Portola [antiga possessió][-f]

Antiga alqueria del terme de Marratxí, documentada el 1242. Al començament del s XVII, era propietat de la família Torrella, de la cavalleria de Santa Maria del Camí. El 1626, s’inicià un plet entre Quitèria Ballester, cunyada de Francesc Alfons Torrella, i Clara Anna Fons, filla natural d’Alfons Torrella, per l’heretat de la citada cavalleria. De resultes d’això, Portola passà a esser propietat, el 1630, de l’esmentada Clara Anna. A la segona meitat del s XVII, fou establida i, durant aquest segle i el XVIII, hi sorgí el nucli de Pòrtol, que en prengué el nom.

En els Stims de 1581 constava, amb el nom Portella, com a propietat de Francesc Torrella, juntament amb la Cabanassa, amb un valor de 6.000 lliures.

Aquestes dues possessions, al cap d’uns anys, passaren per herència als Olesa i foren establides. La Cabanassa passà majoritàriament a mans d’habitants de Santa Maria del Camí i quedà com a terreny rústic amb conreu majoritari de vinya. Actualment encara es conserva el topònim a la zona del camí des Jardí, entre Pòrtol i Santa Maria del Camí.
Segons Ensenyat[1919:255] també rebia el nom de can Ferrer [sic] i estava subjecta en tot al Pariatge juntament amb la Cabanassa, la Taulera, Son Verí, Son Cós, Son Caulelles de la Cabaneta [sic], part del rafal del Sucrer i del de Son Sureda i, endemés, l’antiga alqueria anomenada Son Ametler, subdividida en les possessions: El Pinaret, Son Bonet, Son Revivat, cas Capità Massa, Son Conill, Son Llebre, can Vador, Son Alegre i Son Blanc.

Pòrtol, fou el segon nucli de població que sortí, després de Marratxí -actual Marratxinet– a partir de l’esmentat establiment de les seves terres.
A partir del Cadastre de 1685 podem establir que hi havia un grup de deu cases al voltant del que quedava de la possessió de ‘Portolà’, en aquells moments tot just donada en establiment per Maties Ferrer de Sant Jordi.

Ja fa anys que sostenc la hipòtesi que l’antiga PORTOLA, amb el temps, esdevingué can MONJO FONDO. Falta, però, assegurar-ho a través de la documentació adient, sobre tot la notarial i/o cadastral.

Ref: [Portola, s.XVII] 10,11; [Portola] 35,12 i 36,11;[donació de l’alqueria,1242]  35,13; [Relació amb Torrella i Olesa] 50,52

[BMM, Mxp, IV ’17][Darrera revisió, X ’18]

[Entrada en procés de construcció]

[SEGUEIX L’ACTUALITZACIÓ DE MARRATXIPÈDIA I ELS SEUS RÀNQUINGS MITJANÇANT LA NOSTRA PLANA DE FACEBOOK]

(Visited 426 times, 1 visits today)

Tags: ,

Cap comentari.

Deixa un comentari