82,15 i 16; [a Moció reprovació G.Vidal] 91,10; [Xalets adossats SC] 92,4
 • Urbanitzacions: [Multes] 48,5; [Visió Mxí] 92,8
 • Uruguai: (F)[Magdalena Crespí -RITETA, PO]
 • VADOR, can -MXN: [Teules pintades] 68,10
 • VADOR, can -PT: [Ref.Hort] 84, 11; [Prop.peça terra i casa] APM 1876
 • Valisa: [Subhasta] APM 1861 // Vide CORREDURIES
 • VELOS, can -Mxn: [Maria Creus] 95,8
 • Venedors de queviures: [Abusos en pes] (1era ref.) APM 1862
 • VENT, Can -PO: [olleria. Participa Baleart] 76,14; [Participant V F.del F.]  79,12
 • VERDERA, can -PO: [Confronta església PO] 85,9
 • Verema: [Preu] APM 1839; [Preu delme] APM 1848
 • VERMELL, can -PI: [Antic hostal] 95,13
 • Verònica, La: [Carreró. L’han de recomposar]  APM 1821
 • Vi: [Preu venda] APM 1830
 • Vial de cintura: [1era ref.] 84,6
 • Vídeo club SC: (f) [Inauguració]  92,4
 • Vigilància (i policia urbana i rural, i cementiris): [Comissió Permanent] APM 1876
 • Vileta, sa: [Turó. Pinar] 40,6; [Turons. Plantes]50,19; [esmentat a glosa Xoriguer]  69,2; [Pujols. Alzinar] 81,34; [coves] 83,20;  [Herbes de Betlem] 88,10
 • Vinya: [Extermini pugó] APM 1842; [a Mxí] 43,7
 • Vivó: [Nou supermencat PI] 83,6
 • Voltor, tancat des: [esmentat a glosa Xoriguer] 69,2
 • Voravies: (F)[estretes. GESA] 91,4
 • XIC, can -PI: [Punt PI on s’ha d’eixamplar camí] APM 1866
 • XOROI, camp d’en: [Anunci subhasta] APM 1842
 • XORRIGO: [Cult.Pop.] 53,16
 • XORRIGO, can: [Finca.Prop]   APM 1877

Inf: Informació   // Ref.: Referència

Fonts: APM- Actes dels Plens mpals (1814-2018); Pòrtula (1981-2007)

[Mxp, VIII ’18] [Ampliació contínua, XII ’18]

[Entrada en construcció]

(Visited 371 times, 1 visits today)