Veient 1 de 15 de 34 articles
Tag Archives: Llinatges

Mates/Matas [llinatge][-f]

Llinatge amb presència a Marratxi des de la meitat del s.XVI, amb continuïtat fins avui. Ha provingut bastantes vegades de Santa Maria del Camí i, en vàries ocasions, de Llucmajor. Encara que es troba a tot Marratxí, ha tengut i té forta implantació al Pla de na Tesa, on hi situam les persones relacionades amb  Article complet…

0

Llabrés [llinatge][-f]

Llinatge existent a Marratxí, especialment a partir de l’inici del segle XVIII, amb continuïtat fins ara, amb alguns casos concrets als s.XVI i XVII. En el Corpus hi trobam més de 290 fitxes. Moll [2006:419] ho considera com una grafia incorrecta de “llebrers”, plural de “llebrer”, que tant pot significar ‘ca llebrer’ com ‘caçador de  Article complet…

0

Jaume [llinatge]

            Llinatge existent a Marratxí des de mitjan segle XVI amb continuïtat fins avui. Prové de diverses localitats de Mallorca, i més enrere, de Catalunya. En el Corpus s’hi comptabilitzen més de 1700 fitxes. Segons Moll [2006:216] prové de “Jacobus”, nom de dos apòstols. L’inclou dins l’apartat de sants del  Article complet…

0

Nadal [llinatge]

            Llinatge existent a Marratxí especialment a partir de l’inici del S.XVIII, tot i que trobam alguns casos concrets en el XVII. La provinença més notable és de Bunyola. En trobam a tot Marratxí, amb especial incidència a sa Cabaneta i al Pont d’Inca. Fa uns anys era famosa la  Article complet…

0

Isern [llinatge]

      Llinatge existent a Marratxí, sobretot al XIX i XX, amb alguns casos puntuals al XVI i XVII. Curiosament no coneixem cap exemple del s.XVIII. En el Corpus hi trobam unes 130 fitxes. Segons Moll [2006:251] prové de “Isarn” o “Isarnus” però no n’explica el significat, tot i que l’inclou a l’apartat de  Article complet…

0

Homar [llinatge] [-f]

Llinatge existent a Marratxí a partir del XVII, amb notable increment a partir d’inicis del XIX, de diverses provinences (Alaró, Bunyola). N’hi ha una sèrie d’exemples al PT i al PI, en menor quantitat a PO. Al Corpus hi ha més de 350 fitxes. També el podem trobar com a “Omar”. Segons Moll [2006:371] aquest  Article complet…

0

Garau / Grau [Llinatge]

    Llinatge existent a Marratxí de forma continuada des del s.XVII, amb bastants de casos de persones provinents de Bunyola. A partir del segle XIX el trobam amb profusió a SC i a PO i al segle XX a aquest darrer lloc. Al Corpus hi trobam més de 1000 fitxes. Per a Moll[2006:243] prové  Article complet…

0

Arbós [llinatge]

  Llinatge existent a Marratxí a diversos períodes, a partir de finals del segle XVI, però sense continuïtat familiar ni especial arrelament al municipi. Es el nom d’un municipi de Catalunya. Al Corpus hi trobam una trentena de fitxes. Segons Moll [2006:361] prové del substantiu arboç (en llatí “arbuteus”) que és l’arbre que fa les  Article complet…

0

Escarrer [llinatge]

    Llinatge existent a Marratxí, sobretot a PO, a partir de la meitat del s.XIX. Els primers exemples d’aquest llinatge, procedeixen de Felanitx i, posteriorment, de Palma. Al Corpus hi ha una vuitantena de fitxes. Segons Moll [2006:403] “probablement la grafia autèntica és “esquerrer”, que significa ‘esquerrà’; però també podria ser la forma aglutinada  Article complet…

0

Frau [llinatge][-f]

Llinatge existent a Marratxí de forma ininterrompuda des del s.XVI. A partir del XVII el trobam especialment a la zona de Son Nebot, però també a la resta del municipi, i està especialment escampat a partir de la segona meitat del XIX. Al Corpus en localitzam més de 2200 exemples. Segons Moll [2006:243] prové del  Article complet…

0

Duran [llinatge]

    Llinatge existent a Marratxí a partir del S.XV, quan el 1404 surt citat un Bernat Duran “que havia tengut una alqueria a Mxí”. Alguns exemples al s.XVI i XVII; més al XVIII, especialment a Pòrtol, i nombrosos a partir del XIX. A Pòrtol són coneguts els Duran de can Peretons i de sa  Article complet…

0

Balaguer [llinatge]

      Llinatge existent a Marratxí a partir del primer quart del s XVIII, en aquell segle associat sovint al malnom VADOR. Llinatge d’origen català, que correspon al nom de la principal ciutat de la comarca de la Noguera, de la qual possiblement agafà el topònim que es va estendre per Catalunya, València, Alacant,  Article complet…

0

Aimeric [llinatge]

            Aquest llinatge resulta un cas curiós a Marratxí, ja que el trobam als segles XIV i XV i no el tornam trobar. Moll [2006:241] el posa dins l’apartat o grup de noms germànics: De Haimrich ‘casa poderosa’, ‘casa rica’. Actualment es dóna, sobre tot, a València i a Barcelona. Un  Article complet…

0

Arbona [llinatge]

      Trobam aquest llinatge a Marratxí a finals del segle XIX. A Mallorca en general, és molt propi de Sóller. Al Corpus de marratxiners/e/s ni ha una quarentena. Moll (2006:300) el col·loca dins els topònims no catalans. Segons ell, prové de Narbona, nom de ciutat occitana, amb pèrdua de la N inicial per confusió amb N’ article personal:  Article complet…

0